Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 9 - Strona 2

Tytuł:

Protokół Ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową, zgodnie z Umową partnerską w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2007-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 9 - Strona 2

Strona 2 z 12

(1) Do kwoty tej dodaje się: — kwotę opłat armatorów statków, zgodnie z pkt 3 rozdziału II załącznika, wnoszoną bezpośrednio na rzecz Grenlandii, szacowaną się na około 2 000 000 EUR rocznie.

4. Zezwolenia na połowy naukowo-badawcze wydaje się na okres próbny obejmujący maksymalnie sześć miesięcy, zgodnie z załącznikiem.

L 172/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2007

2. Powyższy ust. 1 stosuje się z zastrzeżeniem postanowień art. 1 ust. 2, 5 i 6 oraz art. 6 niniejszego protokołu. Całkowita kwota rekompensaty finansowej wypłacana przez Wspólnotę Europejską nie może przekroczyć dwukrotności kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1.


połowowej w grenlandzkiej WSE, Wspólnota Europejska może wstrzymać płatność rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 niniejszego protokołu, po konsultacjach między Stronami, jeżeli zachodzi taka możliwość, oraz pod warunkiem, że do dnia zawieszenia uregulowała wszystkie należności.

3. Bez uszczerbku dla art. 1 ust. 2, 5 i 6 niniejszego protokołu, w okresie jego stosowania Wspólnota wnosi rekompensatę finansową określoną w powyższym ust. 1 w formie rocznej płatności w kwocie 14 307 244 EUR. W zakresie dotyczącym dorsza i gromadnika, Grenlandia zobowiązana jest corocznie zgłaszać władzom Wspólnoty ilości dorsza i gromadnika przeznaczone do połowu poza ilościami wskazanymi w rozdziale I załącznika do niniejszego protokołu. Płatność Wspólnoty za te dodatkowe ilości wynosi 17,5 % wartości przy pierwszym wyładunku, czyli kwoty 1 800 EUR za tonę dorsza i 100 EUR za tonę gromadnika, odliczając opłaty armatorów, przy czym maksymalna płatność w skali roku wynosi 1 540 000 EUR dla obu gatunków. Niewykorzystaną część omawianej rezerwy na dany rok można przenieść na uregulowanie wobec Grenlandii zobowiązań wynikających z udostępnienia dodatkowych ilości dorsza i gromadnika do połowów w dwóch kolejnych latach.

2. Płatność rekompensaty finansowej wznawia się w chwili, gdy po wspólnych konsultacjach Strony zgodnie stwierdzą ustanie okoliczności, które wywołały wstrzymanie działalności połowowej.

3. Ważność licencji przyznanych statkom wspólnotowym na mocy art. 5 umowy zostanie przedłużona o czas odpowiadający okresowi zawieszenia połowów.

Artykuł 4 Wspieranie odpowiedzialnego rybactwa na wodach grenlandzkiej wyłącznej strefy ekonomicznej (WSE) 1. Co roku, z rekompensaty finansowej określonej w art. 2 ust. 1 niniejszego protokołu przeznaczana jest kwota w wysokości 3 261 449 EUR (wyjątkowo w roku 2007 kwota 3 224 244 EUR) na doskonalenie i realizację sektorowej polityki rybactwa w Grenlandii, ukierunkowanej na zapewnienie odpowiedzialnego rybactwa w grenlandzkiej WSE. Rekompensata ta będzie przeznaczona na finansowanie celów ustalonych za obopólną zgodą i realizowanych w programie rocznym i wieloletnim.

4. Wspólnota zobowiązana jest wpłacić roczną kwotę rekompensaty finansowej w pierwszym roku najpóźniej do dnia 30 czerwca 2007 r., w kolejnych latach do dnia 1 marca, natomiast roczną kwotę rezerwy finansowej dla dorsza i gromadnika zobowiązana jest uiścić w tych samych terminach lub możliwie jak najszybciej po otrzymaniu powiadomienia o udostępnieniu danych ilości.

5. Z zastrzeżeniem postanowień art. 4 niniejszego protokołu, władzom Grenlandii przysługuje całkowita dowolność w wykorzystaniu rekompensaty finansowej i rezerwy, z wyjątkiem rocznych kwot w wysokości 500 000 EUR i 100 000 EUR, które są odpowiednio wykorzystywane na działalność Grenlandzkiego Instytutu Zasobów Naturalnych oraz na szkolenia dla urzędników z sektora rybactwa, natomiast w 2007 r. kwota w wysokości 187 022 EUR zostanie przeznaczona na badania na potrzeby planu zarządzania zasobami dorsza.

2. Do celów ust. 1, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego protokołu i nie później niż trzy miesiące po tym fakcie, Wspólny Komitet uzgodni wieloletni program sektorowy oraz szczegółowe przepisy wykonawcze, obejmujące w szczególności:

a) roczne i wieloletnie wytyczne dotyczące wykorzystania części rekompensaty finansowej, o której mowa w ust. 1;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 9 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 89 z 200730.6.2007

  Decyzja Rady 2007/455/WPZiB z dnia 25 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB przedłużające obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L172 - 87 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3183) (1)

 • Dz. U. L172 - 84 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3114) (1)

 • Dz. U. L172 - 83 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2006/132/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia procymidonu jako substancji czynnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3066) (1)

 • Dz. U. L172 - 71 z 200730.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/42/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie materiałów i wyrobów wykonanych z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L172 - 70 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 545/2007

 • Dz. U. L172 - 69 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 529/2007

 • Dz. U. L172 - 68 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 66. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L172 - 66 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 34. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L172 - 65 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące 34. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L172 - 63 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L172 - 61 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 765/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L172 - 59 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 764/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L172 - 57 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 763/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L172 - 55 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 762/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L172 - 52 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L172 - 50 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 80. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L172 - 48 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz kiełbasy pochodzącej z Islandii

 • Dz. U. L172 - 47 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L172 - 43 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L172 - 41 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 39 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 26 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1941/2006, (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych

 • Dz. U. L172 - 4 z 200730.6.2007

  Umowa partnerska w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L172 - 1 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 753/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.