Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 14

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 14

Strona 14 z 14

Kontynuacja rezolucji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2003 103. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że sprawozdania wydziału audytu wewnętrznego znalazły odzwierciedlenie w nowo opracowanym planie działania Sekretarza Generalnego, który przekazał go razem z deklaracją o wiarygodności właściwym organom Parlamentu Europejskiego; przypomina, że powyższy plan działania zawiera 47 pojedynczych działań, oraz wzywa Sekretarza Generalnego do wyjaśnienia, które z nich wyznaczył jako priorytety; 104. stwierdza, że Parlament zapewnił wykonanie linii budżetowej 3 7 0 1 w stosunku do niezrzeszonych posłów do PE oraz że potwierdził wiarygodność tego wykonania; przypomina, że dokumenty związane z tą linią budżetową zostaną opublikowane na stronie internetowej Parlamentu; 105. przyjmuje do wiadomości dyskusję i głosowanie Prezydium nad propozycjami Sekretarza Generalnego dotyczącymi z jednej strony wzoru pisma w sprawie wyboru audytora zewnętrznego grup politycznych, z drugiej strony zaś sprawozdania finansowego przewodniczących grup politycznych; stwierdza, że decyzja nie została jeszcze podjęta oraz zwraca się do Prezydium o poinformowanie Komisji Kontroli Budżetowej o rezultatach posiedzeń; 106. przyjmuje do wiadomości fakt, że Parlament w 2004 r. podjął działania techniczne – również w ramach przygotowania do wprowadzenia Statutu Posłów do Parlamentu Europejskiego – zmierzające do połączenia do tej pory odrębnie funkcjonujących systemów administracyjnych w zakresie zwrotu kosztów ponoszonych przez posłów (projekt PAM: Portail Applicatif des Membres); 107. odnotowuje fakt zakończenia prac rady dyscyplinarnej w sprawie przypisania odpowiedzialności za różnicę w wysokości 4 136 125 BEF między stanem kasy a odpowiednimi rachunkami z 1982 r.; oczekuje ściągnięcia powyższej należności wraz z odsetkami; 108. z zadowoleniem przyjmuje fakt przyjęcia przez Prezydium w dniu 12 grudnia 2005 r. sprawozdania końcowego grupy roboczej EMAS („Eco-Management and Audit System”) oraz opublikowania na stronie internetowej Parlamentu sprawozdania w sprawie systemu zarządzania ekologicznego wewnątrz instytucji, począwszy od lutego 2006 r.; 109. odnotowuje poprawę usług informatycznych świadczonych na rzecz posłów, w szczególności przez: — — — — lepsze wyposażenie informatyczne biur poselskich, utworzenie sieci CyberLAN; możliwości podłączenia każdego komputera do tejże sieci, rozpoczęcie pilotażowego projektu dotyczącego systemu podpisu elektronicznego, poprawę działań w zakresie zabezpieczenia serwerów, stacji i elementów sieci,


6.7.2007

PL —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej wyposażenie Parlamentu w bezprzewodowy system komunikacyjny („Hotspots”, „Wireless Fidelity”);

L 177/19

110. nalega, aby podpisy elektroniczne, w związku z którymi realizowany jest obecnie wyżej wspomniany projekt pilotażowy, były wprowadzone możliwie jak najszybciej, tak by posłowie mogli podpisywać takie dokumenty, jak poprawki i pytania parlamentarne, bez uciekania się do przekazywania dokumentów w wersji papierowej, co pozwoliłoby na zwiększenie wydajności pracy posłów w Parlamencie; 111. stwierdza, że Kwestorzy w dniu 16 listopada 2005 r. zdecydowali, że dokumenty komisji będą w dalszym ciągu udostępniane ich członkom, jednak uchwalone w Strasburgu akty i komunikaty prasowe nie będą już rozdawane w formie papierowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L177 - 1 z 20076.7.2007

    Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.