Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 9 - Strona 11

Tytuł:

Protokół Ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową, zgodnie z Umową partnerską w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2007-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 9 - Strona 11

Strona 11 z 12

3) Wiadomość o wyjściu („EXIT”)

Dane: Kod pola: Obowiązkowo/ Fakultatywnie Uwagi:

Początek zapisu Adresat Nadawca Numer zapisu Data zapisu Godzina zapisu Typ wiadomości Radiowy sygnał wywoławczy Wewnętrzny numer referencyjny. Zewnętrzny numer rejestracyjny Data Godzina Koniec zapisu

SR AD FR RN RD RT TM RC IR

M M M O O O M M M

Dane dotyczące systemu; wskazują początek zapisu Dane dotyczące wiadomości; odbiorca. Kod ISO Alfa 3 kraju Dane dotyczące wiadomości; nadawca. Kod ISO Alfa 3 kraju Dane dotyczące wiadomości; numer seryjny zapisu w danym roku Dane dotyczące wiadomości; data przekazu Dane dotyczące wiadomości; godzina przekazu Dane dotyczące wiadomości; typ wiadomości „EXI” Dane statku; międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku Dane statku. Niepowtarzalny numer statku Strony Umawiającej się – kod ISO Alfa-3 państwa bandery, po którym następuje numer Dane statku; numer znajdujący się na burcie statku Dane dotyczące pozycji statku; data rejestracji pozycji TUC (RRRRMMDD) Dane dotyczące pozycji statku; godzina rejestracji pozycji TUC (HHMM) Dane dotyczące systemu; wskazują koniec zapisu


XR DA TI ER

O M M M

30.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/23

4) Informacje dotyczące formatu

Każda wiadomość w transmisji danych posiada następującą strukturę: — podwójny ukośnik (//) oraz litery „SR” wskazują początek komunikatu, — podwójny ukośnik (//) oraz kod pola wskazują początek elementu danych, — pojedynczy ukośnik (/) oznacza oddzielenie kodu od danych, — pary danych są oddzielone spacją, — litery „ER” oraz podwójny ukośnik (//) wskazują koniec zapisu.

Wszystkie kody pól w niniejszym załączniku odpowiadają formatowi północno-atlantyckiemu, zgodnie z systemem kontroli i wdrażania NEAFC.

L 172/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2007

Dodatek 3 Metody oraz kryteria oceny projektów w ramach tymczasowych wspólnych przedsięwzięć i wspólnych przedsiębiorstw 1. Strony wymieniają informacje na temat przedstawianych projektów dotyczących ustanowienia tymczasowych wspólnych przedsięwzięć oraz wspólnych przedsiębiorstw, zgodnych z definicją podaną w art. 2 umowy. 2. Projekty są przedstawiane Wspólnocie przez właściwe organy danego państwa członkowskiego lub danych państw członkowskich. 3. Wspólnota przedstawia Wspólnemu Komitetowi wykaz projektów dotyczących tymczasowych wspólnych przedsięwzięć oraz wspólnych przedsiębiorstw. Wspólny Komitet dokonuje oceny projektów według, między innymi, następujących kryteriów: a) technologia właściwa do proponowanych operacji połowowych; b) docelowe gatunki oraz strefy połowowe; c) wiek statku; d) w przypadku tymczasowych wspólnych przedsięwzięć – całkowity czas trwania oraz czas trwania operacji połowowych; e) dotychczasowe doświadczenie armatora ze Wspólnoty oraz partnera z Grenlandii w sektorze rybactwa. 4. Wspólny Komitet wydaje opinię w sprawie projektów po dokonaniu oceny na podstawie pkt 3. 5. W przypadku tymczasowych wspólnych przedsięwzięć, z chwilą uzyskania przez projekty pozytywnej opinii Wspólnego Komitetu, organy Grenlandii wydają niezbędne zezwolenia oraz licencje połowowe. Warunki dotyczące dostępu do zasobówtymczasowych wspólnych przedsięwzięć w Grenlandii 1. Licencje Czas ważności licencji połowowych wydawanych przez Grenlandię jest równy czasowi trwania tymczasowych wspólnych przedsięwzięć. Połowy odbywają się w ramach kwot połowowych przydzielonych przez organy Grenlandii. 2. Zastąpienie statków Statek wspólnotowy prowadzący działalność w ramach tymczasowego przedsięwzięcia może zostać zastąpiony innym statkiem wspólnotowym o takiej samej zdolności połowowej i specyfikacjach technicznych, wyłącznie z należycie uzasadnionych powodów oraz za zgodą Stron. 3. Wyposażenie Statki prowadzące działalność w ramach tymczasowych wspólnych przedsięwzięć stosują się do zasad i przepisów obowiązujących w Grenlandii odnośnie do wyposażenia, które to przepisy i zasady stosuje się bez dyskryminacji w stosunku do statków grenlandzkich oraz wspólnotowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 9 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 89 z 200730.6.2007

  Decyzja Rady 2007/455/WPZiB z dnia 25 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB przedłużające obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L172 - 87 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3183) (1)

 • Dz. U. L172 - 84 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3114) (1)

 • Dz. U. L172 - 83 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2006/132/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia procymidonu jako substancji czynnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3066) (1)

 • Dz. U. L172 - 71 z 200730.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/42/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie materiałów i wyrobów wykonanych z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L172 - 70 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 545/2007

 • Dz. U. L172 - 69 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 529/2007

 • Dz. U. L172 - 68 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 66. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L172 - 66 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 34. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L172 - 65 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące 34. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L172 - 63 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L172 - 61 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 765/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L172 - 59 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 764/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L172 - 57 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 763/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L172 - 55 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 762/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L172 - 52 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L172 - 50 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 80. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L172 - 48 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz kiełbasy pochodzącej z Islandii

 • Dz. U. L172 - 47 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L172 - 43 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L172 - 41 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 39 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 26 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1941/2006, (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych

 • Dz. U. L172 - 4 z 200730.6.2007

  Umowa partnerska w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L172 - 1 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 753/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii z drugiej strony

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.