Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 176 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/186/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Malcie

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 176 POZ 19

Strona 1 z 2
6.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/19

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 5 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/186/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Malcie (2007/464/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 12,

(4)


Zgodnie z art. 104 ust. 12 Traktatu decyzję Rady w sprawie występowania nadmiernego deficytu należy uchylić, kiedy nadmierny deficyt w danym państwie członkowskim zostanie, w ocenie Rady, skorygowany. Zgodnie z Protokołem w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonym do Traktatu Komisja dostarcza danych służących do wdrożenia przedmiotowej procedury. W ramach stosowania wspomnianego protokołu państwa członkowskie są zobowiązane do przedłożenia danych na temat deficytu budżetowego i długu publicznego oraz innych związanych z tym zmiennych dwa razy w roku, mianowicie do dnia 1 kwietnia oraz do dnia 1 października, zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (3). Na podstawie danych dostarczonych przez Komisję (Eurostat) zgodnie z art. 8g ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 3605/93, po otrzymaniu powiadomienia od Malty przed dniem 1 kwietnia 2007 r. oraz na podstawie prognozy służb Komisji z wiosny 2007 r., uzasadnione są następujące wnioski: — deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się z 10 % PKB w 2003 roku do 2,6 % PKB w 2006 r., czyli poniżej wartości odniesienia dla deficytu wynoszącej 3 % PKB. Wynik ten jest nieco lepszy niż wartość docelowa przewidziana na rok 2006 w zaktualizowanym programie konwergencji ze stycznia 2006 r., chociaż nieco przekracza cele określone przez Radę w zaleceniu zgodnie z art. 104 ust. 7,

uwzględniając zalecenie Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Rady 2005/186/WE (1), przyjętą po otrzymaniu zalecenia Komisji zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu, stwierdzono występowanie nadmiernego deficytu na Malcie. Rada zwróciła uwagę, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wynosił w 2003 roku 9,7 % PKB (z czego 2,9 % PKB w wyniku jednorazowej operacji), czyli przekroczył wynoszącą 3 % wartość odniesienia ustanowioną w Traktacie, podczas gdy wskaźnik zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych brutto wynosił 72 % PKB i w 2004 roku wykazywał tendencję do dalszego oddalania się od ustalonej w Traktacie wartości odniesienia w wysokości 60 %.

(5)

(2)

W dniu 5 lipca 2004 r., zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (2), Rada skierowała do Malty zalecenie położenia kresu sytuacji nadmiernego deficytu publicznego najpóźniej do końca 2006 r. Zalecenie to zostało podane do publicznej wiadomości.

(1) Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 21. (2) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1056/2005 (Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 5).

(3) Dz.U. L 332 z 31.12.1993, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2103/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 1).

L 176/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2007

— ponad połowę (około czterech punktów procentowych) z 7,4 punktów procentowych PKB, o które zmniejszył się wskaźnik deficytu między rokiem 2003 a 2006, należy przypisać większym dochodom, odzwierciedlającym zmiany w podatkach pośrednich oraz efektywniejsze ściąganie podatków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 176 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 42 z 20076.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (  Dz.U. L 370 z 31.12.1985) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 01, str. 227)

 • Dz. U. L176 - 39 z 20076.7.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/469/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. dotyczące konferencji przeglądowej Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (CWC) w 2008 r.

 • Dz. U. L176 - 31 z 20076.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/468/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i oceny oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L176 - 25 z 20076.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2007 r. powołująca grupę ekspertów do spraw identyfikacji radiowej (RFID)

 • Dz. U. L176 - 23 z 20076.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków ze Szwecji i dziewięciu zastępców członków ze Szwecji

 • Dz. U. L176 - 21 z 20076.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2004/917/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Grecji

 • Dz. U. L176 - 17 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w obszarach ICES VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L176 - 16 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 797/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L176 - 12 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L176 - 9 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L176 - 8 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L176 - 7 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 659/2007

 • Dz. U. L176 - 5 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L176 - 1 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 791/2007 z dnia 21 maja 2007 r. wprowadzające system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich oraz Gujany Francuskiej i Reunion

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.