Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 176 POZ 39

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2007/469/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. dotyczące konferencji przeglądowej Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (CWC) w 2008 r.

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 176 POZ 39

Strona 1 z 3
6.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/39

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/469/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. dotyczące konferencji przeglądowej Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (CWC) w 2008 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

(6)

wego rażenia, w której potwierdzono przywiązanie UE do systemu traktatów wielostronnych i podkreślono, między innymi, zasadniczą rolę CWC i OPCW w tworzeniu świata wolnego od broni chemicznej. W dniu 28 kwietnia 2004 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych jednomyślnie przyjęła rezolucję nr 1540 (2004), w której rozprzestrzenianie broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia uznaje się za zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Wdrażanie postanowień tej rezolucji przyczynia się do wprowadzania w życie CWC. W dniu 22 listopada 2004 r. Rada przyjęła pierwsze wspólne działanie 2004/797/WPZiB w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (2). Po tym wspólnym działaniu przyjęto w dniu 12 grudnia 2005 r. wspólne działanie 2005/913/WPZiB (3), a następnie w dniu 19 marca 2007 r. – wspólne działanie 2007/185/WPZiB (4). W dniu 6 grudnia 2006 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło przez konsens rezolucję w sprawie wprowadzania w życie Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów. Przed mającą się odbyć w dniach 7–18 kwietnia 2008 r. drugą konferencją przeglądową CWC wskazane jest określenie podejścia Unii Europejskiej, które będzie wytyczało kierunek państwom członkowskim UE podczas tej konferencji,


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 29 kwietnia 1997 r. weszła w życie Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (CWC). Celem konwencji jest wyeliminowanie całej kategorii broni masowego rażenia przez wprowadzenie zakazu prowadzenia badań, produkcji, nabywania, składowania, zatrzymywania, przekazywania lub używania broni chemicznej przez państwa strony. Państwa strony muszą z kolei podjąć kroki konieczne do egzekwowania tego zakazu wobec osób (fizycznych lub prawnych) podlegających ich jurysdykcji. Unia Europejska uważa CWC za jeden z głównych elementów tworzących międzynarodowe ramy nierozprzestrzeniania i rozbrojenia oraz za wyjątkowy instrument służący rozbrojeniu i nierozprzestrzenianiu, którego nienaruszalność i ścisłe stosowanie muszą być w pełni zagwarantowane. Wszystkie państwa członkowskie UE są państwami stronami CWC. W dniach 28 kwietnia – 9 maja 2003 r. państwa strony Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) zebrały się w Hadze na pierwszej konferencji przeglądowej CWC. Pierwsza konferencja przeglądowa oceniła w szczególności proces niszczenia zadeklarowanych arsenałów. Uwzględniła przy tym postęp naukowy i techniczny, jaki zaszedł w tej dziedzinie od czasu sporządzenia konwencji. Poddała również przeglądowi i ponownej analizie postanowienia konwencji odnoszące się do weryfikacji w przemyśle chemicznym. Konferencja wypracowała wytyczne strategiczne do następnej fazy wykonywania CWC. W dniu 17 listopada 2003 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2003/805/WPZiB w sprawie upowszechnienia i wzmocnienia porozumień wielostronnych w dziedzinie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz środków przenoszenia (1). Na mocy tego wspólnego stanowiska CWC została uznana za jedno z tych porozumień wielostronnych. W dniu 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni maso-

(7)

(2)

(8)

(3)

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 Celem Unii Europejskiej jest wzmocnienie Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (CWC), zwłaszcza przez propagowanie przestrzegania CWC, w tym przez terminowe zniszczenie wszelkiej broni chemicznej, oraz przez wzmocnienie jej systemu weryfikacji i dążenie do jej powszechnego stosowania. W związku z tym Unia Europejska dąży do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów podczas drugiej konferencji przeglądowej w 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 176 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 42 z 20076.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (  Dz.U. L 370 z 31.12.1985) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 01, str. 227)

 • Dz. U. L176 - 31 z 20076.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/468/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i oceny oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L176 - 25 z 20076.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2007 r. powołująca grupę ekspertów do spraw identyfikacji radiowej (RFID)

 • Dz. U. L176 - 23 z 20076.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków ze Szwecji i dziewięciu zastępców członków ze Szwecji

 • Dz. U. L176 - 21 z 20076.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2004/917/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Grecji

 • Dz. U. L176 - 19 z 20076.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/186/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L176 - 17 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w obszarach ICES VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L176 - 16 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 797/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L176 - 12 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L176 - 9 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L176 - 8 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L176 - 7 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 659/2007

 • Dz. U. L176 - 5 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L176 - 1 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 791/2007 z dnia 21 maja 2007 r. wprowadzające system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich oraz Gujany Francuskiej i Reunion

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.