Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 178 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 752/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 178 POZ 1

Strona 1 z 10
6.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 752/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (7)

Konieczne jest zapewnienie, aby sprawdzane było pochodzenie omawianych wyrobów i w tym celu ustala się odpowiednie metody współpracy administracyjnej.

Skuteczne wykonywanie Umowy wymaga wprowadzenia wymogu posiadania wspólnotowego pozwolenia na przywóz dopuszczającego omawiane wyroby do swobodnego obrotu na terenie Wspólnoty wraz z systemem udzielania takich wspólnotowych pozwoleń na przywóz.

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (1) (zwana dalej „UPW”), weszła w życie dnia 1 marca 1998 r. Artykuł 22 ust. 1 UPW stanowi, że handel niektórymi wyrobami stalowymi jest regulowany postanowieniami tytułu III tej umowy, z wyjątkiem jej art. 14, oraz postanowieniami umowy w sprawie uzgodnień ilościowych. W dniu 18 czerwca 2007 r. Wspólnota Europejska i rząd Ukrainy zawarły umowę w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (2), zwaną dalej „Umową”. Niezbędne jest zapewnienie środków realizacji warunków Umowy we Wspólnocie, uwzględniając doświadczenie zdobyte w ramach poprzednich umów dotyczących podobnych kwestii. Omawiane wyroby należy sklasyfikować w oparciu o Nomenklaturę Scaloną (CN), ustanowioną rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie taryfy i nomenklatury statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (3).

(8)

(2)

Wyrobów umieszczanych w wolnym obszarze celnym lub przywożonych na mocy uregulowań dotyczących składów celnych, przywozu czasowego lub uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) nie należy zaliczać w poczet limitów ustalonych dla omawianych wyrobów.

(9)

(3)

W celu zapewnienia nieprzekraczalności tych limitów ilościowych niezbędne jest ustanowienie procedury zarządzania, na mocy której właściwe organy państw członkowskich nie będą wydawać pozwoleń na przywóz zanim nie uzyskają od Komisji uprzedniego potwierdzenia, że stosowne ilości są nadal dostępne w ramach danego limitu ilościowego.

(4)

(10)

(5)

(1) Dz.U. L 49 z 19.2.1998, str. 3. (2) Patrz: str. 24 niniejszego Dziennika Urzędowego. (3) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 580/2007 (Dz.U. L 138 z 30.5.2007, str. 1).

Umowa przewiduje system współpracy pomiędzy Ukrainą a Wspólnotą, mający na celu zapobieganie omijaniu przepisów poprzez przeładunek, zamianę trasy lub innymi sposobami. Należy ustanowić procedurę konsultacji, na podstawie której z danym krajem można będzie dojść do porozumienia w sprawie równoważnego dostosowania określonego limitu ilościowego, jeśli okaże się, że nastąpiło ominięcie warunków Umowy. Ukraina zgodziła się na podjęcie niezbędnych środków w celu zapewnienia, aby wszelkie dostosowania mogły być szybko zastosowane. W przypadku braku porozumienia w przewidzianym terminie, Wspólnota powinna mieć możliwość zastosowania równoważnego dostosowania, jeśli istnieją wyraźne dowody na obejście.

L 178/2

(11)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2007

Od dnia 1 stycznia 2007 r. przywóz do Wspólnoty wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem podlega konieczności posiadania pozwolenia zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1871/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą (1). Umowa przewiduje, że przywóz ten ma być zaliczany na poczet limitów na 2007 r. ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. Dla celów przejrzystości niezbędne jest zatem zastąpienie rozporządzenia (WE) nr 1871/2006 niniejszym rozporządzeniem,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 178 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L178 - 34 z 20076.7.2007

    Protokół A

  • Dz. U. L178 - 24 z 20076.7.2007

    Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

  • Dz. U. L178 - 22 z 20076.7.2007

    Decyzja Rady z dnia 30 maja 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.