Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 168 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo

Data ogłoszenia:2007-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 168 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 15

Zmiany w załącznikach I, II, III i IV i odpowiadających im przepisach niezbędnych do ich dostosowania do postępu technicznego i naukowego są przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/ 2002. 2. W celu dodania gatunków do załącznika IV dany organizm wodny musi być wykorzystywany w akwakulturze w niektórych rejonach Wspólnoty od dłuższego czasu (w porównaniu z jego cyklem życia) bez negatywnych efektów, a wprowadzanie i przenoszenie musi być możliwe bez jednoczesnego przemieszczania potencjalnie szkodliwych gatunków niedocelowych. 3. Komisja przyjmuje, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, przepisy wykonawcze dotyczące warunków niezbędnych w celu dodania gatunków do załącznika IV, o którym mowa w ust. 2.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu dnia 11 czerwca 2007 r. W imieniu Rady H. SEEHOFER Przewodniczący

(1) Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 26.

L 168/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I STOSOWANIE

28.6.2007

(Orientacyjne wytyczne dotyczące dokumentacji, którą ma zgromadzić wnioskodawca zgodnie z art. 6)

W miarę możliwości informacje należy poprzeć odnośnikami do literatury naukowej oraz adnotacjami pochodzącymi z osobistej korespondencji z autorytetami naukowymi oraz ekspertami w dziedzinie rybołówstwa. Sugeruje się, aby wnioskodawcy wprowadzili rozróżnienie między przemieszczeniem do „otwartych” lub „zamkniętych” zakładów akwakultury. Jeżeli wniosek dotyczy przeniesienia, a nie wprowadzenia, do celów niniejszego załącznika terminy „wprowadzenie/ wprowadzony” należy zastąpić terminami „przeniesienie/przeniesiony”.

A.

Streszczenie Krótkie streszczenie dokumentu obejmujące opis wniosku, potencjalny wpływ na gatunki rodzime oraz ich siedliska, jak również działania ograniczające potencjalny wpływ na gatunki rodzime.

B.

Wstęp 1. Nazwa (powszechnie stosowana i naukowa) organizmu, którego wprowadzenia lub przeniesienia dotyczy wniosek, wskazanie rodzaju, gatunku, podgatunku lub, jeśli to konieczne, niższych jednostek taksonomicznych. Charakterystyka organizmu, w tym opis wyróżniających cech charakterystycznych. Należy dołączyć ilustrację lub fotografię naukową. Historia w akwakulturze, rozszerzenia oraz inne wprowadzenia (stosownie do potrzeb). Cele oraz uzasadnienie wnioskowanego wprowadzenia, w tym także wskazanie, dlaczego opisany cel nie może zostać zrealizowany dzięki wykorzystaniu gatunków rodzimych. Jakie inne strategie były rozważane w kontekście realizacji celów wniosku Jaki jest zasięg geograficzny wnioskowanego wprowadzenia Opis siedlisk, ekosystemu i stan ochrony środowiska przyjmującego. Należy załączyć mapę. Wskazanie liczby organizmów, których wprowadzenia dotyczy wniosek (wstępnie, docelowo). Czy istnieje możliwość rozbicia projektu na poszczególne części składowe Jeśli tak, ile organizmów obejmuje każda z poszczególnych części składowych Opis źródła/źródeł zasobów (zakładu) oraz zasobów genetycznych (jeśli są znane).

2.

3. 4.

5. 6.

7.

8.

C.

Informacje o rozwoju wprowadzanego gatunku – w rozbiciu na poszczególne stadia rozwoju 1. 2. Naturalny zasięg występowania oraz zmiany zasięgu spowodowane wprowadzeniami. Czy stado, z którego dokonane zostanie wprowadzenie/przeniesienie, ma związek z jakimkolwiek znanym gatunkiem niedocelowym Jakie jest rozmieszczenie takiego gatunku niedocelowego w obszarze pochodzenia stada, które zostanie wprowadzone/przeniesione Wskazanie, gdzie gatunek został wprowadzony poprzednio, oraz opis skutków ekologicznych dla obszaru przyjmującego (drapieżnik, ofiara, konkurent lub elementy strukturalne/funkcjonalne siedliska). Jakie czynniki stanowią ograniczenie dla danego gatunku w jego rodzimym zasięgu występowania. Opis tolerancji fizjologicznej (jakość wody, temperatura, tlen oraz zasolenie) dla poszczególnych stadiów rozwoju (wczesne stadia życia, stadium dorosłości oraz reprodukcyjne).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 168 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L168 - 18 z 200728.6.2007

    Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.