Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 176 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2004/917/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Grecji

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 176 POZ 21

Strona 1 z 2
6.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/21

DECYZJA RADY z dnia 5 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2004/917/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Grecji (2007/465/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uchylić, kiedy nadmierny deficyt w danym państwie członkowskim zostanie, w ocenie Rady, skorygowany.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 12, uwzględniając zalecenie Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Decyzją Rady 2004/917/WE (1), przyjętą po otrzymaniu zalecenia Komisji zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu, stwierdzono występowanie nadmiernego deficytu w Grecji. Rada zauważyła, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wynosił w 2003 roku 3,2 % PKB, czyli przekroczył wynoszącą 3 % PKB wartość odniesienia ustanowioną w Traktacie, podczas gdy wskaźnik zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych brutto wynosił 103 % PKB, znacznie przekraczając określoną w Traktacie wartość odniesienia w wysokości 60 % PKB. Dane dotyczące deficytu i zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych brutto za rok 2003 były kilkakrotnie korygowane. Według najnowszych danych deficyt i dług wynosiły odpowiednio 6,2 % PKB oraz 107,8 % PKB. W dniu 6 lipca 2004 r., zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (2), Rada skierowała do Grecji zalecenie położenia kresu sytuacji nadmiernego deficytu publicznego najpóźniej do końca 2005 roku. Zalecenie to zostało podane do publicznej wiadomości. Dnia 19 stycznia 2005 r. decyzją Rady 2005/334/WE (3), zgodnie z art. 104 ust. 8, Rada uznała, na podstawie zalecenia Komisji, że Grecja nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady wydane na mocy art. 104 ust. 7. Dnia 17 lutego 2005 r. decyzją Rady 2005/441/WE (4) Rada zadecydowała, w oparciu o zalecenie Komisji i zgodnie z art. 104 ust. 9, o wezwaniu Grecji do podjęcia środków zmierzających do takiego ograniczenia deficytu, jakie zostanie uznane za niezbędne do zaradzenia sytuacji nadmiernego deficytu, oraz przedłużyła termin skorygowania deficytu o jeden rok, tj. do 2006 roku. Zgodnie z art. 104 ust. 12 Traktatu decyzję Rady w sprawie występowania nadmiernego deficytu należy

Zgodnie z Protokołem w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonym do Traktatu Komisja dostarcza danych służących do wdrożenia przedmiotowej procedury. W ramach stosowania protokołu państwa członkowskie są zobowiązane do przedłożenia danych na temat deficytu budżetowego i długu publicznego oraz innych związanych z tym zmiennych dwa razy w roku, mianowicie do dnia 1 kwietnia i do dnia 1 października, zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania protokołu w sprawie procedury nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (5). Na podstawie danych przekazanych przez Komisję (Eurostat) zgodnie z art. 8 g ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 3605/93, po otrzymaniu powiadomienia od Grecji w dniu 1 kwietnia 2007 r. oraz na podstawie prognozy służb Komisji z wiosny 2007 r., uzasadnione są następujące wnioski: — deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się z 7,9 % PKB w 2004 roku do 2,6 % PKB w 2006 roku, czyli poniżej wartości odniesienia dla deficytu wynoszącej 3 % PKB. Jest to deficyt identyczny z wartością docelową określoną w zaktualizowanym greckim programie stabilności z grudnia 2005 r.; — dochody i wydatki przyczyniły się do korekty nominalnej PKB o prawie 3 punkty procentowe w porównaniu z deficytem w 2005 r. w wysokości 5,5 % w prawie równych częściach. Dochody ogółem wyrażone jako procent PKB wzrosły o 1,5 punktu procentowego PKB, przy czym wzrost wynikający z podatków pośrednich stanowił połowę punktu procentowego PKB.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 176 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 42 z 20076.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (  Dz.U. L 370 z 31.12.1985) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 01, str. 227)

 • Dz. U. L176 - 39 z 20076.7.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/469/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. dotyczące konferencji przeglądowej Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (CWC) w 2008 r.

 • Dz. U. L176 - 31 z 20076.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/468/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i oceny oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L176 - 25 z 20076.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2007 r. powołująca grupę ekspertów do spraw identyfikacji radiowej (RFID)

 • Dz. U. L176 - 23 z 20076.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków ze Szwecji i dziewięciu zastępców członków ze Szwecji

 • Dz. U. L176 - 19 z 20076.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/186/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L176 - 17 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w obszarach ICES VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L176 - 16 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 797/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L176 - 12 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L176 - 9 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L176 - 8 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L176 - 7 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 659/2007

 • Dz. U. L176 - 5 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L176 - 1 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 791/2007 z dnia 21 maja 2007 r. wprowadzające system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich oraz Gujany Francuskiej i Reunion

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.