Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 178 POZ 24

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 178 POZ 24

Strona 1 z 8
L 178/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2007

UMOWA między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz RZĄD UKRAINY, z drugiej strony, zwane dalej łącznie „Stronami”, mając na uwadze, że Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, zwana dalej „UPW”, weszła w życie w dniu 1 marca 1998 r., mając na uwadze, że Strony pragną promować między sobą systematyczny i sprawiedliwy rozwój handlu wyrobami stalowymi, mając na uwadze, że art. 22 ust. 1 UPW stanowi, że handel niektórymi wyrobami stalowymi podlega postanowieniom tytułu III, z wyjątkiem jego art. 14, oraz postanowieniom umowy w sprawie uzgodnień ilościowych; mając na uwadze, że niniejsza umowa stanowi umowę, o której mowa w art. 22 ust. 1 UPW, biorąc pod uwagę proces przystępowania Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu (WTO) i wsparcie Wspólnoty dla integracji Ukrainy z międzynarodowym systemem handlowym, mając na uwadze, że w latach 1995–2001 handel niektórymi wyrobami stalowymi był przedmiotem umów między Stronami, w latach 2002–2004 – przedmiotem szczególnych uzgodnień, a od listopada 2004 r. – przedmiotem umów; właściwe jest zawarcie nowej umowy, mając na uwadze, że Strony ponawiają swoje zobowiązanie do osiągnięcia – po spełnieniu odpowiednich warunków – pełnej liberalizacji handlu w zakresie wyrobów stalowych objętych niniejszą umową, mając na uwadze, że niniejszej umowie powinna towarzyszyć współpraca między Stronami w zakresie przemysłu stalowego, w tym odpowiednia wymiana informacji w ramach grupy kontaktowej ds. węgla i stali, przewidzianej w art. 22 ust. 2 UPW, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


2. Strony ponawiają swoje zobowiązanie do osiągnięcia, po stworzeniu odpowiednich warunków, pełnej liberalizacji handlu w zakresie wyrobów stalowych określonych w załączniku II. 3. Strony zgadzają się na odliczenie od limitów ilościowych określonych w załączniku III przywozu z Ukrainy do Wspólnoty, od dnia 1 stycznia 2007 r. do wejścia w życie niniejszej umowy, wyrobów stalowych określonych w załączniku II. 4. Przywóz ilości przekraczających pułapy wymienione w załączniku III jest dozwolony w przypadku, gdy przemysł Wspólnoty nie może sprostać wewnętrznemu popytowi, czego wynikiem jest niedobór podaży jednego wyrobu wymienionego w załączniku II lub większej ich liczby. Konsultacje odbywają się niezwłocznie na wniosek jednej ze Stron w celu określenia stopnia niedoboru na podstawie obiektywnych dowodów. Na podstawie wniosków z konsultacji Wspólnota wszczyna procedury wewnętrzne w celu zwiększenia limitów ilościowych określonych w załączniku III. 5. Każda Strona może w dowolnym czasie zwrócić się o konsultacje dotyczące: — poziomów limitów ilościowych określonych w załączniku III, w przypadku gdy uwarunkowania dotyczące wyrobów objętych załącznikiem II uległy znaczącemu pogorszeniu lub znaczącej poprawie,

Artykuł 1 1. Niniejsza umowa ma zastosowanie do handlu wyrobami stalowymi określonymi w załączniku I do niniejszej umowy, pochodzącymi z obszaru państw będących jej Stronami. 2. Handel wyrobami stalowymi wymienionymi w załączniku II może podlegać limitom ilościowym. 3. Handel wyrobami stalowymi niewymienionymi w załączniku II nie podlega limitom ilościowym. 4. W przypadku wyrobów stalowych i kwestii nieobjętych niniejszą umową stosuje się odpowiednie postanowienia UPW. Artykuł 2 1. Strony zgadzają się na ustalenie i utrzymanie w okresie obowiązywania niniejszej umowy uzgodnień ilościowych określających limity przedstawione w załączniku III do niniejszej umowy, dotyczące wywozu z Ukrainy do Wspólnoty wyrobów określonych w załączniku II. Wywóz ten podlega systemowi podwójnej kontroli określonemu w Protokole A.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 178 POZ 24 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L178 - 34 z 20076.7.2007

    Protokół A

  • Dz. U. L178 - 22 z 20076.7.2007

    Decyzja Rady z dnia 30 maja 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

  • Dz. U. L178 - 1 z 20076.7.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 752/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.