Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 4

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 4

Strona 4 z 14

istnieje znaczna różnica między wysokością czynszu, który Parlament uiszcza miastu Strasburg za korzystanie z budynków WIC i SDM, a miesięcznymi ratami kapitałowymi spłacanymi przez miasto prywatnemu inwestorowi: według wyliczeń administracji Parlamentu nadpłata ta wyniosła przez 25 lat trwania umowy – po odliczeniu kosztów inwestycji i kosztów wykonanych prac – co najmniej 32 000 000 EUR; obecnie, kiedy brakuje jeszcze dodatkowych informacji od miasta Strasburg i SCI Erasme, nie można wykluczyć, że nadpłata może również sięgać 46 000 000 EUR (audyt wewnętrzny) lub prawie 60 000 000 EUR (audyt zewnętrzny),


dopiero w marcu 2006 r. podano do wiadomości, że czynsz opłacany przez Parlament Europejski miastu Strasburg przewyższa raty kapitałowe spłacane przez miasto prywatnemu inwestorowi; do tamtej pory Parlament niesłusznie zakładał, że jego czynsz dla miasta Strasburg w całości przekazywano SCI Erasme, podczas gdy w rzeczywistości było inaczej,

6.7.2007

PL —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej przez tak długi okres administracja Parlamentu nigdy nie wyraziła wątpliwości, czy czynsz jest „godziwy”, ani nigdy nie zweryfikowała, czy czynsz w całości przekazywano SCI Erasme, ale również nie została poinformowana o tym fakcie przez samo miasto Strasburg, miasto Strasburg wiedziało jedynie o istnieniu dwóch różnych stosunków umownych pomiędzy trzema stronami i wyłącznie miasto Strasburg było świadome istnienia od 1981 r. różnic pomiędzy dwoma kwotami, pismem z dnia 29 listopada 2005 r. miasto Strasburg powiadomiło Parlament Europejski, że negocjacje z prywatnym inwestorem nie zostały zakończone; najpóźniej w tym momencie administracja Parlamentu powinna zdać sobie sprawę z tego, że miasto Strasburg prowadziło negocjacje z prywatnym inwestorem, czynsz, który Parlament uiszcza za swoje budynki, powinien obejmować koszty związane z budową, utrzymaniem i użytkowaniem, ale w żadnym wypadku nie powinien zawierać marży dla kraju przyjmującego lub władz lokalnych bądź regionalnych tego kraju; podobnie zwyczajem jest, że wszelki grunt publiczny udostępniony przez państwo członkowskie w celu przyjęcia jednej z instytucji EU jest przekazywany tej instytucji wolny od obciążeń; trzeba jednak przyznać, że nie zostało to uregulowane w umowie ze względu na dobre w tamtym okresie stosunki z miastem Strasburg, jako rzekomo niekierującym się żądzą zysku organem publicznym; ponadto nie istnieje żaden przepis prawny zabraniający jakiemukolwiek państwu lub jednostce terytorialnej osiągania zysków; uznaje jednak, że sposób postępowania miasta Strasburg okazał się co najmniej nieelegancki, jako że jest sprzeczny z tradycyjnymi zasadami gościnności wobec instytucji międzynarodowych, miasto Strasburg wiedziało o tym, że Parlament konsekwentnie wyłącza postanowienia dotyczące odszkodowania z umów dotyczących nieruchomości, jednak świadomie to zignorowało; podważyło to wzajemne zaufanie między miastem Strasburg a Parlamentem, ubolewa nad wycofaniem się miasta Strasburga z trójstronnych negocjacji z Parlamentem, w trakcie których potwierdzono wykluczenie możliwości wypłaty odszkodowania z tytułu utraty długoterminowej dzierżawy przez miasto Strasburg i SCI Erasme; zignorowano wówczas to stanowisko podczas następnych – dwustronnych – negocjacji miasta Strasburg z SCI Erasme;

L 177/7

20.

na skutek zdobytych doświadczeń dochodzi do następujących wniosków: — wyraża swe głębokie ubolewanie nad brakiem dobrej woli, jakim wykazały się miasto Strasburg oraz prywatny inwestor, SCI Erasme, w swych stosunkach z Parlamentem; podobnie ubolewa nad brakiem determinacji ze strony administracji samego Parlamentu, wzywa Prezydium do wypowiedzenia z dniem 31 października 2006 r. umowy najmu z miastem Strasburg w celu wynegocjowania nowej, odpowiedniej ceny najmu w przypadku gdyby opóźniło się nabycie budynków, wzywa Prezydium do sprawdzenia, czy właściwe byłoby przekazanie miastu Strasburg za pierwsze półrocze 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L177 - 1 z 20076.7.2007

    Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.