Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 18 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 56/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. określające zakres, w jakim można przyjąć wnioski o pozwolenia na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii złożone w pierwszych piętnastu dniach stycznia 2007 r. w ramach kontyngentów 09.4195 i 09.4182

Data ogłoszenia:2007-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 18 POZ 8

L 18/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.1.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 56/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. określające zakres, w jakim można przyjąć wnioski o pozwolenia na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii złożone w pierwszych piętnastu dniach stycznia 2007 r. w ramach kontyngentów 09.4195 i 09.4182

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (2), w szczególności jego art. 35a ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje: Wnioski o pozwolenia na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii, złożone w okresie od 1 do 15 stycznia 2007 r. w ramach kontyngentów o numerach 09.4195 i 09.4182, o których mowa w załączniku IIIA do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 i o których poinformowano


Komisję do dnia 18 stycznia 2007 r., dotyczą ilości większych niż są dostępne. Należy zatem ustalić współczynnik przydziału dla ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wnioski o pozwolenia na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii w ramach kontyngentów o numerach 09.4195 i 09.4182, złożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 w okresie od 1 do 15 stycznia 2007 r. i o których poinformowano Komisję do dnia 18 stycznia 2007 r., przyjmuje się po zastosowaniu współczynników przydziału ustanowionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 29. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2020/2006 (Dz.U. L z 29.12.2006, str. 54).

zmie307 zmie384

25.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/9

ZAŁĄCZNIK

Nr kontyngentu

Współczynnik przydziału

09.4195 09.4182

25,491717 % 100 %

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 18 POZ 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L18 - 10 z 200725.1.2007

    Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania pochodzących ze Szwecji trzech członków oraz dwóch zastępców członków Komitetu Regionów

  • Dz. U. L18 - 6 z 200725.1.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 55/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L18 - 1 z 200725.1.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 54/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.