Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 26 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1941/2006, (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych

Data ogłoszenia:2007-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 26 - Strona 8

Strona 8 z 8

W okresach od dnia 1 marca do dnia 31 maja oraz od dnia 1 października do dnia 31 grudnia statki te mogą prowadzić działalność w obszarze między 61° 20' N a 62° 00' N oraz w strefie między 12 a 21 milami od linii podstawowych. Połów molwy niebieskiej włokiem o minimalnym rozmiarze oczek sieci wynoszącym 100 mm w obszarze na południe od 61° 30' N oraz na zachód od 9° 00' W oraz w obszarze między 7° 00' W a 9° 00' W na południe od 60° 30' N oraz w obszarze na południowy zachód od linii między 60° 30' N, 7° 00' W a 60° 00' N, 6° 00' W.


11

nie dotyczy

19

nie dotyczy

11 (2)

DK: 11

nie dotyczy

480

DK: 450, UK: 30

150

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

8 (3)

4

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

70

DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4)

20 (5)

30.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/37

Obszar połowu

Połowy

Liczba pozwoleń

Maksymalna liczba statków Rozdział licencji między przebywających państwami członkowskimi w dowolnym momencie

Ukierunkowany połów czarniaka włokiem o minimalnym rozmiarze oczek sieci wynoszącym 120 mm oraz z możliwością wykorzystania obręczy okrągłej worka włoka. Połów błękitka. Całkowita liczba licencji może zostać zwiększona o cztery statki tworzące pary, jeżeli władze Wysp Owczych wprowadzą specjalne zasady dostępu do obszaru nazywanego »głównym obszarem połowowym błękitka« Połowy wędami Połowy makreli Połowy śledzia na północ od 62° N

70

22 (5)

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

10 12 21

UK: 10 DK: 12 DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

6 12 21

(1) Podział ten obowiązuje dla połowów okrężnicą i włokiem. (2) Do wyboru spośród 11 licencji na połowy makreli okrężnicami na południe od 62° 00' N. (3) Zgodnie z uzgodnionymi wnioskami z 1999 r. dane liczbowe dotyczące połowów ukierunkowanych dorsza i plamiaka są częścią danych ustalonych dla »Ogółu połowów ryb włokiem przez statki o długości nie większej niż 180 stóp, w strefie między 12 a 20 milami od linii podstawowych Wysp Owczych«. (4) Liczby te odnoszą się do maksymalnej liczby statków przebywających w obszarze w dowolnym czasie. (5) Liczby te są częścią danych ustalonych dla »Połowu ryb włokiem poza obszarem 21 mil od linii podstawowych Wysp Owczych«.”

b) część II otrzymuje brzmienie: „CZĘŚĆ II Ograniczenia ilościowe licencji połowowych oraz zezwoleń połowowych w odniesieniu do statków rybackich państw trzecich na wodach Wspólnoty

Maksymalna liczba statków przebywających w obszarze w dowolnym czasie

Państwo bandery

Połowy

Liczba pozwoleń

Norwegia Wyspy Owcze

Śledź, na północ od 62° 00' N Makrela, VIa (na północ od 56° 30' N), VIIe,f,h, ostrobok, IV, VIa (na północ od 56° 30' N), VIIe,f,h; śledź, VIa (na północ od 56° 30' N) Śledź, na północ od 62° 00' N Śledź, IIIa Połowy przemysłowe okowiela i szprota, IV, VIa (na północ od 56° 30' N): dobijakowate, IV (łącznie z nieuniknionymi przyłowami błękitka) Molwa i brosma Błękitek, II, VIa (na północ od 56° 30' N), VIb, VII (na zachód od 12° 00' W) Molwa niebieska

20 14

20 14

21 4 15

21 4 15

20 20 16

10 20 16

L 172/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2007

Państwo bandery

Połowy

Liczba pozwoleń

Maksymalna liczba statków przebywających w obszarze w dowolnym czasie

Wenezuela

Lucjanowate (1) (wody Gujany Francuskiej) Rekiny (wody Gujany Francuskiej)

41 4

pm pm

(1) Należy poławiać wyłącznie sznurami haczykowymi lub łapaczami (lucjanowate) lub sznurami haczykowymi lub siecią o rozmiarze oczek wynoszącym 100 mm, na głębokościach większych niż 30 m (rekiny). W celu wydania takich licencji należy przedstawić dowód na to, iż istnieje ważna umowa między właścicielem statku składającym wniosek o wydanie licencji a przedsiębiorstwem przetwórczym położonym na terenie francuskiego departamentu Gujany oraz że umowa ta zawiera zobowiązanie do wyładowania przynajmniej 75 % wszystkich połowów lucjanowatych, lub 50 % wszystkich połowów rekina z danego statku w tym departamencie francuskim, tak aby mogły one być przetworzone w zakładzie tego przedsiębiorstwa. Umowa, o której mowa powyżej, musi zostać potwierdzona przez władze francuskie, które zapewniają, iż jest ona zgodna zarówno z rzeczywistą zdolnością produkcyjną umawiającego się przedsiębiorstwa przetwórczego, jak i z celami w odniesieniu do rozwoju gospodarki Gujany. Kopia należycie potwierdzonej umowy jest dołączana do wniosku o wydanie licencji. W przypadku gdy odmawia się udzielenia potwierdzenia, o którym mowa powyżej, władze francuskie powiadamiają o tej odmowie oraz wskazują powody odmowy zainteresowanej stronie i Komisji.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 26 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 89 z 200730.6.2007

  Decyzja Rady 2007/455/WPZiB z dnia 25 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB przedłużające obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L172 - 87 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3183) (1)

 • Dz. U. L172 - 84 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3114) (1)

 • Dz. U. L172 - 83 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2006/132/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia procymidonu jako substancji czynnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3066) (1)

 • Dz. U. L172 - 71 z 200730.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/42/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie materiałów i wyrobów wykonanych z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L172 - 70 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 545/2007

 • Dz. U. L172 - 69 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 529/2007

 • Dz. U. L172 - 68 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 66. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L172 - 66 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 34. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L172 - 65 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące 34. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L172 - 63 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L172 - 61 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 765/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L172 - 59 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 764/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L172 - 57 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 763/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L172 - 55 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 762/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L172 - 52 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L172 - 50 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 80. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L172 - 48 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz kiełbasy pochodzącej z Islandii

 • Dz. U. L172 - 47 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L172 - 43 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L172 - 41 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 39 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 9 z 200730.6.2007

  Protokół Ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową, zgodnie z Umową partnerską w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L172 - 4 z 200730.6.2007

  Umowa partnerska w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L172 - 1 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 753/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii z drugiej strony

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.