Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 174 POZ 26

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie ramowe) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 23)

Data ogłoszenia:2007-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 174 POZ 26

L 174/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2007

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie ramowe) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 31 marca 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 23) 1) Strona 26, art. 2 pkt 11: zamiast: „służba ruchu lotniczego”,

powinno być: „służby ruchu lotniczego”. 2) Strona 26, art. 2 pkt 17: zamiast: „ „sieć zarządzania europejskim ruchem lotniczym” („EATMN”) oznacza zbiór systemów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Europejskim Ruchem Lotniczym („Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności”) (1) umożliwiający zapewnianie służb żeglugi powietrznej we Wspólnocie, włącznie z interfejsami na granicach ze stronami trzecimi;”,


powinno być: „ „Europejska Sieć Zarządzania Ruchem Lotniczym” („EATMN”) oznacza zbiór systemów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Europejskim Ruchem Lotniczym („rozporządzenie w sprawie interoperacyjności”) (1) umożliwiający zapewnianie służb żeglugi powietrznej we Wspólnocie, włącznie z interfejsami na granicach ze stronami trzecimi;”. 3) Strona 28, art. 3 ust. 1 lit. b): zamiast: „b) rozporządzeniem (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzeniem w sprawie zapewniania służb) (2); oraz”,

powinno być: „b) rozporządzeniem (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzeniem w sprawie zapewniania służb) (2); oraz”.

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1804/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 w odniesieniu do kontroli wywożonego halonu przeznaczonego do zastosowań krytycznych, wywozu produktów i sprzętu zawierającego chlorofluorowęglowodory oraz kontroli bromochlorometanu (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 265 z dnia 16 października 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 07, str. 627) Strona 629, art. 1 pkt 4 lit. c) w odniesieniu do ust. 6: zamiast: „6. Zakazuje się wywozu oraz wprowadzania do obrotu produktów i urządzeń zawierających chlorofluorowęglowodory, inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory, halony, tetrachlorek węgla, 1,1,1-trichloroetan, wodorobromofluorowęglowodory i bromochlorometan, z wyjątkiem tych produktów i sprzętu, w odniesieniu do których stosowanie odpowiedniej substancji zostało dozwolone zgodnie z art. 3 ust. 1 akapit drugi lub które jest wymienione w załączniku VII. Produkty i sprzęt wyprodukowane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia nie są objęte tym zakazem.”, „6. Zakazuje się przywozu oraz wprowadzania do obrotu produktów i urządzeń zawierających chlorofluorowęglowodory, inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory, halony, tetrachlorek węgla, 1,1,1-trichloroetan, wodorobromofluorowęglowodory i bromochlorometan, z wyjątkiem tych produktów i sprzętu, w odniesieniu do których stosowanie odpowiedniej substancji zostało dozwolone zgodnie z art. 3 ust. 1 akapit drugi lub które jest wymienione w załączniku VII. Produkty i sprzęt wyprodukowane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia nie są objęte tym zakazem.”.

powinno być:

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 174 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L174 - 28 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie przestrzeni powietrznej) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 41)

 • Dz. U. L174 - 27 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewnienia służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 31)

 • Dz. U. L174 - 25 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2004 z dnia 13 stycznia 2004 r. nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii (  Dz.U. L 12 z 17.1.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 49, str. 13)

 • Dz. U. L174 - 22 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (  Dz.U. L 143 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 07, str. 38)

 • Dz. U. L174 - 21 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiającego Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (  Dz.U. L 39 z 13.2.1975) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 175)

 • Dz. U. L174 - 20 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (  Dz.U. L 30 z 6.2.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 02, str. 176)

 • Dz. U. L174 - 19 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (Euratom) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (  Dz.U. L 371 z 30.12.1987) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 333)

 • Dz. U. L174 - 18 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (  Dz.U. L 74 z 20.3.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 06, tom 01, str. 306)

 • Dz. U. L174 - 8 z 20074.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/504/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących niektórych środków spożywczych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3020) (1)

 • Dz. U. L174 - 7 z 20074.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 634/2006 ustanawiające normę handlową dla kapusty głowiastej

 • Dz. U. L174 - 3 z 20074.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L174 - 1 z 20074.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.