Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 171 POZ 32 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniające dyrektywę 2002/21/WE (1)

Data ogłoszenia:2007-06-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 171 POZ 32 - Strona 10

Strona 10 z 11

Powyższe podstawowe zindywidualizowane informacje o cenach obejmują maksymalne opłaty, którymi klient może zostać obciążony zgodnie z posiadanym planem taryfowym za wykonywanie połączeń w odwiedzanym kraju, wykonywanie połączeń do państwa członkowskiego jego sieci macierzystej oraz za odbieranie połączeń przychodzących. Informacja ta obejmuje również bezpłatny numer, o którym mowa w ust. 2, pod którym można uzyskać bardziej szczegółowe informacje. Klient, który powiadomił o rezygnacji ze wspomnianej automatycznej tekstowej usługi informacyjnej może w dowolnym momencie żądać ponownego nieodpłatnego uruchomienia tej usługi przez operatora macierzystego. Operatorzy macierzyści przekazują bezpłatnie klientom niewidomym lub niedowidzącym, na ich życzenie, podstawowe zindywidualizowane informacje o cenach automatycznie poprzez połączenie głosowe. 2. Poza uprawnieniami wynikającymi z ust. 1, klienci mają prawo żądać i bezpłatnie uzyskać za pomocą SMS lub połączenia głosowego w sieci ruchomej bardziej szczegółowe zindywidualizowane informacje cenowe dotyczące opłat roamingowych za połączenia głosowe, wiadomości SMS, MMS i inne usługi transmisji danych. Żądanie takie składa się pod bezpłatnym numerem wskazanym w tym celu przez operatora macierzystego. 3. Operatorzy macierzyści zobowiązani są przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych udzielać wszystkim użytkownikom pełnych informacji dotyczących obowiązujących opłat roamingowych, w szczególności eurotaryfy. W przypadku każdorazowej zmiany opłat roamingowych operatorzy macierzyści zobowiązani są bez zbędnej zwłoki poinformować swoich klientów korzystających z roamingu o aktualnej wysokości tych opłat. Operatorzy macierzyści podejmują niezbędne działania w celu zapewnienia, aby wszyscy ich klienci korzystający z roamingu byli świadomi możliwości skorzystania z eurotaryfy. Operatorzy macierzyści są w szczególności zobowiązani do poinformowania wszystkich klientów korzystających z roamingu w sposób jasny i bezstronny w terminie do 30 lipca 2007 r. o warunkach dotyczących eurotaryfy. W rozsądnych odstępach czasu operatorzy macierzyści wysyłają w tym celu przypomnienie wszystkim klientom, którzy wybrali inną taryfę.


Artykuł 5 Rozpoczęcie stosowania artykułów 3 i 6 1. 2. Art. 3 jest stosowany od 30 sierpnia 2009 r. Art. 6 ust. 1 i 2 jest stosowany od 30 września 2007 r.

29.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 7

L 171/39

Nadzór i egzekwowanie 1. Krajowe organy regulacyjne monitorują i nadzorują przestrzeganie niniejszego rozporządzenia na terytorium podlegającym ich właściwości. 2. Krajowe organy regulacyjne udostępniają do publicznej wiadomości aktualne informacje dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności jego art. 3 i 4, w sposób umożliwiający zainteresowanym łatwy dostęp do tych informacji. 3. Krajowe organy regulacyjne, w ramach przygotowań do przeglądu przewidzianego w art. 11, monitorują zmiany wysokości opłat hurtowych i detalicznych z tytułu świadczenia klientom korzystającym z roamingu usług łączności głosowej i transmisji danych, w tym wiadomości SMS i MMS, również w odniesieniu do najbardziej oddalonych regionów Wspólnoty, o których mowa w art. 299 ust. 2 Traktatu. Krajowe organy regulacyjne zwracają także uwagę na konkretne przypadki niezamierzonego korzystania z roamingu w regionach przygranicznych sąsiadujących państw członkowskich oraz monitorują, czy techniki sterowania przepływem połączeń nie są wykorzystywane na niekorzyść klientów. Wyniki monitorowania, w tym odrębne informacje dotyczące klientów biznesowych, klientów usług abonamentowych oraz klientów usług przedpłaconych, organy te przekazują Komisji co sześć miesięcy. Krajowe organy regulacyjne są uprawnione do żądania od 4. przedsiębiorstw, które podlegają obowiązkom wynikającym z niniejszego rozporządzenia, dostarczania wszelkich informacji mających znaczenie dla wdrożenia i egzekwowania niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 171 POZ 32 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L171 - 17 z 200729.6.2007

    Rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (1)

  • Dz. U. L171 - 1 z 200729.6.2007

    Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.