Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 176 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2007 r. powołująca grupę ekspertów do spraw identyfikacji radiowej (RFID)

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 176 POZ 25

Strona 1 z 4
6.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/25

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 czerwca 2007 r. powołująca grupę ekspertów do spraw identyfikacji radiowej (RFID) (2007/467/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji. Komisja w odpowiednim czasie rozważy zasadność jego przedłużenia,


STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Artykuł 153 Traktatu nałożył na Wspólnotę i państwa członkowskie zadanie zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów poprzez wspieranie ich prawa do informacji i zrzeszania się w celu zabezpieczenia swoich interesów. Artykuł 163 stanowi, że Wspólnota powinna zachęcać przemysł do zwiększania konkurencyjności międzynarodowej i pełnego wykorzystania potencjału rynku wewnętrznego, w szczególności poprzez zdefiniowanie wspólnych norm. Artykuł 157 stanowi, że Wspólnota oraz państwa członkowskie powinny tworzyć korzystne warunki dla inicjatyw przemysłowych i sprzyjać lepszemu wykorzystaniu potencjału przemysłowego poszczególnych polityk. Komunikat Komisji zatytułowany „Identyfikacja radiowa (RFID) w Europie: w stronę ram polityki” (1) (zwany dalej „komunikatem”) zawierał zapowiedź utworzenia grupy ekspertów do spraw identyfikacji radiowej (zwanej dalej RFID), która powinna umożliwić dialog pomiędzy zainteresowanymi stronami, w celu pełnego zrozumienia i przedstawiania opinii na temat działań, które powinny zostać powzięte w nawiązaniu do zagadnień poruszonych w komunikacie. W związku z powyższym konieczne jest ustanowienie grupy ekspertów w dziedzinie RFID i zdefiniowanie jej zadań oraz struktury. Grupa ta powinna wspierać rozwój dialogu z udziałem organizacji konsumentów, podmiotów działających na rynku oraz władz krajowych i europejskich, w tym organów ochrony danych. Dane osobowe dotyczące członków grupy powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (2). Grupa ekspertów do spraw identyfikacji radiowej Niniejszym powołuje się „grupę ekspertów do spraw identyfikacji radiowej”, zwaną dalej „grupą”, ze skutkiem od dnia 1.7.2007 r. Artykuł 2 Zadania Zadania grupy obejmują: a) udzielanie Komisji porad dotyczących treści zalecenia określającego zasady, jakie władze publiczne i inne zainteresowane strony powinny stosować w przypadku wykorzystywania RFID, oraz porad dotyczących innych inicjatyw Komisji w tej dziedzinie; b) opracowywanie wytycznych określających sposób korzystania z zastosowań RFID, przy uwzględnieniu opinii zainteresowanych stron oraz zagadnień dotyczących długoterminowych użytkowników, jak również ekonomicznych i społecznych aspektów technologii RFID; c) wspieranie Komisji w staraniach dotyczących promowania kampanii podnoszących świadomość na temat możliwości i wyzwań związanych z RFID na szczeblu państw członkowskich i poszczególnych obywateli; d) dostarczanie obiektywnych informacji i ułatwianie wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w odniesieniu do możliwości i wyzwań związanych z technologią RFID, łącznie z jej zastosowaniem dla gospodarki i społeczeństwa europejskiego; dostarczanie obiektywnych informacji na temat krajowych i wspólnotowych ram prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności, oraz innych zagadnień politycznych. Artykuł 3 Konsultacje Komisja może konsultować się z grupą w każdej sprawie dotyczącej wprowadzenia w Europie bezpiecznego, pewnego, niezagrażającego prywatności i skutecznego podejścia do RFID.

(2)

(3)

(4)

(5)

COM(2007) 96 wersja ostateczna. (2) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 176 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 42 z 20076.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (  Dz.U. L 370 z 31.12.1985) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 01, str. 227)

 • Dz. U. L176 - 39 z 20076.7.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/469/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. dotyczące konferencji przeglądowej Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (CWC) w 2008 r.

 • Dz. U. L176 - 31 z 20076.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/468/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i oceny oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L176 - 23 z 20076.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków ze Szwecji i dziewięciu zastępców członków ze Szwecji

 • Dz. U. L176 - 21 z 20076.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2004/917/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Grecji

 • Dz. U. L176 - 19 z 20076.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/186/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L176 - 17 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w obszarach ICES VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L176 - 16 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 797/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L176 - 12 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L176 - 9 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L176 - 8 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L176 - 7 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 659/2007

 • Dz. U. L176 - 5 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L176 - 1 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 791/2007 z dnia 21 maja 2007 r. wprowadzające system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich oraz Gujany Francuskiej i Reunion

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.