Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 174 POZ 19

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (Euratom) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (  Dz.U. L 371 z 30.12.1987) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 333)

Data ogłoszenia:2007-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 174 POZ 19

4.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/19

powinno być:

„— jest on upoważniony w państwie miejsca prowadzenia działalności do wykonywania przewozów w formie usług regularnych, usług wahadłowych lub usług okazjonalnych autokarem lub autobusem, — spełnia warunki ustanowione zgodnie ze stosowanymi we Wspólnocie zasadami dotyczącymi dopuszczenia do zawodu przewoźnika drogowego transportu osób w transporcie krajowym i międzynarodowym;”.


10) Strona 308, art. 3 ust. 2: zamiast: „2. Każdemu przewoźnikowi pracującemu na własny rachunek, określonemu w art. 1, wolno będzie wykonywać usługi przewozowe określone w art. 13, bez dyskryminacji ze względu na obywatelstwo i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli:”, „2. Każdemu przewoźnikowi pracującemu na potrzeby własne, określonemu w art. 1, wolno będzie wykonywać usługi przewozowe określone w art. 13, bez dyskryminacji ze względu na obywatelstwo i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli:”.

powinno być:

11) Strona 311, art. 10 ust. 1: zamiast: „1. Za wyjątkiem sytuacji, w których działa siła wyższa, przedsiębiorca jest obowiązany, do czasu wygaśnięcia zezwolenia, do podjęcia wszelkich środków w celu zagwarantowania usług transportowych spełniających normy ciągłości, regularności i zdolności, a także spełniania innych warunków ustanowionych przez właściwe władze zgodnie z art. 5 ust. 3.”, „1. Z wyjątkiem sytuacji, w których działa siła wyższa, przedsiębiorca wykonujący usługi regularne jest obowiązany, do czasu wygaśnięcia zezwolenia, do podjęcia wszelkich środków w celu zagwarantowania usług transportowych spełniających normy ciągłości, regularności i zdolności, a także spełniania innych warunków ustanowionych przez właściwe władze zgodnie z art. 5 ust. 3.”.

powinno być:

12) Strona 312, art. 14 ust. 2: zamiast: powinno być: „2. Bilet transportowy przewidziany w ust. 1 należy okazywać na żądanie każdego upoważnionego urzędnika kontroli.”, „2. Bilet transportowy przewidziany w ust. 1 należy okazywać na żądanie każdego upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych.”.

13) Strona 312, art. 15 ust. 1: zamiast: powinno być: „1. Zezwolenie i dokument kontrolny należy przechowywać w pojeździe i okazywać na żądanie każdego upoważnionego urzędnika kontroli.”. „1. Zezwolenie i dokument kontrolny należy przechowywać w pojeździe i okazywać na żądanie każdego upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych.”.

14) Strona 312, art. 16 ust. 2 zdanie drugie: zamiast: powinno być: „Władze zawiadomią niezwłocznie właściwe władze zainteresowanego Państwa Członkowskiego.”, „Organy zawiadomią niezwłocznie właściwe władze zainteresowanego państwa członkowskiego.”.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (Euratom) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 371 z dnia 30 grudnia 1987 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 333) Tytuł oraz w całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „pogotowie radiologiczne”, „zdarzenie radiacyjne”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 174 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L174 - 28 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie przestrzeni powietrznej) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 41)

 • Dz. U. L174 - 27 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewnienia służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 31)

 • Dz. U. L174 - 26 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie ramowe) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 23)

 • Dz. U. L174 - 25 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2004 z dnia 13 stycznia 2004 r. nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii (  Dz.U. L 12 z 17.1.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 49, str. 13)

 • Dz. U. L174 - 22 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (  Dz.U. L 143 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 07, str. 38)

 • Dz. U. L174 - 21 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiającego Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (  Dz.U. L 39 z 13.2.1975) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 175)

 • Dz. U. L174 - 20 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (  Dz.U. L 30 z 6.2.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 02, str. 176)

 • Dz. U. L174 - 18 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (  Dz.U. L 74 z 20.3.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 06, tom 01, str. 306)

 • Dz. U. L174 - 8 z 20074.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/504/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących niektórych środków spożywczych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3020) (1)

 • Dz. U. L174 - 7 z 20074.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 634/2006 ustanawiające normę handlową dla kapusty głowiastej

 • Dz. U. L174 - 3 z 20074.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L174 - 1 z 20074.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.