Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 178 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 maja 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 178 POZ 22

L 178/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 30 maja 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (2007/451/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (1), weszła w życie dnia 1 marca 1998 r. Handel niektórymi wyrobami stalowymi podlega postanowieniom tytułu III tej umowy, z wyjątkiem jej art. 14, oraz postanowieniom umowy w sprawie uzgodnień ilościowych. W latach 1995–2001 handel niektórymi wyrobami stalowymi był przedmiotem umów między Stronami, a w roku 2002, 2003 i do dnia 19 listopada 2004 r. — przedmiotem szczególnych uzgodnień. Kolejna umowa, zawarta w dniu 19 listopada 2004 r., obejmowała okres do dnia 31 grudnia 2004 r. Następnie zawarto umowę obejmującą lata 2005 i 2006.


Decyzją z dnia 13 listopada 2006 r. (2). Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji mających na celu przedłużenie obowiązywania umów w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi zawartych między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony.

(5)

W następstwie tej decyzji Strony wynegocjowały nową umowę obejmującą okres do dnia 31 grudnia 2007 r. i lata kolejne.

(1)

(6)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (2)

Artykuł 1

(3)

1. Niniejszym zatwierdza się Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi.

2.

Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji.

(1) Dz.U. L 49 z 19.2.1998, str. 3.

(2) 14134/06 i 14135/06.

6.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

L 178/23

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy ze skutkiem wiążącym dla Wspólnoty. Sporządzono w Brukseli dnia 30 maja 2007 r. W imieniu Rady

F. MÜNTEFERING

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 178 POZ 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L178 - 34 z 20076.7.2007

    Protokół A

  • Dz. U. L178 - 24 z 20076.7.2007

    Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

  • Dz. U. L178 - 1 z 20076.7.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 752/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.