Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2007-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 3

Strona 1 z 9
3.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 777/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe niektórych środków

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (1), w szczególności jego art. 11 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

i podanie bardziej szczegółowego uzasadnienia wykazania poszczególnych osób w tym załączniku. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono niezwłocznie wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zawiera wykaz osób, w stosunku do których na mocy wspomnianego rozporządzenia stosuje się zamrożenie środków finansowych oraz zasobów gospodarczych. Decyzja Rady 2007/455/WPZiB z dnia 25 czerwca 2007 r. (2) zmienia załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB (3) poprzez dodanie dwóch nazwisk

Artykuł 1 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 55 z 24.2.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 412/2007 (Dz.U. L 101 z 18.4.2007, str. 6). (2) Dz.U. L 172 z 30.6.2007, str. 89. (3) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, str. 66.

L 173/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III Wykaz osób, o których mowa w art. 6

Imię i nazwisko Stanowisko, inne informacje Powody umieszczenia w wykazie

1. Mugabe, Robert Gabriel

Prezydent, ur. 21.2.1924 r.

Szef rządu i jako taki odpowiedzialny za działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

2. Bonyongwe, Happyton

Dyrektor generalny Centralnej Organizacji Wywiadowczej (Central Intelligence Organisation), ur. 6.11.1960 r.

Związki z rządem i współwinny tworzenia lub kierowania represyjną polityką państwa.

3. Buka (alias Bhuka), Flora

Biuro Prezydenta i była minister stanu ds. specjalnych odpowiedzialna za grunty i programy przesiedleń (była minister stanu w Biurze Wiceprezydenta i była minister stanu ds. reformy rolnej w biurze prezydenta), ur. 25.2.1968 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowana w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

4. Bvudzijena, Wayne

Podkomisarz policji, rzecznik prasowy policji

Członek sił bezpieczeństwa i ponoszący szeroką odpowiedzialność za obronę poważnych naruszeń praw człowieka.

5. Chapfika, David

Wiceminister rolnictwa (były wiceminister finansów), ur. 7.4.1957 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

6. Charamba, George

Stały sekretarz w Departamencie Informacji i Reklamy, ur. 4.4.1963 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

7. Charumbira, Fortune Zefanaya

Była wiceminister ds. samorządu terytorialnego, robót publicznych i gospodarki mieszkaniowej, ur. 10.6.1962 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 44 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 46)

 • Dz. U. L173 - 35 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 03, tom 38, str. 564)

 • Dz. U. L173 - 34 z 20073.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L173 - 31 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczący zmian w dodatkach do załącznika 5

 • Dz. U. L173 - 29 z 20073.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/689/WE, 2002/739/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych odnoszących się do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3128) (1)

 • Dz. U. L173 - 27 z 20073.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L173 - 19 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 779/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. L173 - 16 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L173 - 1 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 0 z 20073.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.