Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 13

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 13

Strona 13 z 14

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0085, poprawka 99. (2) Dz.U. L 297 z 15.11.2003, str. 1.

6.7.2007 94.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/17

przypomina, że jego stała komisja przedstawi wkrótce sprawozdanie dotyczące zastosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 oraz że w 2004 r. rozporządzenie to zostało po raz pierwszy zastosowane; wzywa Prezydium, aby w celu poprawy zastosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 uwzględniło następujące sugestie: — powinna istnieć możliwość przeniesienia na następny rok budżetowy 15 % zaciągniętych, lecz niewydanych środków, partiom na poziomie europejskim powinno zezwalać się na tworzenie rezerwy ze środków własnych, dzięki której w przypadku rozwiązania partii mogłyby spłacić ustawowe zobowiązania wobec swoich pracowników i partnerów umownych, należy stworzyć wieloletnie ramy finansowe (obejmujące np. okres jednej kadencji Parlamentu), dzięki którym partie miałyby zapewnione większe bezpieczeństwo planowania;


95.

Zatrudnianie personelu z nowych państw członkowskich 96. wzywa Sekretarza Generalnego, aby do końca grudnia 2006 r. złożył sprawozdanie z postępów, jakie poczyniono w zatrudnianiu personelu z nowych państw członkowskich, z uwzględnieniem podziału na kategorie (np. tłumacze ustni, tłumacze pisemni, urzędnicy administracji itd.);

Wydatki na tłumaczenia ustne (sprawozdanie specjalne nr 5/2005 Trybunału Obrachunkowego) 97. podkreśla, że wielojęzyczność jest jedną z charakterystycznych cech Unii Europejskiej i jest wyrazem kulturowej i językowej różnorodności Unii, a także zapewnia równe traktowanie jej obywateli; podkreśla fakt, że wielojęzyczność gwarantuje obywatelom prawo do posługiwania się jednym z języków urzędowych Unii w kontaktach z jej instytucjami, dzięki czemu obywatele mogą korzystać z przysługującego im prawa do demokratycznej kontroli; zwraca uwagę, że rozpatrzył szczegółowo treść sprawozdania specjalnego nr 5/2005 Trybunału Obrachunkowego w odrębnej rezolucji; zdaje sobie sprawę z tego, że częste podróże pomiędzy siedzibami Parlamentu generują znacznie wyższe koszty w wielu obszarach jego działania, w tym tłumaczeniach, tak jak zostało to stwierdzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu specjalnym nr 5/2005;

98.

99.

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa: ocena skutków 100. zwraca uwagę na swoją decyzję z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa ( 1) oraz odnotowuje wnioski grupy roboczej w zakresie oceny skutków (2), zgodnie z którą jest zdania, że: — — każda instytucja powinna być odpowiedzialna za ocenę skutków własnych propozycji, ocena skutków powinna dotyczyć wszystkich tekstów o dużym politycznym znaczeniu i obejmować następujące obszary: skutki działań regulacyjnych, w tym skutki braku regulacji, a także skutki gospodarcze, w zakresie ochrony środowiska, społeczne i budżetowe, Parlament powinien zlecić ocenę skutków osobom trzecim i zapewnić jedynie dobrą jakość sporządzonych ekspertyz, decyzję o zleceniu wykonania oceny skutków lub o jej sprawdzeniu powinni podejmować koordynatorzy polityczni lub przewodniczący komisji specjalistycznych;

(1) Dz.U. C 81 E z 31.3.2004, str. 84. (2) Adonis: 03-DGIII(04)D/19596.

L 177/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2007

101. uważa, że włączenie oceny skutków obciążone jest ryzykiem mogącym negatywnie wpłynąć na prace parlamentarne, zgodnie z czym jest zdania, że: — — ograniczeniu lub politycznej kontroli powinno podlegać prawo posłów do wnoszenia poprawek, dalszemu zwiększeniu ulegnie presja czasu, pod którą już teraz przebiegają prace parlamentarne, biorąc pod uwagę terminy składania poprawek i ich tłumaczeń, zbyt uciążliwe może się okazać angażowanie ekspertów z zewnątrz oraz ocena sporządzonych przez nich ekspertyz, może zaistnieć brak możliwości negocjowania kompromisów w ostatniej chwili;

102. w związku z tym wzywa Sekretarza Generalnego i właściwe organy Parlamentu do wyjaśnienia, w jaki sposób zamierzają wdrożyć ten aspekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L177 - 1 z 20076.7.2007

    Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.