Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 174 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 174 POZ 3

4.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 781/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 56, Bułgarii i Rumunii,


Artykuł 1 W załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2237/77 pkt 107 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2237/77 (1) określa zawartość deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana. Należy dostosować deklarację podatkową w odniesieniu do informacji o systemie podatku VAT w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej,

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku obrachunkowego 2007, który rozpoczyna się w okresie między dniem 1 stycznia a dniem 1 lipca 2007 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 263 z 17.10.1977, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1861/2006 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, str. 33).

L 174/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2007

ZAŁĄCZNIK „107. System podatku VAT Należy podać system VAT (liczba porządkowa 400), któremu podlega każde z gospodarstw według kodów zamieszczonych w poniższej tabeli:

Numer porządkowy 400 Kod

BELGIA Régime normal obligatoire Régime normal sur option Régime agricole BUŁGARIA Zwolniony Zarejestrowany REPUBLIKA CZESKA Zarejestrowany DANIA Moms (= normalny) NIEMCY Pauschalierender Betrieb Optierender Betrieb Getränke erzeugender Betrieb Betrieb mit Kleinumsatz ESTONIA System normalny System specjalny IRLANDIA System rolny Zarejestrowany (= normalny) GRECJA System normalny System rolny HISZPANIA System normalny System uproszczony System rolny FRANCJA TVA sur option avec autorisation pour animaux vivants Remboursement forfaitaire WŁOCHY Regime esonerato Regime speciale agricolo Regime normale CYPR System normalny System rolny Nieobjęty podatkiem VAT

1 2 3

1 2

1

1

1 2 3 4

1 2

1 2

1 2

1 2 3

2 3

1 2 3

1 2 3

4.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/5

Numer porządkowy 400 Kod

ŁOTWA System normalny System rolny LITWA System normalny System specjalny LUKSEMBURG Régime normal obligatoire Régime normal sur option Régime forfaitaire de l'agriculture WĘGRY System normalny System rolny MALTA System normalny NIDERLANDY Algemene regeling verplicht Algemene regeling op aanvraag Landbouwregeling AUSTRIA Pauschalierender Betrieb Optierender Betrieb POLSKA System normalny System rolny PORTUGALIA System rolny System normalny RUMUNIA System normalny System specjalny Małe gospodarstwa SŁOWENIA System normalny System rolny SŁOWACJA Zarejestrowany Zwolnione FINLANDIA System normalny SZWECJA System normalny ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Zwolnione Zarejestrowany

1 2

1 2

1 2 3

1 2

1

1 2 3

1 2

1 2

1 2

1 2 3

1 2

1 2

1

1

1 2

L 174/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2007

Podpodział systemu VAT (tylko Hiszpania, Francja, Włochy, Węgry i Polska)

Numer porządkowy 401

HISZPANIA Wprowadzić kod systemu VAT (używany w numerze porządkowym 400) dla systemu mniejszościowego, w przypadku gdy gospodarstwo podlega dwóm systemom FRANCJA Sans TVA obligatoire sur activités connexes Avec TVA obligatoire sur activités connexes WŁOCHY System VAT dla agroturystyki (»agriturismo«) jako działalności drugorzędnej Regime speciale agriturismo Regime normale agriturismo WĘGRY Wprowadzić kod systemu VAT (używany w numerze porządkowym 400) dla systemu mniejszościowego, w przypadku gdy gospodarstwo podlega dwóm systemom POLSKA Wprowadzić kod systemu VAT (używany w numerze porządkowym 400) dla systemu mniejszościowego, w przypadku gdy gospodarstwo podlega dwóm systemom” 1 2 0 1

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 174 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L174 - 28 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie przestrzeni powietrznej) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 41)

 • Dz. U. L174 - 27 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewnienia służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 31)

 • Dz. U. L174 - 26 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie ramowe) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 23)

 • Dz. U. L174 - 25 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2004 z dnia 13 stycznia 2004 r. nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii (  Dz.U. L 12 z 17.1.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 49, str. 13)

 • Dz. U. L174 - 22 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (  Dz.U. L 143 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 07, str. 38)

 • Dz. U. L174 - 21 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiającego Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (  Dz.U. L 39 z 13.2.1975) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 175)

 • Dz. U. L174 - 20 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (  Dz.U. L 30 z 6.2.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 02, str. 176)

 • Dz. U. L174 - 19 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (Euratom) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (  Dz.U. L 371 z 30.12.1987) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 333)

 • Dz. U. L174 - 18 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (  Dz.U. L 74 z 20.3.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 06, tom 01, str. 306)

 • Dz. U. L174 - 8 z 20074.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/504/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących niektórych środków spożywczych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3020) (1)

 • Dz. U. L174 - 7 z 20074.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 634/2006 ustanawiające normę handlową dla kapusty głowiastej

 • Dz. U. L174 - 1 z 20074.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.