Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 171 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (1)

Data ogłoszenia:2007-06-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 171 POZ 17

Strona 1 z 10
29.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/17

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 716/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

(5)

Informacje dostarczone zgodnie z obowiązującym prawodawstwem wspólnotowym lub dostępne w państwach członkowskich są niewystarczające, nieodpowiednie lub niedostatecznie porównywalne, aby służyć jako wiarygodna podstawa dla prac Komisji. Rozporządzenie (WE) nr 184/2005 (3) ustanawia wspólne ramy systematycznego tworzenia statystyk wspólnotowych dotyczących bilansów płatniczych, międzynarodowego handlu usługami i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W związku z tym, że statystyki bilansów płatniczych obejmują dane ujęte w GATS jedynie częściowo, niezbędne jest regularne tworzenie szczegółowych statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych. Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (4) oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie (5) ustanowiły wspólne ramy zbierania, zestawienia, przekazywania i oceny statystyk wspólnotowych dotyczących struktury i działalności przedsiębiorstw we Wspólnocie. Zestawienie rachunków narodowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (6) wymaga porównywalnych, pełnych i wiarygodnych statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych. Łącznie, podręcznik statystyki międzynarodowego handlu usługami Organizacji Narodów Zjednoczonych, podręcznik bilansu płatniczego (wydanie piąte) Międzynarodowego Funduszu Walutowego, definicja referencyjna bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz podręcznik ekonomicznych wskaźników globalizacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju określają ogólne zasady zestawiania porównywalnych międzynarodowych statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych.


uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Prawidłowe, dobrej jakości statystyki wspólnotowe dotyczące struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych w całej gospodarce są niezbędne do odpowiedniej oceny wpływu przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne na gospodarkę Unii Europejskiej. Ułatwi to również monitorowanie efektywności rynku wewnętrznego i stopniowej integracji gospodarek w kontekście globalizacji. W tym kontekście wielonarodowe przedsiębiorstwa odgrywają wiodącą rolę, ale małe i średnie przedsiębiorstwa mogą również stać się przedmiotem kontroli ze strony podmiotów zagranicznych.

(7)

(2)

Wykonanie i kontrola Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) oraz Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPs), a także obecne i przyszłe negocjacje na temat dalszych porozumień wymagają udostępnienia odpowiednich informacji statystycznych jako narzędzia pomocniczego w negocjacjach.

(8)

(3)

Do przygotowania polityki gospodarczej, konkurencji, przedsiębiorczości, polityki w dziedzinie badań, rozwoju technicznego i zatrudnienia w kontekście procesu liberalizacji niezbędne są statystyki dotyczące zagranicznych podmiotów zależnych w celu pomiaru bezpośrednich i pośrednich skutków zagranicznej kontroli na zatrudnienie, płace i wydajność w danych krajach i sektorach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2007 NR 171 POZ 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L171 - 32 z 200729.6.2007

    Rozporządzenie (WE) nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniające dyrektywę 2002/21/WE (1)

  • Dz. U. L171 - 1 z 200729.6.2007

    Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.