Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 17 POZ 18

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, reprezentowaną przez Rząd Ukrainy, dotyczące rozszerzenia zakresu i wprowadzenia zmian do Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

Data ogłoszenia:2007-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 17 POZ 18

L 17/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2007

POROZUMIENIE w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, reprezentowaną przez Rząd Ukrainy, dotyczące rozszerzenia zakresu i wprowadzenia zmian do Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi A. List Wspólnoty Europejskiej Szanowny Panie! 1. Mam zaszczyt odnieść się do Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi parafowanej w dniu 5 maja 1993 r., ostatnio zmienionej porozumieniem w formie wymiany listów podpisanym w dniu 9 marca 2005 r. (zwanej dalej „Umową”). Zgodnie z art. 20 ust. 1 Umowę stosuje się wyłącznie do dnia 31 grudnia 2006 r. Wspólnota Europejska proponuje przedłużenie czasu trwania Umowy, z zastrzeżeniem następujących zmian i warunków:


2.

2.1. Tekst art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu procedur niezbędnych w tym celu. Niniejszą umowę stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r. Następnie zastosowanie wszystkich przepisów niniejszej Umowy zostaje automatycznie przedłużone na kolejny rok do dnia 31 grudnia 2008 r., chyba że jedna ze Stron powiadomi drugą przynajmniej 6 miesięcy przed dniem 31 grudnia 2007 r., że nie zgadza się z tym przedłużeniem.” 2.2. Stawki celne stosowane przez Ukrainę odnośnie do eksportu produktów pochodzenia WE z rozdziałów 50–63 HS nie przekroczą ostatecznych stawek określonych w dodatku 7 do porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, podpisanego w dniu 19 grudnia 2000 r. 3. Jeżeli Ukraina zostanie członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO) przed datą wygaśnięcia Umowy, porozumienia i zasady WTO są stosowane od daty przystąpienia Ukrainy do WTO. Byłbym zobowiązany, gdyby był Pan uprzejmy potwierdzić przyjęcie przez Pana Rząd powyższych zmian. W przypadku takiego potwierdzenia niniejsze porozumienie w formie wymiany listów wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca po dniu, w którym Strony powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu procedur prawnych niezbędnych w tym celu. W międzyczasie porozumienie stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2007 roku z zastrzeżeniem wzajemności.

4.

Z wyrazami szacunku,

24.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/19

B. List Rządu Ukrainy Szanowny Panie! Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiego listu z dnia …, który brzmi: „Szanowny Panie! 1. Mam zaszczyt odnieść się do Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi parafowanej w dniu 5 maja 1993 r., ostatnio zmienionej porozumieniem w formie wymiany listów podpisanym w dniu 9 marca 2005 r. (dalej zwanej „Umową”). Zgodnie z art. 20 ust. 1 Umowę stosuje się wyłącznie do dnia 31 grudnia 2006 r. Wspólnota Europejska proponuje przedłużenie czasu trwania Umowy, z zastrzeżeniem następujących zmian i warunków:

2.

2.1. Tekst art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu procedur niezbędnych w tym celu. Niniejszą umowę stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r. Następnie zastosowanie wszystkich przepisów niniejszej Umowy zostaje automatycznie przedłużone na kolejny rok do dnia 31 grudnia 2008 r., chyba że jedna ze Stron powiadomi drugą przynajmniej 6 miesięcy przed dniem 31 grudnia 2007 r., że nie zgadza się z tym przedłużeniem.” 2.2. Stawki celne stosowane przez Ukrainę odnośnie do eksportu produktów pochodzenia WE z rozdziałów 50–63 HS nie przekroczą ostatecznych stawek określonych w dodatku 7 do porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, podpisanego w dniu 19 grudnia 2000 r. 3. Jeżeli Ukraina zostanie członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO) przed datą wygaśnięcia Umowy, porozumienia i zasady WTO są stosowane od daty przystąpienia Ukrainy do WTO. Byłbym zobowiązany, gdyby był Pan uprzejmy potwierdzić przyjęcie przez Pana Rząd powyższych zmian. W przypadku takiego potwierdzenia niniejsze porozumienie w formie wymiany listów wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca po dniu, w którym Strony powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu procedur prawnych niezbędnych w tym celu. W międzyczasie porozumienie stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2007 roku z zastrzeżeniem wzajemności.”

4.

Mam zaszczyt potwierdzić, że rząd Ukrainy zgadza się z treścią powyższego listu oraz że list ten wraz z niniejszą odpowiedzią stanowią porozumienie o treści zgodnej z Pańską propozycją. Z wyrazami szacunku,

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 17 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 24 z 200724.1.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1208/81 z dnia 28 kwietnia 1981 r. ustanawiającego wspólnotową skalę klasyfikacji tusz dorosłego bydła (  Dz.U. L 123 z 7.5.1981, str. 3) (Dz.U., polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 3, tom 39, str. 591)

 • Dz. U. L17 - 23 z 200724.1.2007

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2006/773/WPZiB z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniającego i przedłużającego wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (  Dz.U. L 313 z 14.11.2006)

 • Dz. U. L17 - 22 z 200724.1.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/40/WPZiB z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2002/921/WPZiB przedłużające mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L17 - 21 z 200724.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członka oraz zastępcy członka z Luksemburga do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L17 - 20 z 200724.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania pochodzących z Danii trzech członków oraz pięciu zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L17 - 17 z 200724.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania dwustronnego Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Ukrainą dotyczącego rozszerzenia zakresu i wprowadzenia zmiany do Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L17 - 16 z 200724.1.2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, rozszerzającego postanowienia Umowy o partnerstwie i współpracy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych

 • Dz. U. L17 - 15 z 200724.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, rozszerzającego postanowienia Umowy o partnerstwie i współpracy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych

 • Dz. U. L17 - 14 z 200724.1.2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, rozszerzającego postanowienia Umowy o partnerstwie i współpracy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych

 • Dz. U. L17 - 13 z 200724.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, rozszerzającego postanowienia Umowy o partnerstwie i współpracy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych

 • Dz. U. L17 - 8 z 200724.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 53/2007 z dnia 23 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L17 - 5 z 200724.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 52/2007 z dnia 23 stycznia 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w styczniu 2007 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L17 - 3 z 200724.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 51/2007 z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2007 r.

 • Dz. U. L17 - 1 z 200724.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 50/2007 z dnia 23 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.