Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/689/WE, 2002/739/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych odnoszących się do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3128) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 29

3.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/29

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/689/WE, 2002/739/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych odnoszących się do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3128)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/457/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi, po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

(6)

przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego dla papieru do kopiowania i papieru graficznego oraz zmieniająca decyzję 1999/554/WE (5) traci ważność dnia 31 sierpnia 2007 r. Kryteria ekologiczne ustanowione w decyzji Komisji 2002/747/WE z dnia 9 września 2002 r. ustanawiającej zrewidowane kryteria ekologiczne odnoszące się do wspólnotowego programu przyznawania oznakowań ekologicznych na żarówki i zmieniającej decyzję 1999/568/WE (6) tracą ważność dnia 31 sierpnia 2007 r. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 przeprowadzono we właściwym czasie przegląd kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów oceny i weryfikacji, ustanowionych wyżej wymienionymi decyzjami. W świetle przeglądu wymienionych kryteriów i wymogów we wszystkich pięciu przypadkach należy przedłużyć okres ważności ekologicznych kryteriów i wymogów na okres 18 miesięcy. Ponieważ zobowiązanie do przeglądu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1980/2000 dotyczy wyłącznie kryteriów ekologicznych oraz wymogów oceny i weryfikacji, decyzje 2001/689/WE, 2002/739/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE i 2002/747/WE powinny pozostać w mocy. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2001/689/WE, 2002/739/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE i 2002/747/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kryteria ekologiczne ustanowione w decyzji Komisji 2001/689/WE z dnia 28 sierpnia 2001 r. ustanawiającej ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego zmywarkom do naczyń (2) tracą ważność dnia 28 sierpnia 2007 r. Decyzja Komisji 2002/739/WE z dnia 3 września 2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne odnoszące się do wspólnotowego programu przyznawania oznakowań ekologicznych dla farb i lakierów do stosowania wewnątrz pomieszczeń i zmieniająca decyzję 1999/10/WE (3) traci ważność dnia 31 sierpnia 2007 r. Decyzja Komisji 2002/740/WE z dnia 3 września 2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne odnoszące się do wspólnotowego programu przyznawania oznakowań ekologicznych dla materacy łóżkowych i zmieniająca decyzję 98/634/WE (4) traci ważność dnia 31 sierpnia 2007 r. Decyzja Komisji 2002/741/WE z dnia 4 września 2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne

(7)

(2)

(8)

(3)

(9)

(4)

(10)

(1) Dz.U. L 237 z 21.9.2000, str. 1. (2) Dz.U. L 242 z 12.9.2001, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2005/783/WE (Dz.U. L 295 z 11.11.2005, str. 51). (3) Dz.U. L 236 z 4.9.2002, str. 4. (4) Dz.U. L 236 z 4.9.2002, str. 10.

(5) Dz.U. L 237 z 5.9.2002, str. 6. (6) Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str. 44. Decyzja zmieniona decyzją 2005/384/WE (Dz.U. L 127 z 20.5.2005, str. 20).

L 173/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2007

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 4 Artykuł 5 decyzji 2002/741/WE otrzymuje brzmienie:

Artykuł 1 Artykuł 3 decyzji 2001/689/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Kryteria ekologiczne dotyczące grupy produktów zmywarki do naczyń oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 28 lutego 2009 r.”. Artykuł 2 Artykuł 5 decyzji 2002/739/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 5 Kryteria i lakiery oceny i dnia 28 ekologiczne dotyczące grupy produktów farby do stosowania wewnątrz pomieszczeń oraz wymogi weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do lutego 2009 r.”. Artykuł 3 Artykuł 5 decyzji 2002/740/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 5 Kryteria ekologiczne dotyczące grupy produktów materace łóżkowe oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 28 lutego 2009 r.”. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

„Artykuł 5 Kryteria ekologiczne dotyczące grupy produktów papier do kopiowania i papier graficzny oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 28 lutego 2009 r.”. Artykuł 5 Artykuł 5 decyzji 2002/747/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 5 Kryteria ekologiczne dotyczące grupy produktów żarówki oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 28 lutego 2009 r.”. Artykuł 6 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 czerwca 2007 r.

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 44 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 46)

 • Dz. U. L173 - 35 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 03, tom 38, str. 564)

 • Dz. U. L173 - 34 z 20073.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L173 - 31 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczący zmian w dodatkach do załącznika 5

 • Dz. U. L173 - 27 z 20073.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L173 - 19 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 779/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. L173 - 16 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L173 - 3 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L173 - 1 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 0 z 20073.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.