Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 14

( 3), po zatwierdzeniu przez Radę w dniu 19 lipca 2005 r., wejdzie w życie w pierwszym dniu rozpoczynającej się w roku 2009 kadencji Parlamentu Europejskiego; podkreśla, że rok 2004 był pod wieloma względami rokiem szczególnym ze względu na nagromadzenie dużej liczby prawie jednoczesnych wydarzeń, które miały bezpośredni wpływ na zarządzanie finansami Parlamentu: przystąpienie dziesięciu nowych państw członkowskich, wybory do Parlamentu, wejście w życie nowego regulaminu pracowniczego, kontynuacja wdrażania nowego rozporządzenia finansowego oraz realizacja prób wewnętrznych reform w Parlamencie („Raising the Game”);


C.

D.

E.

1.

Sprawozdanie finansowe Parlamentu Europejskiego 2. odnotowuje dane liczbowe, którymi zamknęły się rachunki Parlamentu w roku budżetowym 2004, a mianowicie:

(w EUR) Środki w roku budżetowym 2004 Przeznaczenie środków Środki 2004 r. Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel Środki przeniesione z roku budżetowego 2003 Artykuł 9 ust. 1 i art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego

Dostępne środki Zaciągnięte zobowiązania Dokonane płatności Środki przeniesione na rok budżetowy 2005 — — artykuł 9 rozporządzenia finansowego artykuł 10 rozporządzenia finansowego

1 231 000 000 1 203 370 074 921 908 371

31 335 112 31 328 642 3 248 540

213 477 855 — — 197 455 018

281 461 343 — 27 629 926

— 6 470 — 16 022 837

Środki do stornowania

Bilans na dzień 31 grudnia 2004 r.: 1 451 967 061

3.

stwierdza, że w 2004 r. 97,76 % środków zapisanych w budżecie Parlamentu zostało wykorzystanych, a stopa środków anulowanych wyniosła 2,24 %, oraz że, jak w poprzednich latach, osiągnięto bardzo wysoki poziom wykonania budżetu;

4.

wzywa delegowanych intendentów do przedstawiania w swoich rocznych sprawozdaniach z działalności wyjaśnienia – jak to po części już ma miejsce – powodów niewykorzystania środków w obrębie ich pozycji budżetowych; uważa, że powody te należy uwzględnić w trakcie obrad nad budżetem lat następnych;

(1) Dz.U. C 300 E z 11.12.2003, str. 303. (2) Dz.U. L 196 z 27.7.2005, str. 28. (3) Dz.U. L 262 z 7.10.2005, str. 1.

6.7.2007 5.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/5

stwierdza, że w 2004 r. Parlament Europejski uzyskał przychody w kwocie 117 409 824 EUR (w 2003 r.: 98 545 334 EUR);

Polityka Parlamentu w zakresie nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem budynków „Winston Churchill” (WIC) i „Salvador de Madariaga” (SDM) Sprawozdanie finansowe 6. przypomina, że wysoki poziom wykonania budżetu za rok 2004 należy przypisać po części konsekwentnie stosowanej od 1992 r. praktyce przesuwania niewykorzystanych środków w celu przekazywania wszelkich środków dostępnych na koniec roku do linii budżetowych przeznaczonych na budynki, a w szczególności na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych w celu obniżenia przyszłych płatności odsetkowych: i tak w wyniku przesunięcia niewykorzystanych środków dostępnych na koniec roku 2003 przekazano ponad 70 000 000 EUR na zakup budynku „Louise Weiss” w Strasburgu; w wyniku przesunięcia niewykorzystanych środków dostępnych na koniec roku 2004 uzyskano kwotę ponad 150 000 000 EUR na zakup budynków D4 i D5 w Brukseli; kwoty te stanowią 12 % środków budżetowych; uważa, że spłaty rat kapitałowych dotyczące budynków stanowią dużą oszczędność dla podatników i dlatego powinny stanowić część strategii budżetowej; wzywa po raz kolejny władzę budżetową do zapewnienia optymalnych prognoz budżetowych, aby kwoty zapisane w projekcie budżetu odpowiadały rzeczywistym potrzebom w danych obszarach polityki Parlamentu, co pozwoli uniknąć systematycznego korzystania ze znacznych transferów z linii budżetowych na koniec roku na cele polityki w zakresie nieruchomości; domaga się przejrzystych i sprawiedliwych procedur przetargowych na rozbudowę budynku KAD w Luksemburgu, ponieważ są to pierwsze procedury przetargowe na budowę, które zarządzane są samodzielnie przez Parlament; z zadowoleniem przyjmuje odpowiedź Sekretarza Generalnego na kwestionariusz w sprawie absolutorium za rok 2004, dotyczącą korzystania przez Parlament z budynku LOW w Strasburgu, że Parlament „jest jedynym właścicielem budynku LOW w Strasburgu i może z niego korzystać lub nim dysponować tak, jak uważa to za stosowne”;

7.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L177 - 1 z 20076.7.2007

    Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.