Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

Data ogłoszenia:2007-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 27

3.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/27

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady (2007/456/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


widziano korektę wynagrodzeń i emerytur urzędników Wspólnoty o 2,3 %,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 2,

Artykuł 1 W art. 15 decyzji 2003/479/WE wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając decyzję 2003/479/WE (1), w szczególności jej art. 15,

a) w ust. 1 kwoty 28,78 EUR oraz 115,09 EUR zastępuje się odpowiednio kwotami 29,44 EUR i 117,74 EUR;

a także mając na uwadze, co następuje:

b) tabela w ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(1)

Artykuł 15 ust. 7 decyzji 2003/479/WE przewiduje, że dzienne diety i dodatki miesięczne są regulowane raz w roku, bez skutku retroaktywnego, w celu uwzględnienia zmian w wynagrodzeniu podstawowym urzędników Wspólnoty w Brukseli i Luksemburgu.

„Odległość między miejscem zamieszkania i miejscem oddelegowania (km)

Kwota w EUR

0–150 > 150

0 75,68 134,54 218,65 353,20 555,03 664,37”;

(2)

W rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1895/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniającym ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz współczynniki korygujące mające zastosowanie w odniesieniu do tych wynagrodzeń i emerytur (2) prze-

> 300 > 500 > 800 > 1 300

(1) Dz.U. L 160 z 28.6.2003, str. 72. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/471/WE (Dz.U. L 187 z 8.7.2006, str. 32). (2) Dz.U. L 397 z 30.12.2006, str. 6.

> 2 000

L 173/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2007

c) w ust. 4 kwotę 28,78 EUR zastępuje się kwotą 29,44 EUR. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym została przyjęta.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 18 czerwca 2007 r. W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 44 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 46)

 • Dz. U. L173 - 35 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 03, tom 38, str. 564)

 • Dz. U. L173 - 34 z 20073.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L173 - 31 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczący zmian w dodatkach do załącznika 5

 • Dz. U. L173 - 29 z 20073.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/689/WE, 2002/739/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych odnoszących się do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3128) (1)

 • Dz. U. L173 - 19 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 779/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. L173 - 16 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L173 - 3 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L173 - 1 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 0 z 20073.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.