Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 19 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja nr 779/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

Data ogłoszenia:2007-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 19 - Strona 8

Strona 8 z 8

2. Komisja zapewnia, aby kontrakty i umowy zawierane w ramach realizacji programu przewidywały w szczególności nadzór i kontrolę finansową przeprowadzaną przez Komisję (lub przez jej upoważnionego przedstawiciela), w razie konieczności w drodze kontroli na miejscu, w tym kontroli wyrywkowych, i audytów przeprowadzanych przez Trybunał Obrachunkowy.

3. Komisja obniża kwotę pomocy finansowej, zawiesza pomoc lub odzyskuje kwotę przyznaną na dane działanie, jeżeli stwierdzi nieprawidłowości – w tym niezgodność z przepisami niniejszej decyzji lub decyzji indywidualnej, warunkami kontraktu lub umowy o przyznaniu danego wsparcia finansowego – lub jeżeli okaże się, że działanie zostało zmienione bez uzyskania zgody Komisji w sposób, który jest niezgodny z charakterem lub warunkami wykonania projektu.


3. Komisja wymaga, aby beneficjent pomocy finansowej zachował do wglądu Komisji wszelkie dokumenty potwierdzające wydatki na dane działanie przez okres pięciu lat od dokonania ostatniej płatności związanej z tym działaniem.

4. Na podstawie wyników sprawozdań oraz kontroli wyrywkowych, o których mowa w ust. 1 i 2, Komisja, w razie konieczności, koryguje pierwotnie zatwierdzoną skalę lub warunki dotyczące przyznawania pomocy finansowej, a także harmonogram wypłat.

4. Jeżeli nie dotrzymano terminów lub jeżeli stan realizacji danego działania uzasadnia jedynie część przydzielonej pomocy finansowej, Komisja zwraca się do beneficjenta o przedstawienie uwag przed upływem określonego terminu. W przypadku gdy beneficjent nie udzieli zadowalającej odpowiedzi, Komisja może anulować pozostałą część pomocy finansowej i zażądać zwrotu wypłaconych kwot.

5. Komisja podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zbadania, czy finansowane działania są realizowane prawidłowo

5. Wszelkie bezpodstawnie wypłacone kwoty są zwracane Komisji. Do kwot, które nie zostały zwrócone w odpowiednim czasie, doliczane są odsetki na warunkach określonych w rozporządzeniu finansowym.

L 173/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2007

Artykuł 15 Ocena 1. Program jest regularnie monitorowany w celu śledzenia postępów w realizacji działań przeprowadzanych w jego ramach.

Artykuł 16 Publikacja projektów Komisja publikuje corocznie wykaz projektów finansowanych w ramach programu wraz z krótkim opisem każdego projektu. Artykuł 17

2. Komisja zapewnia regularną, niezależną, zewnętrzną ocenę programu.

Środki przejściowe Niniejszym uchyla się decyzję nr 803/2004/WE. Działania rozpoczęte na podstawie tej decyzji podlegają jej przepisom do momentu ich zakończenia. Artykuł 18 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Strasburgu, dnia 20 czerwca 2007 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

3.

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie:

a) okresowe sprawozdanie oceniające na temat uzyskanych wyników oraz jakościowych i ilościowych aspektów realizacji programu wraz z wykazem finansowanych projektów i środków – nie później niż dnia 31 marca 2011 r.; b) komunikat w sprawie kontynuacji programu – nie później niż dnia 31 maja 2012 r.; c) sprawozdanie oceniające ex post – na temat realizacji i wyników programu – nie później niż dnia 31 grudnia 2014 r.

W imieniu Rady

G. GLOSER

Przewodniczący

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 19 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 44 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 46)

 • Dz. U. L173 - 35 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 03, tom 38, str. 564)

 • Dz. U. L173 - 34 z 20073.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L173 - 31 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczący zmian w dodatkach do załącznika 5

 • Dz. U. L173 - 29 z 20073.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/689/WE, 2002/739/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych odnoszących się do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3128) (1)

 • Dz. U. L173 - 27 z 20073.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L173 - 16 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L173 - 3 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L173 - 1 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 0 z 20073.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.