Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 8

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 8

Strona 8 z 14

uważa na podstawie zdobytego doświadczenia, iż właściwi intendenci delegowani muszą zapewnić, że: — systemy kontroli wewnętrznej uwzględniają każdorazowo ocenę przedmiotu czynności prawnych, które są długoterminowo wiążące, oraz systemy kontroli wewnętrznej gwarantują, że długoterminowo wiążące czynności prawne obejmują klauzule, umożliwiające rozsądne z gospodarczego punktu widzenia dostosowania;

uważa, że audytor wewnętrzny powinien weryfikować prawidłowe wdrażanie tych środków podczas rewizji ram kontroli wewnętrznej; 48. zauważa, że powyższe obszary priorytetowe znalazły odzwierciedlenie w planie działania Sekretarza Generalnego z zastrzeżeniem sugestii zawartych w ust. 47; stwierdza, że przebieg procedur przetargowych oraz dodatki asystentów posłów do PE podlegają trwającym jeszcze badaniom; uważa, że ocena sprawozdań z badań powinna mieć miejsce w ramach procedury udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2005; wzywa audytora wewnętrznego do uwzględnienia również zasady efektywności oraz oszczędności w zarządzaniu środkami, jako aspektu oceny prawidłowości i zgodności z prawem operacji wydatkowania; zachęca audytora wewnętrznego, aby przekazując swoje roczne sprawozdania Komisji Kontroli Budżetowej, udzielał dodatkowo ustnych objaśnień;


49.

50.

51.

Zamówienia 52. przypomina, że rozporządzenie finansowe i przepisy wykonawcze do niego (2), które weszły w życie dnia 1 stycznia 2003 r., zmieniły procedury planowania, publikowania i przyznawania zamówień; przypomina następnie, że instytucje przekazują organowi budżetowemu sprawozdania dotyczące procedur negocjacyjnych oraz zamówień, które nie wchodzą w zakres postanowień dyrektyw w sprawie zamówień publicznych; że wykaz zleceniobiorców w przypadku zamówień powyżej 50 000 EUR – jednakże poniżej progu wyznaczonego przez te dyrektywy – jest publikowany w Dzienniku Urzędowym oraz że zamówienia w wysokości od 13 800 EUR do 50 000 EUR są publikowane na stronach internetowych instytucji; ponadto stwierdza, że w 2003 r. Parlament wezwał swojego Sekretarza Generalnego do przedstawiania rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień (3);

(1) Ustęp 40 wyżej wymienionej rezolucji Parlamentu z dnia 12 kwietnia 2005 r. (2) Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1). Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1261/2005 (Dz.U. L 201 z 2.8.2005, str. 3). (3) Ustęp 73 wyżej wymienionej rezolucji Parlamentu z dnia 8 kwietnia 2003 r.

L 177/12 53.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2007

stwierdza, że roczne sprawozdanie zawiera następujące informacje na temat zamówień udzielonych w 2004 r.:

Rodzaj zamówienia Liczba Wartość procentowa Kwota w EUR Wartość procentowa

Usługi Dostawy Roboty Budynki Razem

229 99 60 4 392

58 % 25 % 15 % 2% 100 %

180 927 304 26 500 867 18 876 271 15 593 025 241 897 467

75 % 11 % 8% 6% 100 %

Rodzaj procedury

Liczba

Wartość procentowa

Kwota w EUR

Wartość procentowa

Średnia kwota

Procedura otwarta Procedura ograniczona Procedury negocjacyjne Razem

95 110 183 388

24 % 28 % 48 % 100 %

157 909 034 39 897 441 28 497 967 226 304 442

70 % 18 % 12 % 100 %

1 662 200 362 704 155 727 585 259

54.

stwierdza, że audytor wewnętrzny kończy obecnie w skali całej instytucji kontrolę procesu udzielania zamówień; wzywa Sekretarza Generalnego, aby poinformował w odpowiedni sposób Komisję Kontroli Budżetowej o treści tego sprawozdania; ubolewa, że w 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L177 - 1 z 20076.7.2007

    Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.