Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 19 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja nr 779/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

Data ogłoszenia:2007-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 19 - Strona 3

Strona 3 z 8

(11)

Istotne i niezbędne jest uznanie, iż przemoc wobec dzieci, młodzieży i kobiet ma poważne, bezpośrednie i długofalowe konsekwencje dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego oraz dla ich rozwoju psychologicznego i społecznego, jak również dla zapewnienia równych szans osobom dotkniętym tym problemem, jednostkom, rodzinom i społecznościom; przemoc powoduje też wysokie koszty społeczne i ekonomiczne, które ponosi całe społeczeństwo.

C 59 z 23.2.2001, str. 307. C 77 E z 28.3.2002, str. 126. C 287 E z 24.11.2006, str. 75. C 288 E z 25.11.2006, str. 66. L 34 z 9.2.2000, str. 1. L 143 z 30.4.2004, str. 1.


(16)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

W związku z tym, że cele niniejszej decyzji, mianowicie zapobieganie i zwalczanie wszystkich form przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet, nie mogą być w zadowalającym stopniu osiągnięte przez państwa członkowskie ze względu na potrzebę wymiany informacji na poziomie wspólnotowym oraz rozpowszechniania dobrych praktyk na terenie całej Wspólnoty, a można je osiągnąć w lepszy sposób na poziomie wspólnotowym z uwagi na potrzebę skoordynowanego i interdyscyplinarnego podejścia oraz na rozmiary lub skutki programu, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

3.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/21

(17)

Niniejsza decyzja ustanawia na cały czas trwania programu kopertę finansową stanowiącą główny punkt odniesienia dla władzy budżetowej podczas corocznej procedury budżetowej w rozumieniu punktu 37 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1).

(21)

Środki niezbędne dla wdrożenia niniejszej decyzji powinny być przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (7).

(22) (18)

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2), zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”, i rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3), które zabezpieczają interesy finansowe Wspólnoty, muszą być zastosowane z uwzględnieniem zasady prostoty i spójności w wyborze instrumentów budżetowych, ograniczania liczby przypadków, w których Komisja ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za ich wdrażanie i zarządzanie nimi, a także wymaganej proporcjonalności pomiędzy ilością zasobów i obciążeniem administracyjnym związanym z ich wykorzystaniem.

Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji ma podstawowe znaczenie dla osiągnięcia równości płci. Państwa członkowskie powinny zatem dołożyć wszelkich starań w celu osiągnięcia równowagi pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn w składzie komitetu, o którym mowa w art. 10,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Przedmiot i zakres zastosowania 1. Na podstawie kierunków polityki i celów ustanowionych w programach Daphne i Daphne II niniejsza decyzja ustanawia program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka („program Daphne III”) zwany dalej „programem”, jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”, aby w ten sposób przyczynić się do wysokiego poziomu ochrony przed przemocą w celu zwiększenia ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 19 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 44 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 46)

 • Dz. U. L173 - 35 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 03, tom 38, str. 564)

 • Dz. U. L173 - 34 z 20073.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L173 - 31 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczący zmian w dodatkach do załącznika 5

 • Dz. U. L173 - 29 z 20073.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/689/WE, 2002/739/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych odnoszących się do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3128) (1)

 • Dz. U. L173 - 27 z 20073.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L173 - 16 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L173 - 3 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L173 - 1 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 0 z 20073.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.