Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 179 POZ 56 - Strona 2

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (  Dz.U. L 338 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 06, str. 243)

Data ogłoszenia:2007-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 179 POZ 56 - Strona 2

Strona 2 z 2

7.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/57

9) Strona 255, art. 41 ust. 1 akapit pierwszy: zamiast: „Prawo do kontaktów z dzieckiem określone w art. 40 ust. 1 lit. a) przyznane w wykonalnym orzeczeniu wydanym w jednym Państwie Członkowskim uznaje się i wykonuje w innym Państwie Członkowskim bez potrzeby nadania klauzuli wykonalności oraz bez możliwości sprzeciwienia się uznaniu, jeżeli orzeczenie uzyskało świadectwo w Państwie Członkowskim pochodzenia zgodnie z ust. 2.”, „Prawo do kontaktów z dzieckiem określone w art. 40 ust. 1 lit. a) przyznane w wykonalnym orzeczeniu wydanym w jednym państwie członkowskim uznaje się i wykonuje w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzenia wykonalności oraz bez możliwości sprzeciwienia się uznaniu, jeżeli orzeczenie uzyskało świadectwo w państwie członkowskim pochodzenia zgodnie z ust. 2.”.


powinno być:

10) Strona 255, art. 41 ust. 2 lit. c): zamiast: powinno być: „c) dziecko zostało wysłuchane, chyba że uznano to za ze względu na jego wiek i stopień dojrzałości.”, „c) dziecko zostało wysłuchane, chyba że uznano to za niewłaściwe ze względu na jego wiek i stopień dojrzałości.”.

11) Strona 255, art. 42 ust. 1 akapit pierwszy: zamiast: „Powrót dziecka określony w art. 40 ust. 1 lit. b) wynikający z wykonalnego orzeczenia wydanego w jednym Państwie Członkowskim uznaje się i wykonuje w innym Państwie Członkowskim bez potrzeby nadania klauzuli wykonalności oraz możliwości sprzeciwienia się uznaniu, jeżeli orzeczenie uzyskało świadectwo w Państwie Członkowskim pochodzenia zgodnie z ust. 2.”, „Powrót dziecka określony w art. 40 ust. 1 lit. b), wynikający z wykonalnego orzeczenia wydanego w jednym państwie członkowskim, uznaje się i wykonuje w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzenia wykonalności oraz możliwości sprzeciwienia się uznaniu, jeżeli orzeczenie uzyskało świadectwo w państwie członkowskim pochodzenia zgodnie z ust. 2.”.

powinno być:

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 304 z dnia 21 listopada 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 32, str. 467) 1) Strona 511, załącznik I, pkt E.1.3 „Miedź“, kolumna druga, pozycja nr 3e: zamiast: „Nawóz miedziowy stały“, powinno być: „Nawóz miedziowy“. 2) Strona 513, załącznik I, pkt E.1.5 „Mangan“, kolumna druga, pozycja nr 5d: zamiast: „Nawóz manganowy stały“, powinno być: „Nawóz manganowy“. 3) Strona 513, załącznik I, pkt E.1.6 „Molibden“, kolumna druga, pozycja nr 6c: zamiast: „Nawóz molibdenowy stały“, powinno być: „Nawóz molibdenowy“. 4) Strona 514, załącznik I, pkt E.1.7 „Cynk“, kolumna druga, pozycja nr 7d: zamiast: „Nawóz molibdenowy stały“, powinno być: „Nawóz molibdenowy“. 5) Strona 516, załącznik I, pkt E.3.1: zamiast: „kwas 2-hydroksyetylenodiaminotetraoctowy“, powinno być: „kwas 2-hydroksyetyloetylenodiaminotrioctowy“.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 179 POZ 56 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 59 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (  Dz.U. L 31 z 1.2.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 06, str. 463)

 • Dz. U. L179 - 58 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2056/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (  Dz.U. L 317 z 21.11.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 31, str. 3)

 • Dz. U. L179 - 57 z 20077.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (  Dz.U. L 304 z 21.11.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 32, str. 467)

 • Dz. U. L179 - 55 z 20077.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT

 • Dz. U. L179 - 53 z 20077.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyznania Portugalii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3186)

 • Dz. U. L179 - 52 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zniesienia klauzuli niejawności dotyczącej niektórych części podręcznika Sirene przyjętego przez Komitet Wykonawczy ustanowiony na mocy Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.

 • Dz. U. L179 - 50 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję komitetu wykonawczego, ustanowionego na mocy konwencji Schengen z 1990 r., zmieniającą rozporządzenie finansowe w sprawie wydatków instalacyjnych i operacyjnych w celu technicznego wsparcia działania systemu informacyjnego Schengen (C.SIS)

 • Dz. U. L179 - 46 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen dotyczących systemu informacyjnego Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej

 • Dz. U. L179 - 39 z 20077.7.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kirgiskiej dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L179 - 38 z 20077.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kirgiskiej dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L179 - 36 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES IV oraz wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L179 - 6 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 801/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (1)

 • Dz. U. L179 - 3 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L179 - 1 z 20077.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 799/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L179 - 0 z 20077.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.