Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 9

Tytuł:

Protokół Ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową, zgodnie z Umową partnerską w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2007-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 9

Strona 1 z 12
30.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/9

PROTOKÓŁ Ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową, zgodnie z Umową partnerską w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony Artykuł 1 Okres stosowania i wielkości dopuszczalne połowów 1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., władze Grenlandii udzielają wspólnotowym statkom rybackim sześcioletniego zezwolenia na prowadzenie działalności połowowej, do poziomu wielkości dopuszczalnych połowów określonych w rozdziale I załącznika, oraz tych ustanowionych zgodnie z ust. 2. 5. W przypadku, gdy Strony uznają, że działalność naukowo-badawcza przyniosła pozytywne wyniki, władze Grenlandii zobowiązane są przydzielić flocie wspólnotowej 50 % wielkości dopuszczalnych połowów dla nowych gatunków, do końca okresu obowiązywania niniejszego protokołu, natomiast rekompensata finansowa, o której mowa w art. 2, zostaje odpowiednio zwiększona.


Wspólny Komitet może weryfikować poziomy wielkości dopuszczalnych połowów określone w rozdziale I załącznika.

6. Grenlandia może zaproponować Wspólnocie dodatkowe wielkości dopuszczalne połowów. Jeżeli Wspólnota skorzysta częściowo lub całkowicie z takiej oferty, rekompensata finansowa określona w art. 2 ust. 1 zostanie proporcjonalnie zwiększona. Procedurę stosowaną w przypadku przydziału dodatkowych wielkości dopuszczalnych połowów opisano w załączniku do niniejszego protokołu.

2. Najpóźniej do dnia 1 grudnia 2007 r. oraz do dnia 1 grudnia każdego kolejnego roku, Wspólny Komitet uzgadnia wielkości dopuszczalne połowów na następny rok w odniesieniu do gatunków wymienionych w rozdziale I załącznika, uwzględniając przy tym aktualne opinie naukowe, zasadę ostrożności, potrzeby przemysłu rybnego, a zwłaszcza ilości określone w ust. 7 niniejszego artykułu.

7. Niniejszym ustala się następujące roczne poziomy minimalnych ilości dla utrzymania grenlandzkiej działalności połowowej:

Gatunki (w tonach) Western stock (NAFO 0/1) Eastern stock (ICES XIV/V)

W przypadku ustalenia przez wspólny komitet wielkości dopuszczalnych połowów na poziomie niższym niż poziom określony w rozdziale I załącznika, Grenlandia zobowiązana jest zrekompensować je odpowiednimi wielkościami dopuszczalnymi połowów w kolejnych latach, lub innymi wielkościami dopuszczalnymi połowów w tym samym roku.

Krab z gatunku snow Dorsz Karmazyn Halibut niebieski Krewetka

4 000 30 000 (1) 2 500 4 700 25 000 5 000 4 000 1 500

Jeżeli strony nie uzgodnią rekompensaty, regulacje finansowe, w tym parametry na potrzeby obliczania kwot, o których mowa w art. 2 ust. 1 niniejszego protokołu, zostaną proporcjonalnie dostosowane.

(1) Można poławiać na wschodzie i na zachodzie.

8. Grenlandia wydaje licencje statkom wyłącznie na mocy niniejszego protokołu. 3. Krewetki w ramach kwoty dla Wschodniej Grenlandii można poławiać na obszarach Zachodniej Grenlandii z zastrzeżeniem, że przedsiębiorstwa poczyniły indywidualne uzgodnienia dotyczące przeniesienia kwoty między armatorami z Grenlandii i Wspólnoty Europejskiej. Władze Grenlandii zapewniają wsparcie w podejmowaniu takich uzgodnień. Dopuszczalne ilości przenoszone w ramach kwot na obszarach Zachodniej Grenlandii mogą wynosić maksymalnie 2 000 ton w skali roku. Działalność połowowa statków wspólnotowych podlega takim samym warunkom, jak te obowiązujące w odniesieniu do licencji wydawanych armatorom grenlandzkim, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału III załącznika.

wspólnotowym

Artykuł 2 Rekompensata finansowa – Metody dokonywania płatności 1. Rekompensatę finansową Wspólnoty określoną w art. 7 umowy ustala się na kwotę 85 843 464 EUR (1), na okres przewidziany w art. 1. Do tej kwoty dodaje się rezerwę finansową w wysokości 9 240 000 EUR, z której dokonuje się płatności zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 poniżej, za ilości dorsza i gromadnika udostępnione przez Grenlandię poza tymi wyszczególnionymi w rozdziale I załącznika do niniejszego protokołu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 172 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 89 z 200730.6.2007

  Decyzja Rady 2007/455/WPZiB z dnia 25 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB przedłużające obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L172 - 87 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3183) (1)

 • Dz. U. L172 - 84 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3114) (1)

 • Dz. U. L172 - 83 z 200730.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2006/132/WE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia procymidonu jako substancji czynnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3066) (1)

 • Dz. U. L172 - 71 z 200730.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/42/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie materiałów i wyrobów wykonanych z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L172 - 70 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 545/2007

 • Dz. U. L172 - 69 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 529/2007

 • Dz. U. L172 - 68 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 66. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L172 - 66 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 34. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L172 - 65 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące 34. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L172 - 63 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L172 - 61 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 765/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L172 - 59 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 764/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L172 - 57 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 763/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L172 - 55 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 762/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L172 - 52 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L172 - 50 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 80. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L172 - 48 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz kiełbasy pochodzącej z Islandii

 • Dz. U. L172 - 47 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L172 - 43 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L172 - 41 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 39 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 26 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1941/2006, (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych

 • Dz. U. L172 - 4 z 200730.6.2007

  Umowa partnerska w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L172 - 1 z 200730.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 753/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii z drugiej strony

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.