Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 35

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 03, tom 38, str. 564)

Data ogłoszenia:2007-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 35

Strona 1 z 5
3.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/35

SPROSTOWANIA Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127 z dnia 23 maja 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 03, tom 38, str. 564) Na stronie 564, motyw 1: zamiast: „(…) oraz rodzaju produkcji rolnej zarówno w badaniach statystycznych struktury gospodarstw rolnych, jak i w ramach Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (FADN). Wyniki badań nad strukturą gospodarstw rolnych klasyfikowanych według europejskich jednostek wielkości oraz rodzaju produkcji rolnej stanowią podstawę do doboru oraz ważenia próby gospodarstw rolnych dla sieci FADN.”, „(…) oraz typu rolniczego zarówno w badaniach struktury gospodarstw rolnych, jak i w ramach Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (FADN). Wyniki badań struktury gospodarstw rolnych sklasyfikowanych według europejskich jednostek wielkości oraz typu rolniczego służą jako podstawa wyboru i przyznawania wagi próbom gospodarstw FADN.”.


powinno być:

Na stronie 564, motyw 2: zamiast: „Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2237/77 z 23 września 1997 r. w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych (5), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 1837/2001 (6), ustanawia rodzaje danych rachunkowych, które określają zysk wypracowany przez gospodarstwo rolne.”, „Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2237/77 z dnia 23 września 1997 r. w sprawie formatu sprawozdania z gospodarstwa rolnego, które ma być wykorzystywane do określania dochodów z gospodarstw rolnych (5), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1837/2001 (6), ustanawia rodzaj danych rachunkowych, które należy zawrzeć w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego.”.

powinno być:

Na stronie 564, motyw 3: zamiast: powinno być: „(…) cechy charakterystyczne badane (…)”, „(…) cechy badane (…)”.

Na stronie 564, motyw 4: zamiast: powinno być: „(…) zarówno formularzy jak i wykazu cech charakterystycznych gospodarstw (…)”, „(…) zarówno sprawozdania z gospodarstwa rolnego, jak i wykazu cech badań gospodarstw (…)”.

Na stronie 566, załącznik, pkt 1, Jednostki pieniężne oraz zaokrąglanie, akapit pierwszy: zamiast: „(…) wyznaczania SMB oraz obliczone SMB ustalone są w euro. W przypadku Państw Członkowskich, które nie przystąpiły do Unii Gospodarczej i Monetarnej, SB przelicza się (…)”, „(…) wyznaczania standardowych nadwyżek bezpośrednich oraz obliczone standardowe nadwyżki bezpośrednie ustalane są w euro. W przypadku państw członkowskich, które nie przystąpiły do Unii Gospodarczej i Monetarnej, standardowe nadwyżki bezpośrednie przelicza się (…)”.

powinno być:

Na stronie 566, załącznik, pkt 1, Jednostki pieniężne oraz zaokrąglanie, akapit drugi: zamiast: powinno być: „SMG może zostać zaokrąglona do (…)”, „Standardowe nadwyżki bezpośrednie mogą zostać zaokrąglone do (…)”.

L 173/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2007

Na stronie 566, załącznik, pkt 2, lit. a), ppkt (i): zamiast: „a) Charakter danego przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa te odnoszą się do (…).

(*) Dz.U. L 56 z 2.3.1988, str. 1. (**) Cechy działalności D/12 (pastewne okopowe i bulwiaste), D/18 (rośliny pastewne), D/21 (ziemia ugorowana nie objęta dopłatą), E (ogródki przydomowe), F/1 (pastwiska oraz łąki z wyłączeniem użytków zielonych nieuprawnych), F/2 (naturalny wypas) oraz J/11 (prosięta poniżej 20 kg żywej wagi) są wykorzystywane wyłącznie w określonych warunkach (patrz: punkt 5 załącznika II);”,

powinno być:

„a) Charakter danej działalności Działalności te odnoszą się do (…).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 44 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 46)

 • Dz. U. L173 - 34 z 20073.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L173 - 31 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczący zmian w dodatkach do załącznika 5

 • Dz. U. L173 - 29 z 20073.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/689/WE, 2002/739/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych odnoszących się do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3128) (1)

 • Dz. U. L173 - 27 z 20073.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L173 - 19 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 779/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. L173 - 16 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L173 - 3 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L173 - 1 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 0 z 20073.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.