Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 9

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 9

Strona 9 z 14

liczba i wielkość zamówień udzielonych w ramach procedury otwartej znacznie spadła; wzywa Sekretarza Generalnego do uzasadnienia tego faktu; pyta, czy utworzono już bazę danych dotyczących zamówień zgodnie z wymogami art. 95 rozporządzenia finansowego i czy jest ona już gotowa do użycia; pyta, czy ustosunkowano się do zeszłorocznych sugestii dotyczących zmian w rozporządzeniu finansowym (1) (udzielanie zamówień w trybie konkursów w przypadku zamówień o niskiej wartości, wymiana informacji dotyczących przetargów drogą elektroniczną);


55.

56.

57.

Działalność komisji parlamentarnych 58. przypomina, że zgodnie z art. 276 Traktatu WE do zadań Parlamentu Europejskiego należy udzielanie Komisji absolutorium z wykonania budżetu, przy czym obejmuje to cały zakres uprawnień; z tego względu ubolewa, że Komisja Kontroli Budżetowej nie była w stanie, z powodu wewnątrzparlamentarnych postanowień dotyczących organizowania delegacji do państw trzecich, przeprowadzić na czas planowanej delegacji ad hoc Europejskiej Agencji Odbudowy do Kosowa; wzywa dlatego odpowiednie gremia Parlamentu Europejskiego do umożliwienia, aby Komisja Kontroli Budżetowej mogła w razie potrzeby, w trakcie wypełniania swoich obowiązków parlamentarnych w ramach procedury absolutorium budżetowego, wysyłać szybko i bez nadmiernej biurokracji małe delegacje do państw członkowskich i krajów trzecich w celu przeprowadzania niezbędnych kontroli na miejscu;

59.

Grupy polityczne (przegląd rozliczeń i procedur – linia budżetowa 3 7 0 1) 60. przypomina, że ust. 2.7.3 przepisów dotyczących linii budżetowej 3 7 0 1 (2) wymaga, aby Prezydium i Komisja Kontroli Budżetowej zajmowały się rachunkami grup politycznych zgodnie z uprawnieniami przyznanymi im w regulaminie;

(1) Ustęp 73 wyżej wymienionej rezolucji Parlamentu z dnia 12 kwietnia 2005 r. (2) Decyzja Prezydium z dnia 30 czerwca 2003 r.

6.7.2007 61.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/13

powtarza, że grupy polityczne są w sposób niezależny odpowiedzialne za zarządzanie przysługującymi im środkami i ich wykorzystanie oraz że kompetencje wydziału audytu wewnętrznego Parlamentu nie obejmują warunków, na jakich wykorzystywane są środki w ramach linii budżetowej 3 7 0 1 (około 3,2 % ogólnego budżetu Parlamentu); z zadowoleniem przyjmuje decyzję grup politycznych o publikacji swoich wewnętrznych zasad finansowych i budżetowych w 2004 r. na stronie internetowej Parlamentu; pyta, czy grupy polityczne napotykały trudności przy stosowaniu nowych zasad rozporządzenia finansowego oraz ich przepisów wykonawczych; stwierdza, że w 2004 r. środki zapisane w linii budżetowej 3 7 0 1 zostały rozdzielone w następujący sposób:

62. 63. 64.

(w tys. EUR)

Kwota łączna przewidziana w budżecie Posłowie niezrzeszeni Kwoty przewidziane dla grup politycznych Grupa polityczna Środki przyznane z budżetu PE Środki własne i środki przeniesione grup polit. 2 912 3 775 1 192 998 1 217 426 605 4 11 130 Wydatki w 2004 r. Przeznaczenie w % Górny limit dla przesunięcia środków (*) 8 038 6 102 2 263 1 393 1 488 844 nie dotyczy 550

43 250 1 246 42 004 Przesunięcia środków po 2005 r.

PPE PSE ELDR/ ALDE Verts/ALE GUE/NGL UEN EDD (**) IND/DEM Razem

16 077 12 204 4 525 2 785 2 976 1 687 650 1 100 42 004

14 828 10 952 3 612 3 156 3 018 1 840 1 225 452 39 083

78 % 69 % 63 % 83 % 72 % 87 % 98 % 41 % 74 %

4 160 5 027 2 106 628 1 175 273 nie dotyczy 653 (***)

(*) Zgodnie z zasadami wykonania linii budżetowej 3 7 0 1. (**) Środki budżetowe przewidziane jedynie na I półrocze 2004 r. (***) Decyzja Prezydium z dnia 29 września 2005 r.

65.

stwierdza, że grupy polityczne otrzymały potwierdzenie od audytorów zewnętrznych o zgodności rozliczeń z obowiązującymi przepisami i międzynarodowymi standardami rachunkowości;

66.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 177 POZ 3 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L177 - 1 z 20076.7.2007

    Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja I – Parlament Europejski

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.