Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 9 - Strona 4

Tytuł:

Protokół Ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową, zgodnie z Umową partnerską w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2007-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 9 - Strona 4

Strona 4 z 12

Artykuł 8 Wejście w życie Niniejszy protokół wraz z załącznikiem stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

L 172/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2007

ZAŁĄCZNIK WARUNKI REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŁOWOWĄ W GRENLANDZKIEJ WSE ROZDZIAŁ I ORIENTACYJNE WIELKOŚCI DOPUSZCZALNE POŁOWÓW NA LATA 2007–2012 ORAZ PRZYŁOWY 1. Wielkości dopuszczalne połowów przyznane przez Grenlandię

Gatunek 2007 2008 2009 2010 2011 2012

WSPÓLNOTOWYCH


STATKÓW

Dorsz (NAFO 0/1) (1) Karmazyn mentela (ICES XIV/V) (2) Halibut niebieski (NAFO 0/1) – na południe od 68° Halibut niebieski (ICES XIV/V) (3) Krewetka (NAFO 0/1) Krewetka (ICES XIV/V) Halibut atlantycki (NAFO 0/1) Halibut atlantycki (ICES XIV/V) (4) Gromadnik (ICES XIV/V) Krab z gatunku snow (NAFO 0/1) Przyłowy (NAFO 0/1) (6)

1 000 10 838 2 500 7 500 4 000 7 000 200 1 200 55 000 (5) 500 2 600

3 500 8 000 2 500 7 500 4 000 7 000 200 1 200 55 000 (5) 500 2 300

3 500 8 000 2 500 7 500 4 000 7 000 200 1 200 55 000 (5) 500 2 300

3 500 8 000 2 500 7 500 4 000 7 000 200 1 200 55 000 (5) 500 2 300

3 500 8 000 2 500 7 500 4 000 7 000 200 1 200 55 000 (5) 500 2 300

3 500 8 000 2 500 7 500 4 000 7 000 200 1 200 55 000 (5) 500 2 300

(1) W przypadku odnowienia zasobu, Wspólnota może łowić do pm ton, przy odpowiednim wzroście części rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 protokołu. Połowy kwoty na 2007 r. dozwolone są wyłącznie od dnia 1 czerwca. Połowy mogą być prowadzone na wschodzie lub na zachodzie. 2) Połowy mogą być prowadzone na wschodzie lub na zachodzie. Połowy przy użyciu włoka pelagicznego. ( (3) Ta liczba może zostać zweryfikowana w związku z porozumieniem dotyczącym przydziału wielkości dopuszczalnych połowów między kraje nadbrzeżne. Zarządzanie połowami polega na ograniczeniu liczby statków prowadzących połowy jednocześnie. (4) 1 000 ton do połowu przez nie więcej niż 6 wspólnotowych taklowców przydennych, prowadzących połowy halibuta atlantyckiego i zbliżonych gatunków. Warunki połowu dla taklowców przydennych podlegają uzgodnieniom w ramach Wspólnego Komitetu. 5) Jeżeli połów jest możliwy, połowy Wspólnoty mogą sięgać 7,7 % całkowitych dopuszczalnych połowów gromadnika na dany ( sezon, począwszy od 20 czerwca do 30 kwietnia następnego roku, przy odpowiednim wzroście części rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 protokołu. (6) Przyłowy definiuje się jako połów gatunków spoza docelowych gatunków wyszczególnionych w licencji dla danego statku. Skład przyłowów podlega corocznej weryfikacji w ramach Wspólnego Komitetu. Połowy mogą być prowadzone na wschodzie lub na zachodzie.

2. Limity dla przyłowów Wspólnotowe statki rybackie prowadzące połowy w grenlandzkiej WSE zobowiązane są przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących przyłowów, zarówno w stosunku do gatunków objętych regulacjami jak i tych, które im nie podlegają. Ponadto, w grenlandzkiej WSE zakazuje się odrzutów gatunków objętych regulacjami. Przyłowy definiuje się jako połów gatunków spoza docelowych gatunków wyszczególnionych w licencji dla danego statku. Zezwolenie na maksymalne ilości przyłowów wydaje się wraz z licencją dla gatunków docelowych. Maksymalne ilości każdego gatunku, który podlega regulacjom i może być poławiany w ramach przyłowów będą wskazywane w licencji. Przyłowy gatunków objętych regulacjami będą liczone w stosunku do rezerwy dla przyłowów, utworzonej w ramach wielkości dopuszczalnych połowów przydzielonych Wspólnocie dla odpowiednich gatunków. Przyłowy gatunków niepodlegających regulacjom będą liczone w stosunku do rezerwy dla przyłowów przydzielonej Wspólnocie dla tych gatunków. Przyłowy nie podlegają opłacie licencyjnej. Jednak w przypadku przekroczenia przez wspólnotowe statki rybackie maksymalnej dopuszczalnej ilości dla przyłowu gatunków podlegających regulacjom, nakładana jest kara wynosząca trzykrotność normalnej opłaty licencyjnej dla danego gatunku, w odniesieniu do ilości przekraczającej maksymalny dopuszczalny przyłów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 9 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 89 z 200730.6.2007

  Decyzja Rady 2007/455/WPZiB z dnia 25 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB przedłużające obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L172 - 87 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3183) (1)

 • Dz. U. L172 - 84 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3114) (1)

 • Dz. U. L172 - 83 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2006/132/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia procymidonu jako substancji czynnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3066) (1)

 • Dz. U. L172 - 71 z 200730.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/42/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie materiałów i wyrobów wykonanych z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L172 - 70 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 545/2007

 • Dz. U. L172 - 69 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 529/2007

 • Dz. U. L172 - 68 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 66. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L172 - 66 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 34. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L172 - 65 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące 34. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L172 - 63 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L172 - 61 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 765/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L172 - 59 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 764/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L172 - 57 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 763/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L172 - 55 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 762/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L172 - 52 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L172 - 50 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 80. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L172 - 48 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz kiełbasy pochodzącej z Islandii

 • Dz. U. L172 - 47 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L172 - 43 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L172 - 41 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 39 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 26 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1941/2006, (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych

 • Dz. U. L172 - 4 z 200730.6.2007

  Umowa partnerska w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L172 - 1 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 753/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.