Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 10

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 10

Strona 10 z 14

przyjmuje do wiadomości fakt, że w dniu 29 września 2005 r. Prezydium obradowało nad sprawozdaniami grup politycznych z wykonania budżetu oraz sprawozdaniami audytorów i je zatwierdziło;

67.

stwierdza, że grupy polityczne z reguły nie wykorzystały przyznanych im środków;

68.

wzywa Komisję i Radę, by podczas przyszłych negocjacji nad reformą rozporządzenia finansowego raz na zawsze i wszechstronnie uregulowały kwestię statusu prawnego środków, udostępnianych partiom politycznym z budżetu Parlamentu, do czego wezwał Parlament w swym stanowisku z dnia 15 marca 2006 r. (1);


(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0085, poprawka 63.

L 177/14

PL Diety posłów 69.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2007

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że powyżej wzmiankowany Statut Posła do Parlamentu Europejskiego, po zatwierdzeniu przez Radę w dniu 19 lipca 2005 r., wejdzie w życie w pierwszym dniu rozpoczynającej się w roku 2009 kadencji Parlamentu Europejskiego; zwraca uwagę, że w maju 2004 r. przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów (1) zostały dostosowane do rozporządzenia finansowego; przypomina decyzję Prezydium z dnia 28 maja 2003 r., zgodnie z którą: „wprowadzenie (...) procedury przewidzianej dla zatwierdzenia przez Prezydium nowych przepisów dotyczących zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego następuje po zatwierdzeniu Statutu Posła do Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu plenarnym i zgodnie z harmonogramem wejścia w życie statutu (...)”; zobowiązuje Sekretarza Generalnego do poinformowania Komisji Kontroli Budżetowej o działaniach podjętych do tej pory przez Prezydium; wzywa Prezydium do realizacji przewidzianych już w Statucie Posła i zatwierdzonych przez Parlament planów, dla tych posłów, którzy tego sobie zażyczą, dotyczących przygotowania systemu mającego na celu zwrot rzeczywiście poniesionych przez posłów kosztów podróży;

70.

71.

72.

Dodatki na sekretariat 73. zauważa, że dnia 13 grudnia 2004 r. Prezydium przyjęło zmiany w przepisach dotyczących dodatków na sekretariat (2), które, między innymi, miały na celu zapewnienie większej spójności pomiędzy tymi przepisami a wymaganiami rozporządzenia finansowego; ubolewa nad tym, że aż do lipca 2004 r. umowy stażystów oraz umowy o świadczenie usług z osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami lub fundacjami wprowadzano do parlamentarnego systemu komputerowego z tym samym kodem niezależnie od typu umowy lub tego, czy zawarta była ona z asystentem czy stażystą; ubolewa nad przekazywaniem Sekretarzowi Generalnemu niewystarczających informacji na temat wysokości płac znacznej liczby asystentów zatrudnionych przez firmy świadczące usługi; z zadowoleniem przyjmuje informację otrzymaną od Sekretarza Generalnego dotyczącą stawek wypłacanych zatrudnionym asystentom bezpośrednio przez posłów lub poprzez osobę trzecią zobowiązaną do świadczenia; wyraża ubolewanie, że do dnia 20 lutego 2006 r. 87,2 % posłów nie przedłożyło Parlamentowi wykazów wydatków dotyczących dodatku na pomoc parlamentarną, które zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. e) oraz art. 14 ust. 6 lit. b) i c) przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego należało złożyć do dnia 1 listopada 2005 r. i które powinny również obejmować deklaracje dotyczące przystąpienia ich asystentów do systemu ubezpieczeń społecznych, jeżeli asystent zatrudniony jest w ramach umowy o świadczenie usług; wyraża poza tym ubolewanie, że Parlament dotychczas nie zawarł umów ramowych z firmami wyspecjalizowanymi w zarządzaniu – zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym – kwestiami dotyczącymi podatków i ubezpieczenia społecznego, związanymi z umowami pracowniczymi, jak wymaga tego art. 14 ust. 5 lit. f) przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów i co postuluje się przynajmniej od lipca 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L177 - 1 z 20076.7.2007

    Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.