Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 4

Tytuł:

Umowa partnerska w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2007-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 4

Strona 1 z 5
L 172/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2007

UMOWA PARTNERSKA W SPRAWIE połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, oraz RZĄD DANII ORAZ RZĄD LOKALNY GRENLANDII, zwane dalej „Grenlandią”, razem zwane dalej „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC Protokół w sprawie specjalnych uzgodnień mających zastosowanie do Grenlandii,


UZNAJĄC wolę Wspólnoty Europejskiej i Grenlandii do zacieśnienia wzajemnych więzi oraz ustanowienia partnerstwa i współpracy, która wspierałaby, uzupełniała oraz rozszerzała dotychczasowe stosunki i współpracę między Stronami,

POWOŁUJĄC się na decyzję Rady z listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską,

MAJĄC NA UWADZE, że w lutym 2003 r. Rada uznała potrzebę rozszerzenia i zacieśnienia dalszych stosunków Wspólnoty Europejskiej z Grenlandią, uwzględniając przy tym znaczenie rybactwa oraz potrzebę przeprowadzenia reform strukturalnych oraz sektorowych w Grenlandii, w oparciu o pełne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju,

UWZGLĘDNIAJĄC Wspólną Deklarację Partnerstwa między Wspólnotą Europejską a Grenlandią, złożoną w dniu 27 czerwca 2006 r. przez Wspólnotę Europejską, z jednej strony, oraz Rząd Lokalny Grenlandii i rząd Danii, z drugiej strony,

POWOŁUJĄC się na decyzję Rady z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie stosunków między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony,

PRZYWOŁUJĄC status Grenlandii, będącej jednocześnie autonomiczną i integralną częścią jednego z państw członkowskich Wspólnoty,

UWZGLĘDNIAJĄC ogólne wzajemne stosunki Wspólnoty i Grenlandii, oraz obustronną wolę dalszego utrzymywania tych stosunków,

UWZGLĘDNIAJĄC Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza oraz Porozumienie w sprawie wdrażania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w odniesieniu do ochrony osiadłych i daleko migrujących zasobów ryb i zarządzania tymi zasobami rybnymi,

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad ustanowionych w Kodeksie postępowania dla odpowiedzialnego rybactwa, przyjętym na konferencji FAO w 1995 r.,

ZDECYDOWANE współpracować we wspólnym interesie, na rzecz odpowiedzialnego rybactwa w celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zrównoważonego wykorzystania żywych zasobów morskich, PRZEKONANE, że taka współpraca musi przyjąć formę inicjatyw i środków, które podejmowane wspólnie lub niezależnie będą się wzajemnie uzupełniać, będą spójne z przyjętą polityką i zagwarantują synergię podejmowanych starań,

ZDECYDOWANE kontynuować dialog, w celu doskonalenia sektorowej polityki w dziedzinie rybactwa w Grenlandii i ustalenia stosownych środków gwarantujących skuteczne wdrażanie tej polityki oraz zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa w jej realizację,

30.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/5

PRAGNĄC określić zasady i warunki regulujące działalność połowową statków Wspólnoty na wodach wyłącznej strefy ekonomicznej Grenlandii, oraz wsparcie Wspólnoty dla zapewnienia odpowiedzialnego rybactwa na tych wodach, ZDECYDOWANE nawiązać bliższą współpracę gospodarczą w zakresie przemysłu rybnego i związanych z nim działań, przez wprowadzenie i rozwój wspólnych przedsiębiorstw, składających się z podmiotów reprezentujących obie Strony, oraz w drodze wspierania tymczasowych wspólnych przedsięwzięć, UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zakres i cele Niniejsza umowa określa zasady, przepisy i procedury regulujące:

— gospodarczą, finansową, techniczną i naukową współpracę w sektorze rybactwa, ukierunkowaną na taką eksploatację zasobów połowowych, która zapewni zrównoważone warunki gospodarcze i społeczne, włącznie z rozwojem grenlandzkiego sektora rybactwa;

d) „wspólne przedsiębiorstwo” to przedsiębiorstwo podlegające prawu Grenlandii, składające się z jednego lub więcej niż jednego armatora statku wspólnotowego oraz jednego lub więcej niż jednego partnera w Grenlandii, prowadzące działalność połowową i ewentualnie eksploatujące grenlandzkie kwoty połowowe w grenlandzkiej WSE, przy użyciu statków pływających pod banderą Grenlandii, mając na uwadze priorytetowe zaopatrzenie rynku Wspólnoty;

— warunki dostępu wspólnotowych statków rybackich do wyłącznej strefy ekonomicznej Grenlandii (dalej zwanej w skrócie „WSE”);

— rozwiązania w zakresie połowów w grenlandzkiej WSE przez statki Wspólnoty, mające zapewnić spełnienie wyżej opisanych przepisów i warunków, skuteczność środków gwarantujących ochronę zasobów rybnych i zarządzanie nimi oraz zapobieganie nielegalnym, niezgłoszonym i nieuregulowanym połowom;

e) „tymczasowe wspólne przedsięwzięcie” oznacza każde stowarzyszenie oparte na porozumieniu umownym o ograniczonym czasie trwania, między armatorami ze Wspólnoty a osobami fizycznymi lub prawnymi z Grenlandii, mające na celu wspólne prowadzenie połowów oraz eksploatację kwot połowowych Grenlandii przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, oraz dzielące koszty, zyski lub straty z prowadzonej wspólnie działalności gospodarczej, mając na uwadze priorytetowe zaopatrzenie rynku Wspólnoty;

f) „Wspólny Komitet” oznacza komitet złożony z przedstawicieli Wspólnoty i Grenlandii, którego funkcje opisano w art. 10 niniejszej umowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 89 z 200730.6.2007

  Decyzja Rady 2007/455/WPZiB z dnia 25 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB przedłużające obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L172 - 87 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3183) (1)

 • Dz. U. L172 - 84 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3114) (1)

 • Dz. U. L172 - 83 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2006/132/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia procymidonu jako substancji czynnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3066) (1)

 • Dz. U. L172 - 71 z 200730.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/42/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie materiałów i wyrobów wykonanych z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L172 - 70 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 545/2007

 • Dz. U. L172 - 69 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 529/2007

 • Dz. U. L172 - 68 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 66. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L172 - 66 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 34. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L172 - 65 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące 34. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L172 - 63 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L172 - 61 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 765/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L172 - 59 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 764/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L172 - 57 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 763/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L172 - 55 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 762/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L172 - 52 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L172 - 50 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 80. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L172 - 48 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz kiełbasy pochodzącej z Islandii

 • Dz. U. L172 - 47 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L172 - 43 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L172 - 41 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 39 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 26 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1941/2006, (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych

 • Dz. U. L172 - 9 z 200730.6.2007

  Protokół Ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową, zgodnie z Umową partnerską w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L172 - 1 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 753/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.