Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 26 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1941/2006, (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych

Data ogłoszenia:2007-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 26 - Strona 4

Strona 4 z 8

L 172/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2007

ZAŁĄCZNIK II W części 2 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2015/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) zapis dotyczący gatunku beryksy w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich w strefach ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Beryksy Beryx spp. Strefa: III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich)


Rok Hiszpania Francja Irlandia Portugalia Zjednoczone Królestwo WE

2007 74 20 10 214 10 328

2008 74 20 10 214 10 328”

2) zapis dotyczący gatunku buławik czarny w strefie ICES IIIa i wodach Wspólnoty w strefach ICES IIIbcd otrzymuje brzmienie: „Gatunek: Rok Dania Niemcy Szwecja WE

Buławik czarny Coryphaenoides rupestris Strefa: IIIa i wody Wspólnoty IIIbcd

2007 1 002 6 52 1 060

2008 946 5 49 1 000”

3) zapis dotyczący gatunku buławik czarny w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich w strefach ICES VIII, IX, X, XII i XIV i V (wody terytorialne Grenlandii) otrzymuje brzmienie: „Gatunek:

Buławik czarny Coryphaenoides rupestris Strefa: VIII, IX, X, XII, i XIV (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich)

Rok Niemcy Hiszpania Francja Irlandia Zjednoczone Królestwo Łotwa Litwa Polska WE

2007 40 4 391 202 9 18 71 9 1 374 6 114

2008 40 4 391 202 9 18 71 9 1 374 6 114”

30.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/31

4) zapis dotyczący gatunku gardłosz atlantycki w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich w strefach ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII i XIV otrzymuje brzmienie: „Gatunek:

Gardłosz atlantycki Hoplostethus atlanticus Strefa: I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII i XIV (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich)

Rok Hiszpania Francja Irlandia Portugalia Zjednoczone Królestwo WE

2007 4 23 6 7 4 44

2008 3 15 4 5 3 30”

5) zapis dotyczący gatunku molwa niebieska w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich w strefach ICES VI i VII otrzymuje brzmienie: „Gatunek:

Molwa niebieska Molva dypterygia Strefa: VI i VII (2) (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich)

Rok Niemcy Estonia Hiszpania Francja Irlandia Litwa Polska Zjednoczone Królestwo Inne (1) WE

______________

2007 26 4 83 1 898 7 2 1 482 7 2 510

2008 21 3 67 1 518 6 1 1 386 6 2 009

(1) Wyłącznie przyłowy. Żaden rodzaj ukierunkowanych połowów nie jest dozwolony w ramach tej kwoty. (2) Państwa członkowskie zapewniają naukowe monitorowanie połowów molwy niebieskiej, w szczególności w odniesieniu do statków rybackich, które wyładowały ponad 30 ton molwy niebieskiej w 2005 r. Wszystkie statki zawiadamiają z wyprzedzeniem o wyładunku ponad 5 ton molwy niebieskiej i wyładowują nie więcej niż 25 ton molwy niebieskiej po zakończeniu każdego rejsu połowowego.”

6) zapis dotyczący gatunku morlesz bogar w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich otrzymuje brzmienie: „Gatunek:

Morlesz bogar Pagellus bogaraveo Strefa: X (wody Wspólnoty i wody nie znajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich)

Rok Hiszpania (1) Portugalia (1) Zjednoczone stwo (1) WE (1)

______________

2007 10 1 116 Króle10 1 136

2008 10 1 116 10 1 136

(1) Do 10 % kwot z 2008 r. może zostać wykorzystanych w grudniu 2007 r.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 26 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 89 z 200730.6.2007

  Decyzja Rady 2007/455/WPZiB z dnia 25 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB przedłużające obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L172 - 87 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3183) (1)

 • Dz. U. L172 - 84 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3114) (1)

 • Dz. U. L172 - 83 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2006/132/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia procymidonu jako substancji czynnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3066) (1)

 • Dz. U. L172 - 71 z 200730.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/42/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie materiałów i wyrobów wykonanych z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L172 - 70 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 545/2007

 • Dz. U. L172 - 69 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 529/2007

 • Dz. U. L172 - 68 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 66. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L172 - 66 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 34. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L172 - 65 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące 34. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L172 - 63 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L172 - 61 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 765/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L172 - 59 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 764/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L172 - 57 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 763/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L172 - 55 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 762/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L172 - 52 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L172 - 50 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 80. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L172 - 48 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz kiełbasy pochodzącej z Islandii

 • Dz. U. L172 - 47 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L172 - 43 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L172 - 41 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 39 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 9 z 200730.6.2007

  Protokół Ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową, zgodnie z Umową partnerską w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L172 - 4 z 200730.6.2007

  Umowa partnerska w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L172 - 1 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 753/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.