Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 9 - Strona 8

Tytuł:

Protokół Ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową, zgodnie z Umową partnerską w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2007-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 9 - Strona 8

Strona 8 z 12

(1) Może zostać przekazany, jeśli wniosek został zatwierdzony.

30.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/19

Dodatek 2 Warunki dotyczące satelitarnego systemu monitorowania ruchu statków rybackich 1. Monitorowaniem satelitarnym objęte są statki rybackie Stron znajdujące się na wodach drugiej Strony.

Statki rybackie monitoruje ośrodek monitorowania rybactwa (FMC) państwa bandery, kiedy znajdują się na wodach podlegających jurysdykcji drugiej Strony.


2. Do celów satelitarnego monitorowania, Strony przekazują sobie wzajemnie dokładne współrzędne szerokości i długości geograficznej, które określają wody podlegające ich jurysdykcji. Współrzędne te nie mogą naruszać innych roszczeń i stanowisk Stron. Dane będą przekazywane w formacie elektronicznym, wyrażone w stopniach dziesiętnych (WGS 84).

3. Elementy oprogramowania i sprzętu systemu monitorowania statków powinny być zabezpieczone przed interwencją z zewnątrz, tj. powinny uniemożliwiać wprowadzenie lub wysłanie nieprawdziwych informacji dotyczących położenia oraz ich ręczną zmianę. System powinien być całkowicie zautomatyzowany i zawsze w pełni sprawy, niezależnie od warunków środowiskowych i klimatycznych. Zakazuje się niszczenia, uszkadzania, unieruchamiania lub innej ingerencji w system monitorowania satelitarnego.

Kapitanowie statków zobowiązani są w szczególności zagwarantować, aby: — dane nie zostały w żaden sposób zmienione, — antena lub anteny podłączone do satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie były w żaden sposób zakłócane; — nie występowały żadne przerwania w zasilaniu satelitarnych urządzeń lokacyjnych; oraz — aby satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie usunięto ze statku.

Statkom rybackim Wspólnoty zakazuje się wpływania na wody grenlandzkiej WSE, jeżeli nie są wyposażone w sprawne satelitarne urządzenie lokacyjne. Organy Grenlandii mają prawo zawiesić ze skutkiem natychmiastowym licencję wspólnotowego statku rybackiego, który wpływa na wody grenlandzkiej WSE bez sprawnych satelitarnych urządzeń lokacyjnych. Władze Grenlandii zobowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie dany statek. Zobowiązane są również powiadomić o tym niezwłocznie Komisję Europejską oraz państwo członkowskie bandery.

4. Pozycja statków określana jest z marginesem błędu nie większym niż 500 m i przedziałem ufności 99 %.

5. W przypadku, gdy statek podlegający monitorowaniu drogą satelitarną wpływa na wody podlegające jurysdykcji drugiej Strony, lub je opuszcza, państwo bandery przesyła do odpowiedniego ośrodka monitorowania rybactwa (FMC) drugiej Strony wiadomość o wejściu lub wyjściu, zgodnie z opisem przedstawionym w załączniku. Wiadomości te przesyła się niezwłocznie, co godzinę, na podstawie poprzedniego raportu o pozycji. Ośrodek monitorowania rybactwa państwa bandery monitoruje statek znajdujący się na wodach podlegających jurysdykcji drugiej strony z częstotliwością co godzinę, lub częściej, zgodnie z życzeniem Stron.

6. Po wpłynięciu statku na wody podlegające jurysdykcji drugiej Strony, ośrodek monitorowania rybactwa państwa bandery niezwłocznie rozpocznie przesyłanie raportów o pozycji statku do ośrodka monitorowania rybactwa drugiej Strony, w odstępach nie dłuższych niż dwie godziny. Wiadomości te będą uważane za raporty o pozycji, zgodnie z opisem zawartym w załączniku.

7. Statkom znajdującym się na wodach podlegających jurysdykcji drugiej Strony zakazuje się wyłączania satelitarnych urządzeń lokacyjnych.

Jeżeli satelitarne urządzenie lokacyjne wysyła co godzinę raport z tym samym położeniem geograficznym przez ponad 4 godziny, można wysłać raport o pozycji z kodem „ACN”, zgodnie z opisem w załączniku. Takie raporty o pozycji można wysyłać raz na 12 godzin. Wysyłanie raportów o pozycji co godzinę wznawia się w ciągu niespełna 1 godziny po zmianie pozycji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 9 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 89 z 200730.6.2007

  Decyzja Rady 2007/455/WPZiB z dnia 25 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB przedłużające obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L172 - 87 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3183) (1)

 • Dz. U. L172 - 84 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3114) (1)

 • Dz. U. L172 - 83 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2006/132/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia procymidonu jako substancji czynnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3066) (1)

 • Dz. U. L172 - 71 z 200730.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/42/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie materiałów i wyrobów wykonanych z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L172 - 70 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 545/2007

 • Dz. U. L172 - 69 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 529/2007

 • Dz. U. L172 - 68 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 66. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L172 - 66 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 34. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L172 - 65 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące 34. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L172 - 63 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L172 - 61 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 765/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L172 - 59 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 764/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L172 - 57 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 763/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L172 - 55 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 762/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L172 - 52 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L172 - 50 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 80. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L172 - 48 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz kiełbasy pochodzącej z Islandii

 • Dz. U. L172 - 47 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L172 - 43 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L172 - 41 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 39 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 26 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1941/2006, (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych

 • Dz. U. L172 - 4 z 200730.6.2007

  Umowa partnerska w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L172 - 1 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 753/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.