Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 5

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 5

Strona 5 z 14

na razie jedynie takiej kwoty czynszu, która umożliwi mu spłacenie rat kapitałowych SCI Erasme, zamiast pełnego czynszu, uważa, że byłoby rozsądnie kontynuować proces zakupu budynków WIC i SDM, uwzględniając następujące elementy: wysokość odpowiedniego czynszu i w związku z tym również przyszłej ceny nabycia pozostaje niejasna; wiek budynku; wypłata rekompensat jest w zasadzie niemożliwa; nadpłata, uiszczana przez Parlament w ciągu 25 lat i pozbawiona uzasadnienia, powinna zostać wliczona w cenę nabycia; równocześnie z budynkami należy nabyć grunt, uważa, że stosunki trójstronne w tej sprawie nie sprzyjały osiągnięciu pełnej przejrzystości ani zagwarantowaniu należytego zarządzania finansami, a zatem uznaje, że powinno się takich stosunków unikać w polityce zarządzania nieruchomościami instytucji i organów UE,


L 177/8

PL —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej wzywa swoje właściwe organy do zmiany art. 16 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego, tak aby Komisja Kontroli Budżetowej musiała wyrazić zgodę na projekty w zakresie nieruchomości, mające znaczne skutki finansowe dla budżetu, wzywa swoją administrację do podjęcia koniecznych działań, mających na celu regularne – przynajmniej co pięć lat – sprawdzanie długoletnich zobowiązań umownych wobec stron trzecich, takich jak umowy najmu lub umowy o świadczenie usług; wyniki tych kontroli winny się znaleźć w sprawozdaniu z działalności dyrekcji generalnych; apeluje o to, by pierwsze takie sprawozdanie ukończono odpowiednio wcześnie, przed rozpoczęciem procedury udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2005 r., oraz by od tej pory włączać je corocznie do specjalnej sekcji rocznego sprawozdania z działalności, zobowiązuje swoją administrację do sprawdzenia, w porozumieniu z innymi instytucjami Unii, czy byłoby możliwe utworzenie europejskiego urzędu budowlanego, który byłby odpowiedzialny za budowę i utrzymanie budynków instytucji i organów UE; raport na ten temat powinien zostać skierowany do Komisji Kontroli Budżetowej do dnia 1 października 2007 r., stwierdza, że miasto Strasburg, ale w szczególności SCI Erasme, nie spełniły jeszcze wszystkich żądań Parlamentu dotyczących przekazania informacji; dokona zatem ponownego zbadania przedmiotowej sprawy w ramach procedury udzielenia absolutorium za rok 2005, wzywa Komisję Kontroli Budżetowej do ponownego zbadania polityki Parlamentu Europejskiego w zakresie nieruchomości w ramach procedury udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2005 oraz do jej dalszego regularnego badania;

6.7.2007

21.

oczekuje, że Parlament będzie kontynuować wysiłki włożone w ocenę umów najmu i innych porozumień umownych oraz związanych z nimi dokumentów dotyczących miasta Strasburg, SCI Erasme oraz Parlamentu w celu ustalenia wszystkich faktów; przyjmuje z zadowoleniem sprawozdanie z dodatkowego audytu przeprowadzonego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w zakresie najmu przez Parlament budynków WIC i SDM oraz w pełni popiera jego wnioski;

22.

Uwagi Trybunału Obrachunkowego dotyczące roku budżetowego 2004 23. stwierdza, że Trybunał Obrachunkowy wskazał na mankamenty systemu nadzoru i kontroli (ust. 9.16 sprawozdania rocznego Trybunału), które mają jednak przeważnie charakter formalny; stwierdza następnie, że błędy nie wpłynęły znacząco na legalność i prawidłowość operacji leżących u podstaw wydatków administracyjnych (ust. 9.27); zauważa, że w roku 2004 podczas niemal jednoczesnego wprowadzenia nowego regulaminu pracowniczego i nowego oprogramowania do obliczania wynagrodzeń urzędników wystąpiły błędy, które spowodowane były z jednej strony przez system komputerowy, a z drugiej strony przez trudności z interpretacją regulaminu pracowniczego; stwierdza, że w obliczu tych trudności wzmocniono kontrole ex post; zauważa również, że w roku 2005 wprowadzono nową procedurę rozliczania kosztów podróży zgodną z postanowieniami rozporządzenia finansowego; przypisuje dużą wagę do uwag Trybunału Obrachunkowego, które pokrywają się w części ze stwierdzeniami audytora wewnętrznego, a mianowicie w kwestii mankamentów systemu nadzoru i kontroli; uważa, że usunięcie tych braków powinno stać się najwyższym priorytetem, i zwraca się do Trybunału Obrachunkowego i audytora wewnętrznego o szczególne zajęcie się kwestią ulepszeń systemowych w następnym sprawozdaniu;

24.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L177 - 1 z 20076.7.2007

    Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.