Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 176 POZ 31

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/468/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i oceny oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 176 POZ 31

Strona 1 z 6
6.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/31

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/468/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i oceny oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

w dziedzinie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz środków przenoszenia (1).

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

(5)

Szybkie wejście w życie i upowszechnienie CTBT oraz wzmocnienie systemu monitorowania i oceny Komisji Przygotowawczej CTBTO są ważnymi celami strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Dnia 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, której rozdział III zawiera wykaz środków mających na celu zwalczanie takiego rozprzestrzeniania; środki te mają być podjęte zarówno w UE, jak i w państwach trzecich.

Komisja Przygotowawcza CTBTO dąży do realizacji tych samych celów, co określone w motywach 4 i 5, i jest już zaangażowana w określanie środków, za pomocą których najlepiej można by wzmocnić system oceny poprzez terminowe zapewnienie wiedzy fachowej i szkoleń personelowi z państw sygnatariuszy uczestniczącemu we wdrażaniu tego systemu oceny. Dlatego stosowne jest powierzenie Komisji Przygotowawczej CTBTO technicznej realizacji niniejszego wspólnego działania.

(2)

Unia Europejska aktywnie realizuje strategię UE i stosuje środki wymienione w rozdziale III tej strategii, w szczególności poprzez uruchamianie zasobów finansowych w celu wspierania określonych projektów realizowanych przez instytucje wielostronne.

(7)

(3)

Państwa sygnatariusze Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBT) przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 września 1996 r. postanowiły powołać Komisję Przygotowawczą posiadającą zdolność prawną w celu skutecznego wdrażania CTBT do czasu ustanowienia Organizacji CTBT (CTBTO).

Dnia 20 marca 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/243/WPZiB w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w zakresie szkolenia i zwiększania zdolności w celu oceny strategii UE przeciw rozpowszechnianiu broni masowego rażenia i w ramach jej realizacji (2).

(8)

Próba jądrowa przeprowadzona przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną w październiku 2006 r. jeszcze bardziej unaoczniła, jak ważne jest szybkie wejście w życie CTBT oraz wskazała na potrzebę przyspieszenia tworzenia systemu monitorowania i oceny CTBTO,

(4)

Dnia 17 listopada 2003 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2003/805/WPZiB w sprawie upowszechnienia i wzmocnienia porozumień wielostronnych

(1) Dz.U. L 302 z 20.11.2003, str. 34. (2) Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 68.

L 176/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2007

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

3. Prezydencja, SG/WP i Komisja regularnie informują się na temat tych projektów, zgodnie ze swoimi odpowiednimi kompetencjami.

Artykuł 1 1. W celu natychmiastowego i praktycznego wprowadzenia w życie określonych elementów strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia Unia Europejska wspomaga działania Komisji Przygotowawczej Organizacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO), aby przyspieszyć osiągnięcie następujących celów: Artykuł 3 1. Finansowa kwota odniesienia dla realizacji projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2, wynosi 1 670 000 EUR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 176 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 42 z 20076.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (  Dz.U. L 370 z 31.12.1985) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 01, str. 227)

 • Dz. U. L176 - 39 z 20076.7.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/469/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. dotyczące konferencji przeglądowej Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (CWC) w 2008 r.

 • Dz. U. L176 - 25 z 20076.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2007 r. powołująca grupę ekspertów do spraw identyfikacji radiowej (RFID)

 • Dz. U. L176 - 23 z 20076.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków ze Szwecji i dziewięciu zastępców członków ze Szwecji

 • Dz. U. L176 - 21 z 20076.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2004/917/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Grecji

 • Dz. U. L176 - 19 z 20076.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/186/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L176 - 17 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w obszarach ICES VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L176 - 16 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 797/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L176 - 12 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L176 - 9 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L176 - 8 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L176 - 7 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 659/2007

 • Dz. U. L176 - 5 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L176 - 1 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 791/2007 z dnia 21 maja 2007 r. wprowadzające system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich oraz Gujany Francuskiej i Reunion

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.