Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 41

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2007-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 41

30.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/41

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 756/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

2454/93 nie należy już stosować potencjalnie nieaktualnych jednostek cenowych w ramach systemu cen wejścia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 32 ust. 2,

(6)

Z uwagi na fakt, że zmiany w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 wprowadzono w życie od dnia 19 maja 2006 r., zmiany te należy zatem, z uwagi na pewność prawną, również stosować od tego dnia.

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 3223/94 zawiera wykaz reprezentatywnych rynków. Wykaz ten powinien zostać rozszerzony o reprezentatywne rynki Bułgarii i Rumunii.

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (2) nawiązuje do niektórych przepisów art. 173–176 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3).

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Przepisy te jednak zostały uchylone na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 215/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93, które ustanawia przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2286/2003 (4).

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 3223/94 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 2 akapit drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

(3)

Z uwagi na pewność prawną należy zatem zmienić rozporządzenie (WE) nr 3223/94 w celu wprowadzenia koniecznych zmian umożliwiających jego dalsze prawidłowe stosowanie.

„Zostaną one pomniejszone o następujące kwoty:

a) marżę handlową w wysokości 15 % dla centrów handlowych Londynu, Mediolanu i Rungis oraz w wysokości 8 % dla pozostałych centrów handlowych; oraz

(4)

Ceny owoców i warzyw zmieniają się szybko i zgodnie z kolejnymi zmianami do rozporządzenia (EWG) nr b) koszty transportu i ubezpieczenia na obszarze celnym.

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3). 3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, str. 6). (4) Dz.U. L 38 z 9.2.2006, str. 11.

W odniesieniu do kosztów frachtu i ubezpieczenia potrącanych zgodnie z akapitem trzecim, państwa członkowskie mogą ustalić standardową kwotę potrącenia. Kwoty te, jak również sposoby ich obliczania, są podawane niezwłocznie do wiadomości Komisji.”;

L 172/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2007

2) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Za reprezentatywne rynki uważa się:

— Austria: Wiedeń-Inzersdorf, — Polska: Ożarów Mazowiecki-Bronisze, Poznań, — Portugalia: Lizbona, Porto, — Rumunia: Bukareszt, — Słowenia: Lubljana, — Słowacja: Bratysława, — Finlandia: Helsinki, — Szwecja: Helsingborg, Sztokholm, — Zjednoczone Królestwo: Londyn.”; 3) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Jeśli zgodnie z niniejszym rozporządzeniem ustala się wartość standardową dla produktów oraz dla okresów stosowania podanych w części A załącznika, wartości jednostkowej w rozumieniu art. 152 ust. 1 lit. a)a rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 nie stosuje się. Zastępuje się ją standardową wartością przywozową, określoną w ust. 1.”; 4) w art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Niezależnie od przepisów ust. 1, od pierwszego dnia okresów stosowania podanych w części A załącznika, w przypadku braku możliwości wyliczenia standardowych wartości przywozowych nie ma zastosowania żadna standardowa wartość przywozowa.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 1 pkt 1), 3) i 4) stosuje się od dnia 19 maja 2006 r.

— Belgia i Luksemburg: Bruksela, — Bułgaria: Sofia, — Republika Czeska: Praga, — Dania: Kopenhaga, — Niemcy: Hamburg, Monachium, Frankfurt, Kolonia, Berlin, — Estonia: Tallin, — Irlandia: Dublin, — Grecja: Ateny, Saloniki, — Hiszpania: Madryd, Barcelona, Sewilla, Bilbao, Saragossa, Walencja, — Francja: Paryż-Rungis, Marsylia, Rouen, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Tuluza, — Włochy: Mediolan, — Cypr: Nikozja, — Łotwa: Ryga, — Litwa: Wilno, — Węgry: Budapeszt, — Malta: Attard, — Niderlandy: Rotterdam, Dieppe,

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 89 z 200730.6.2007

  Decyzja Rady 2007/455/WPZiB z dnia 25 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB przedłużające obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L172 - 87 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3183) (1)

 • Dz. U. L172 - 84 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3114) (1)

 • Dz. U. L172 - 83 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2006/132/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia procymidonu jako substancji czynnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3066) (1)

 • Dz. U. L172 - 71 z 200730.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/42/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie materiałów i wyrobów wykonanych z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L172 - 70 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 545/2007

 • Dz. U. L172 - 69 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 529/2007

 • Dz. U. L172 - 68 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 66. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L172 - 66 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 34. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L172 - 65 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące 34. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L172 - 63 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L172 - 61 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 765/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L172 - 59 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 764/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L172 - 57 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 763/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L172 - 55 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 762/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L172 - 52 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L172 - 50 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 80. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L172 - 48 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz kiełbasy pochodzącej z Islandii

 • Dz. U. L172 - 47 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L172 - 43 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L172 - 39 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 26 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1941/2006, (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych

 • Dz. U. L172 - 9 z 200730.6.2007

  Protokół Ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową, zgodnie z Umową partnerską w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L172 - 4 z 200730.6.2007

  Umowa partnerska w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L172 - 1 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 753/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.