Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 174 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/504/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących niektórych środków spożywczych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3020) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 174 POZ 8

Strona 1 z 5
L 174/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/504/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących niektórych środków spożywczych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3020)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/459/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

przez które produkty objęte wspomnianą decyzją mogą być przywożone do Wspólnoty, zwłaszcza w kontekście przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt ii),

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2006/504/WE (2) ustanawia specjalne warunki dotyczące niektórych środków spożywczych przywiezionych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami.

(4)

Z uwagi na konieczność ochrony zdrowia publicznego złożone środki spożywcze zawierające znaczną ilość środków spożywczych objętych niniejszą decyzją powinny również zostały włączone do jej zakresu. Ustala się próg w wysokości 10 %. Właściwe organy mogą dokonywać wyrywkowych kontroli zawartości związków aflatoksyn w środkach spożywczych zawierających mniej niż 10 % środków spożywczych objętych niniejszą decyzją. Jeżeli dane monitoringowe wykażą, że w licznych przypadkach złożone środki spożywcze zawierające mniej niż 10 % środków spożywczych objętych niniejszą decyzją nie są zgodne z prawodawstwem UE dotyczącym maksymalnych poziomów aflatoksyn, próg ten należy zweryfikować.

(2)

W trakcie stosowania decyzji 2006/504/WE stwierdzono konieczność wprowadzenia pewnych zmian. Należy uaktualnić wykaz wyznaczonych punktów przywozu,

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3). (2) Dz.U. L 199 z 21.7.2006, str. 21.

Decyzja 2006/504/WE stanowi, że państwa członkowskie mogą zezwolić na przywóz niektórych środków spożywczych jedynie w przypadku, gdy dostawie towarzyszy m.in. świadectwo zdrowia. Wymóg ten stosuje się od dnia 1 października 2006 r. Aby uniknąć rozbieżności we wdrażaniu tej decyzji, konieczne wydaje się wyjaśnienie, że wymóg dotyczący świadectwa zdrowia odnosi się do dostaw, które opuściły kraj pochodzenia po dniu 1 października 2006 r.

4.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/9

(5)

Oprócz tego wzór świadectwa zdrowia określony we wspomnianej decyzji należy zmienić poprzez oddzielenie świadectwa zdrowia, które powinno być wypełniane przez właściwe organy kraju pochodzenia środków spożywczych objętych decyzją 2006/504/WE od informacji, których powinny udzielać właściwe organy państw członkowskich. Ponadto należy zmienić wspólny dokument zawierający informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w celu uwzględnienia sytuacji, w której organ właściwy w miejscu wprowadzenia do Wspólnoty jest inny niż organ właściwy w wyznaczonym punkcie przywozu lub gdy kontrola fizyczna nie jest obowiązkowa.

b) Następujące środki spożywcze pochodzące lub przywożone z Chin:

i) orzeszki ziemne objęte kodem CN 1202 10 90 lub 1202 20 00;

ii) orzeszki ziemne objęte kodem CN 2008 11 94 (w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg) lub 2008 11 98 (w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg);

(6)

Należy zatem 2006/504/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 174 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L174 - 28 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie przestrzeni powietrznej) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 41)

 • Dz. U. L174 - 27 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewnienia służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 31)

 • Dz. U. L174 - 26 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie ramowe) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 23)

 • Dz. U. L174 - 25 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2004 z dnia 13 stycznia 2004 r. nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii (  Dz.U. L 12 z 17.1.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 49, str. 13)

 • Dz. U. L174 - 22 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (  Dz.U. L 143 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 07, str. 38)

 • Dz. U. L174 - 21 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiającego Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (  Dz.U. L 39 z 13.2.1975) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 175)

 • Dz. U. L174 - 20 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (  Dz.U. L 30 z 6.2.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 02, str. 176)

 • Dz. U. L174 - 19 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (Euratom) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (  Dz.U. L 371 z 30.12.1987) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 333)

 • Dz. U. L174 - 18 z 20074.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (  Dz.U. L 74 z 20.3.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 06, tom 01, str. 306)

 • Dz. U. L174 - 7 z 20074.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 634/2006 ustanawiające normę handlową dla kapusty głowiastej

 • Dz. U. L174 - 3 z 20074.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L174 - 1 z 20074.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.