Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 7

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 7

Strona 7 z 14

L 177/10 37.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2007

stwierdza, że różne sprawozdania z działalności różnią się bardzo pod względem zakresu, długości, formy i stopnia uwzględnienia informacji od właściwych wydziałów dyrekcji generalnych; zachęca Sekretarza Generalnego, aby zgodnie z propozycją Trybunału Obrachunkowego z zeszłego roku (zawartą w ust. 9.16 sprawozdania rocznego Trybunału za 2003 rok) ujednolicił w przyszłości kształt i strukturę sprawozdań z działalności w celu zapewnienia większej porównywalności; wzywa administrację Parlamentu, aby w przyszłości przekazywała Komisji Kontroli Budżetowej ostateczną wersję rocznych sprawozdań z działalności, w tym oświadczenie intendenta, wraz ze wszystkimi załącznikami; zauważa z zadowoleniem, że wszystkie dyrekcje generalne złożyły oświadczenie o kompletności, dokładności i prawdziwości przekazanych sprawozdań dotyczących operacji finansowych swoich wydziałów; stwierdza, że tylko w jednym przypadku – dotyczącym procedury udzielania zamówień publicznych DG ds. Informacji – zwrócono uwagę na niedociągnięcia, które nie stanowią jednak podstawy do zgłoszenia zastrzeżenia; przypomina o propozycji uczynionej w ust. 30 swojej wyżej wspomnianej rezolucji z dnia 12 kwietnia 2005 r., zgodnie z którą zauważył, że dla lepszego zrozumienia prawdziwej wartości deklaracji podpisanych przez intendentów pożądane byłoby przyjęcie w kolejnych latach standardowej formy, która wyraźnie odróżniałaby kwestie wymagające „uwag” ze strony dyrektora generalnego (co nie podważa jego deklaracji o wiarygodności) od innych poważniejszych kwestii uzasadniających sformułowanie „zastrzeżenia”; stwierdza, że z wniosków sformułowanych w rocznych sprawozdaniach z działalności wynikają następujące ogólne wyzwania: — — — wdrożenie ram kontroli wewnętrznej wymaga więcej czasu, niż pierwotnie założono, trudności związane z procedurą udzielania zamówień publicznych, ciągła konieczność poszukiwania wykwalifikowanego personelu do działów finansowych dyrekcji generalnych oraz szkoleń dla obecnych pracowników; dodatkowe trudności związane z przeprowadzką i/lub restrukturyzacją dyrekcji generalnych;


38.

39.

40.

41.

Roczne sprawozdanie audytora wewnętrznego 42. podkreśla, że roczne sprawozdanie audytora wewnętrznego oraz deklaracja i sprawozdania z działalności Sekretarza Generalnego i dyrektorów generalnych stanowią znaczącą część oceny dokonywanej zarówno przez Trybunał Obrachunkowy, jak i przez organy Parlamentu udzielające absolutorium; przypomina, że systemy kontroli wewnętrznej wprowadzone przez intendentów delegowanych biorą pod uwagę następujące cele kontroli: zgodność z obowiązującym prawem, przepisami i praktyką; wiarygodność informacji o zarządzaniu oraz odpowiednich zapisów danych, a także gospodarność, skuteczność oraz wydajność operacji; przypomina ponadto, że intendenci są zobowiązani do przestrzegania 22 minimalnych standardów kontroli w celu realizacji tych założeń kontroli; stwierdza, że na standardy te składa się pięć elementów: środowisko kontroli, skuteczność działań i zarządzanie ryzykiem, informacja i komunikacja, działania w zakresie kontroli oraz nadzoru (badanie i ocena); stwierdza, że wydział audytu wewnętrznego sporządził w 2004 r. 13 sprawozdań dotyczących ram nadzoru i kontroli dyrekcji generalnych oraz dokonał kontroli zarządzania finansami w czterech z parlamentarnych biur informacyjnych;

43.

44.

45.

6.7.2007 46.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/11

podkreśla, że w oparciu o plany działań zatwierdzone na podstawie sprawozdań można sformułować następujące wnioski: — osiągnięto duże postępy w zakresie przestrzegania wymogów kontroli wewnętrznej, lecz pełna realizacja nowych ram kontroli wewnętrznej wymaga więcej czasu, w każdym wydziale należy stworzyć i udokumentować samodzielne systemy kontroli; w tym celu każdy wydział musi dysponować wystarczającymi zasobami, aby móc wdrażać odpowiednie działania i je nadzorować, istnieje ogólne zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel realizujący zadania w zakresie zarządzania finansami i kontroli finansów; zaspokojenie tego zapotrzebowania należy traktować priorytetowo, ponadto należy w ramach instrumentów do oceny ryzyka oraz optymalnych systemów informacji o zarządzaniu opracować odpowiednie mechanizmy służące do planowania, programowania i wytyczania celów (1);

47.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L177 - 1 z 20076.7.2007

    Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.