Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 178 POZ 34

Tytuł:

Protokół A

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 178 POZ 34

Strona 1 z 4
L 178/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2007

PROTOKÓŁ A

TYTUŁ I KLASYFIKACJA TYTUŁ II POCHODZENIE

Artykuł 2 Artykuł 1 1. Wyrobom pochodzącym z Ukrainy, w rozumieniu rozporządzeń Wspólnoty obowiązujących w stosunku do wywozu do Wspólnoty, zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy towarzyszy świadectwo ukraińskiego pochodzenia odpowiadające wzorowi załączonemu do niniejszego protokołu. 2. Świadectwo pochodzenia jest poświadczane przez ukraińskie organizacje upoważnione do takich celów na mocy ukraińskiego ustawodawstwa, celem stwierdzenia, czy wymienione wyroby mogą być uznane za wyroby pochodzące z Ukrainy. Artykuł 3 Świadectwo pochodzenia wystawiane jest wyłącznie na pisemny wniosek złożony przez eksportera lub, na odpowiedzialność eksportera, przez jego upoważnionego przedstawiciela. Ukraińskie organizacje upoważnione do takich celów na mocy ukraińskiego ustawodawstwa zapewniają właściwe wypełnienie świadectwa pochodzenia i w tym celu występują o złożenie wszelkich niezbędnych dokumentów dowodowych lub przeprowadzają kontrole, które uznają za właściwe. Artykuł 4 c) powody podjęcia decyzji. Stwierdzenie niewielkich niezgodności między oświadczeniami zawartymi w świadectwie pochodzenia a oświadczeniami w dokumentach przedstawionych urzędowi celnemu w celu przeprowadzenia formalności przy przywozie wyrobów nie poddaje ipso facto w wątpliwość prawdziwości oświadczeń zawartych w świadectwie.


TYTUŁ III SYSTEM PODWÓJNEJ KONTROLI WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH LIMITOM ILOŚCIOWYM SEKCJA 1

1. Właściwe organy Wspólnoty zobowiązują się informować Ukrainę o wszelkich zmianach w Nomenklaturze Scalonej (CN) dotyczących wyrobów objętych niniejszą umową przed datą ich wejścia w życie we Wspólnocie.

2. Właściwe organy Wspólnoty zobowiązują się informować właściwe organy Ukrainy o wszelkich decyzjach związanych z klasyfikacją wyrobów objętych umową nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia tych decyzji.

Opis decyzji zawiera:

a)

opis wyrobów;

b)

odpowiednie kody CN;

3. Jeżeli decyzja dotycząca klasyfikacji powoduje zmianę praktyki w zakresie klasyfikacji jakiegokolwiek wyrobu objętego niniejszą umową, właściwe organy Wspólnoty zawiadamiają o niej na 30 dni przed nadaniem tej decyzji mocy obowiązującej, licząc od dnia powiadomienia przez Komisję. Wyroby wysłane przed datą wejścia w życie takiej decyzji nadal podlegają wcześniejszej praktyce w zakresie kwalifikacji, pod warunkiem że wyroby, o których mowa, zostaną przedstawione do przywozu do Wspólnoty w okresie 60 dni od tej daty.

4. W przypadku gdy decyzja Wspólnoty w sprawie klasyfikacji skutkująca zmianą praktyki w zakresie kwalifikacji jakiegokolwiek wyrobu objętego niniejszą umową ma wpływ na kategorię podlegającą limitom ilościowym, Strony uzgadniają podjęcie konsultacji zgodnie z procedurami opisanymi w art. 9 ust. 3 umowy, mając na względzie poszanowanie obowiązku określonego w art. 7 ust. 1 umowy.

Wywóz Artykuł 5 Właściwe organy rządowe Ukrainy wydają pozwolenie na wywóz w odniesieniu do wszystkich przesyłek z Ukrainy wyrobów stalowych objętych niniejszą umową do wysokości limitów ilościowych określonych w załączniku III do umowy. Artykuł 6 1. Pozwolenie na wywóz jest zgodne z wzorem załączonym do niniejszego protokołu i jest ważne przy wywozie na cały obszar celny Wspólnoty.

5. Jeżeli w miejscu wprowadzania wyrobów na teren Wspólnoty pojawią się rozbieżności w opiniach właściwych organów Ukrainy i Wspólnoty, dotyczące klasyfikacji wyrobów objętych umową, klasyfikacja będzie się tymczasowo opierać na wskazaniach przedstawionych przez Wspólnotę, do czasu przeprowadzenia konsultacji zgodnie z art. 9, które mają na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie ostatecznej klasyfikacji wyrobów, których to dotyczy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 178 POZ 34 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L178 - 24 z 20076.7.2007

    Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

  • Dz. U. L178 - 22 z 20076.7.2007

    Decyzja Rady z dnia 30 maja 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

  • Dz. U. L178 - 1 z 20076.7.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 752/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.