Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 31

Tytuł:

Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczący zmian w dodatkach do załącznika 5

Data ogłoszenia:2007-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 31

3.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/31

DECYZJA NR 1/2007 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA USTANOWIONEGO UMOWĄ MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ W SPRAWIE HANDLU PRODUKTAMI ROLNYMI z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczący zmian w dodatkach do załącznika 5 (2007/458/WE)

WSPÓLNY KOMITET DS. ROLNICTWA, (5)

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, w szczególności jej art. 11, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (2)

Od momentu wejścia w życie dnia 1 czerwca 2002 r., przepisy prawa umawiających się stron wymienione w dodatku 2 zostały zmienione w dziedzinach, które dotyczą Umowy. Powinno się zmienić dodatek 2, aby uwzględnić te zmiany,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Umowa ta weszła w życie dnia 1 czerwca 2002 r. Celem załącznika 5 jest ułatwienie handlu produktami karmy zwierzęcej między umawiającymi się stronami. W stosownych przypadkach należy ustanowić w dodatku 1 wykaz przepisów prawa umawiających się stron, które według stron doprowadzają do osiągnięcia tych samych skutków prawnych; wykaz ten zostanie sporządzony przez Komitet, zgodnie z art. 11 Umowy. Umawiające się strony uważają, że ich przepisy prawa w dziedzinie higieny karmy zwierzęcej służą osiągnięciu tych samych skutków. Te przepisy prawa powinny więc zostać włączone do dodatku 1.

Artykuł 1 Dodaje się tekst dodatku 1 do niniejszej decyzji jako dodatek 1 do załącznika 5 Umowy. Artykuł 2

(3)

Niniejszym zastępuje się dodatek 2 do załącznika 5 do Umowy tekstem dodatku 2 do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 czerwca 2007 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa Przewodniczący Delegacji Wspólnoty

Paul van GELDORP

Przewodniczący Delegacji Szwajcarii

Christian HÄBERLI

Sekretarz Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa

Zeljko MARINOVIC

L 173/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2007

Dodatek 1 Przepisy wspólnotowe — Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz.U. L 35 z 8.2.2005, str. 1) Przepisy szwajcarskie — Ustawa federalna dotycząca rolnictwa z dnia 29 kwietnia 1998 r., ostatnio zmieniona dnia 24 marca 2006 r. (RO 2006 3861) — Rozporządzenie dotyczące żywienia zwierząt z dnia 26 maja 1999 r., ostatnio zmienione dnia 23 listopada 2005 r. (RO 2005 5555) — Rozporządzenie Federalnego Departamentu Gospodarki Publicznej z dnia 10 czerwca 1999 r. w sprawie białej księgi w sprawie żywienia zwierząt, ostatnio zmienione dnia 2 listopada 2006 r. (RO 2006 5213) — Rozporządzenie w sprawie produkcji podstawowej z dnia 23 listopada 2005 r. (RO 2005 5545) — Rozporządzenie Federalnego Departamentu Gospodarki Publicznej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie higieny produkcji podstawowej (RO 2005 6651) — Rozporządzenie Federalnego Departamentu Gospodarki Publicznej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie higieny produkcji mleka (RO 2005 6667)

3.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/33

Dodatek 2 WYKAZ PRZEPISÓW PRAWA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 Przepisy wspólnotowe — Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29), ostatnio zmienione Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 15) — Dyrektywa Rady nr 82/471/EWG z dnia 30 czerwca 1982 r. dotycząca niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. L 213 z 21.7.1982, str. 8), ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/116/WE (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 81) Przepisy szwajcarskie — Rozporządzenie dotyczące żywienia zwierząt z dnia 26 maja 1999 r., ostatnio zmienione dnia 23 listopada 2005 r. (RO 2005 5555) — Rozporządzenie Federalnego Departamentu Gospodarki Publicznej z dnia 10 czerwca 1999 r. w sprawie białej księgi w sprawie żywienia zwierząt, ostatnio zmienione 23 listopada 2005 r. (RO 2005 6655)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 44 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 46)

 • Dz. U. L173 - 35 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 03, tom 38, str. 564)

 • Dz. U. L173 - 34 z 20073.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L173 - 29 z 20073.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/689/WE, 2002/739/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych odnoszących się do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3128) (1)

 • Dz. U. L173 - 27 z 20073.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L173 - 19 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 779/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. L173 - 16 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L173 - 3 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L173 - 1 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 0 z 20073.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.