Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 174 POZ 21

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiającego Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (  Dz.U. L 39 z 13.2.1975) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 175)

Data ogłoszenia:2007-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 174 POZ 21

4.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/21

8) Strona 189, art. 20 ust. 7 akapit pierwszy zdanie drugie: zamiast: „Kopia lub, na żądanie właściwych władz, egzemplarz listu przewozowego zostaje wysłany przez przewoźnika do urzędu celnego wejścia do Wspólnoty.”, „Egzemplarz listu przewozowego zostaje wysłany przez przewoźnika do urzędu celnego wejścia do Wspólnoty.”.

powinno być:

9) Strona 189, art. 21 ust. 1 zdanie wprowadzające: zamiast: powinno być: „Przywóz odpadów do odzysku zakazany jest, z wyjątkiem przywozu do:”, „Przywóz odpadów do odzysku zakazany jest, z wyjątkiem przywozu z:”.


10) Strona 191, art. 26 ust. 1 lit. d): zamiast: powinno być: „d) za zgodą, która nie została w odpowiedni sposób opisana w liście przewozowym; lub”, „d) bez jej opisania w odpowiedni sposób w liście przewozowym; lub”.

11) Strona 194, art. 42 ust. 1: zamiast: „1. Nie później niż trzy miesiące przed datą stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja opracowuje i stosownie do potrzeb dostosowuje, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 dyrektywy 75/442/EWG, standardowy list przewozowy, w tym formularz zgłoszeniowy o usuwaniu i odzysku (albo połączony z listem przewozowym, albo, przejściowo, dołączany do obowiązującego listu przewozowego na podstawie dyrektywy 84/631/EWG), biorąc w szczególności pod uwagę:”, „1. Nie później niż trzy miesiące przed datą stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja opracowuje i stosownie do potrzeb dostosowuje, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 dyrektywy 75/442/EWG, standardowy list przewozowy, w tym formularz zaświadczenia o unieszkodliwianiu i odzysku (albo połączony z listem przewozowym, albo, przejściowo, dołączany do obowiązującego listu przewozowego na podstawie dyrektywy 84/631/EWG), biorąc w szczególności pod uwagę:”,

powinno być:

12) Strona 194, art. 42 ust. 2 zdanie drugie: zamiast: „Formularz świadectwa usuwania i odzysku, jaki ma zostać dołączony do istniejącego listu przewozowego, sporządzany jest w możliwie najkrótszym terminie.”, „Formularz zaświadczenia o unieszkodliwianiu i odzysku, jaki ma zostać dołączony do istniejącego listu przewozowego, sporządzany jest w możliwie najkrótszym terminie.”,

powinno być:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiającego Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39 z dnia 13 lutego 1975 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 175) W tytule oraz w całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „szkolenie zawodowe”, „kształcenie zawodowe”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 174 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L174 - 28 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie przestrzeni powietrznej) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 41)

 • Dz. U. L174 - 27 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewnienia służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 31)

 • Dz. U. L174 - 26 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie ramowe) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 23)

 • Dz. U. L174 - 25 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2004 z dnia 13 stycznia 2004 r. nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii (  Dz.U. L 12 z 17.1.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 49, str. 13)

 • Dz. U. L174 - 22 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (  Dz.U. L 143 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 07, str. 38)

 • Dz. U. L174 - 20 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (  Dz.U. L 30 z 6.2.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 02, str. 176)

 • Dz. U. L174 - 19 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (Euratom) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (  Dz.U. L 371 z 30.12.1987) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 333)

 • Dz. U. L174 - 18 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (  Dz.U. L 74 z 20.3.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 06, tom 01, str. 306)

 • Dz. U. L174 - 8 z 20074.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/504/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących niektórych środków spożywczych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3020) (1)

 • Dz. U. L174 - 7 z 20074.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 634/2006 ustanawiające normę handlową dla kapusty głowiastej

 • Dz. U. L174 - 3 z 20074.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L174 - 1 z 20074.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.