Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 168 POZ 1 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo

Data ogłoszenia:2007-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 168 POZ 1 - Strona 15

Strona 15 z 15

L 168/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2007

Przypadki śmiertelne należy zgłaszać właściwemu organowi, a państwo członkowskie powinno w odpowiednim terminie zbadać ich przyczyny. Padłe osobniki należy przechowywać, transportować oraz usuwać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi ( 1).


Kontrola i testy Należy przeprowadzać systematyczne kontrole pod kątem obecności gatunków niedocelowych. W przypadku stwierdzenia takiego gatunku lub uprzednio niewykrytej choroby lub pasożyta w organizmie należy podjąć działania konieczne do opanowania sytuacji. Działania takie mogą obejmować zniszczenie organizmów oraz dezynfekcję stacji.

Czas obowiązywania Wymagany czas trwania kwarantanny uzależniony jest od konkretnego organizmu, sezonowości gatunków niedocelowych oraz warunków hodowlanych.

Prowadzenie ewidencji W stacji kwarantanny należy prowadzić dokładną ewidencję obejmującą: — — — — — godziny wejścia/wyjścia personelu, liczbę padłych osobników oraz metodę ich przechowywania lub usuwania, sposób oczyszczania doprowadzanej wody oraz ścieków, próbki przesyłane ekspertom do przebadania pod kątem gatunków niedocelowych, wszelkie nadzwyczajne warunki, mające wpływ na przebieg kwarantanny (przerwy w dostawie prądu, uszkodzenia budowlane, trudne warunki pogodowe itd.).

Dezynfekcja Dezynfekcja obejmuje zastosowanie przez odpowiedni okres środków odkażających o odpowiednim stężeniu, wystarczających do zabicia szkodliwych organizmów. Środki odkażające oraz stężenia wykorzystywane do dezynfekcji stacji kwarantanny należy oprzeć na pełnej dezynfekcji wody morskiej i wody słodkiej. Podczas rutynowej dezynfekcji stacji należy stosować podobne stężenia. Zaleca się, aby wszystkie środki odkażające były neutralizowane przed ich wypuszczeniem do otaczającego środowiska naturalnego, natomiast stacje, w których stosuje się wodę morską, muszą mieć funkcję neutralizacji utleniaczy pozostałych po dezynfekcji chemicznej. W wyjątkowych wypadkach, takich jak stwierdzenie obecności przywiezionego pasożyta lub czynnika chorobotwórczego, powinien być dostępny odpowiedni środek odkażający, który umożliwi oczyszczenie całego obiektu.

(1)

Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2007/2006 (Dz.U. L 379 z 28.12.2006, str. 98).

28.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK IV Wykaz gatunków, o których mowa w art. 2 ust. 5

L 168/17

Pstrąg tęczowy, Oncorhynchus mykiss Pstrąg źródlany, Salvelinus fontinalis Karp, Cyprinus carpio Amur biały, Ctenopharyntgodon idella Tołpyga biała, Hypophthalmichthys molitrix Tołpyga pstra, Aristichtys nobilis Ostryga wielka, Crassostrea gigas Małż japoński lub filipiński, Ruditapes philippinarum Bass wielkogębowy, Micropterus salmoides Golec zwyczajny, Salvelinus alpinus

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 168 POZ 1 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L168 - 18 z 200728.6.2007

    Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.