Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 18 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 54/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

Data ogłoszenia:2007-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 18 POZ 1

Strona 1 z 2
25.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 54/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

W związku z powyższym załączniki V i VII do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 powinny zostać zmienione i określać poziomy kontyngentów stosowane od dnia rozszerzenia, a mianowicie od 1 stycznia 2007 r. Wszystkie przepisy rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 powinny zostać dostosowane w taki sposób, aby miały zastosowanie do przywozu do nowych państw członkowskich. W związku z powyższym w załączniku III powinny zostać wprowadzone symbole nowych państw członkowskich. W związku z tym rozporządzenie (EWG) nr 3030/93 powinno zostać odpowiednio zmienione,

Z dniem 1 stycznia 2007 r. Unia Europejska rozszerza się o dwa nowe państwa członkowskie: Rumunię i Bułgarię. Artykuł 6 ust. 7 Aktu Przystąpienia stanowi, że ograniczenia ilościowe stosowane przez Wspólnotę przy przywozie wyrobów włókienniczych i odzieżowych należy dostosować w celu uwzględnienia przystąpienia nowych państw członkowskich do Wspólnoty. Ograniczenia ilościowe mające zastosowanie do przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich do rozszerzonej Wspólnoty należy zatem dostosować, tak aby obejmowały przywóz do dwóch nowych państw członkowskich. Wymaga to wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (1). Aby nie dopuścić, by rozszerzenie Wspólnoty wywarło ograniczające skutki na wymianę handlową, przy zmianie kwot należy zastosować metodologię uwzględniającą, do celów dostosowania nowych poziomów kontyngentów, tradycyjny przywóz do nowych państw członkowskich. Formuła opierająca się na średniej przywozu z trzech ostatnich lat wyrobów pochodzących z państw trzecich do dwóch nowych państw członkowskich w najlepszy sposób umożliwia pomiar tych przepływów historycznych. Dodano stopę wzrostu. Jako najbardziej znaczące wybrano lata 2003–2005, ponieważ przedstawiają one najnowsze dostępne informacje na temat przywozu wyrobów włókienniczych i odzieżowych do dwóch nowych państw członkowskich.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 3030/93 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Dopuszczenie do swobodnego obrotu w jednym z nowych państw członkowskich przystępujących do Wspólnot Europejskich w dniu 1 stycznia 2007 r., czyli Bułgarii i Rumunii, wyrobów włókienniczych podlegających limitom ilościowym lub nadzorowi we Wspólnocie, które zostały wysłane przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz zostaną wprowadzone do tych dwóch nowych państw członkowskich dnia 1 stycznia 2007 r. lub później, podlega obowiązkowi przedstawienia pozwolenia na przywóz. Takie pozwolenie na przywóz jest wydawane przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich automatycznie i bez limitów ilościowych, po przedstawieniu odpowiednich dowodów, takich jak konosament, że wyroby zostały wysłane przed dniem 1 stycznia 2007 r. Komisja jest informowana o wszelkich takich pozwoleniach.”;

(2)

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 35/2006 (Dz.U. L 7 z 12.1.2006, str. 8).

L 18/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.1.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 18 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L18 - 10 z 200725.1.2007

    Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania pochodzących ze Szwecji trzech członków oraz dwóch zastępców członków Komitetu Regionów

  • Dz. U. L18 - 8 z 200725.1.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 56/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. określające zakres, w jakim można przyjąć wnioski o pozwolenia na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii złożone w pierwszych piętnastu dniach stycznia 2007 r. w ramach kontyngentów 09.4195 i 09.4182

  • Dz. U. L18 - 6 z 200725.1.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 55/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.