Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 11 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Austrię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

Data ogłoszenia:2007-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 11 - Strona 3

Strona 3 z 5

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/13

ZAŁĄCZNIK Publikacja na mocy art. 3a ust. 2 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej Środki przyjęte przez Austrię, które mają zostać opublikowane zgodnie z art. 3a ust. 2 dyrektywy 89/552/EWG, zostały określone w następujących fragmentach Bundesgesetzblatt (Federalnego Dziennika Ustaw – I nr 85/2001 i II nr 305/2001): „85. Ustawa Federalna o wykonywaniu wyłącznych praw do nadawania programów telewizyjnych (ustawa o wyłącznych prawach telewizyjnych (Fernseh-Exclusivrechtegesetz – FERG)) Izba Niższa Parlamentu (Nationalrat) uchwala, co następuje: Artykuł I Zakres § 1. (1) Przepisy niniejszej ustawy stosuje się, z wyjątkiem § 5, tylko do nadawców telewizyjnych podlegających przepisom austriackiej ustawy o działalności transmisyjnej (Österreichischer Rundfunkgesetz – ORF-Gesetz), opublikowanej w Federalnym Dzienniku Ustaw (BGBl.) nr 379/1984, lub przepisom ustawy o telewizji prywatnej (Privatfernsehgesetz), BGBl. I nr 84/2001. (2) § 3 nie stosuje się do praw do rozpowszechniania programów telewizyjnych nabytych przed wejściem niniejszej ustawy w życie, chyba że leżące u jej podstaw umowy zostały przedłużone po wejściu w życie ustawy. Wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa § 2. Dla celów niniejszej ustawy »wydarzenie o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa« oznacza tylko te wydarzenia, o których mowa w zarządzeniu wydanym na mocy § 4 niniejszej ustawy. Obowiązki nadawców telewizyjnych § 3. (1) W przypadku, gdy nadawca telewizyjny nabył wyłączne prawa do nadania transmisji z wydarzenia, o którym mowa w zarządzeniu wydanym na mocy § 4 ustawy, jest zobowiązany zapewnić możliwość oglądania tego wydarzenia na kanale telewizyjnym ogólnodostępnym w Austrii przez przynajmniej 70 % osób opłacających abonament i odbiorców zwolnionych z opłat abonamentowych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w zarządzeniu (całkowita lub częściowa transmisja bezpośrednia lub nadanie z opóźnieniem). Dla celów niniejszego punktu nadawanie uznaje się za »opóźnione« w przypadku, gdy między początkiem wydarzenia a rozpoczęciem transmisji upłynie nie więcej niż 24 godziny. (2) Dla celów niniejszej ustawy »ogólnodostępne kanały telewizyjne« oznaczają kanały, które widzowie mogą odbierać bez jakichkolwiek dodatkowych lub regularnie wnoszonych opłat z tytułu korzystania ze sprzętu technicznego służącego do odkodowywania. W rozumieniu niniejszego punktu termin »dodatkowe opłaty« nie obejmuje opłaty abonamentowej (§ 2 ustawy o opłatach abonamentowych (Rundfunkgebührengesetz – RGG)), opłaty programowej (§ 20 RFG), opłaty za podłączenie do sieci kablowej oraz stałej opłaty płatnej na rzecz operatora sieci kablowej. (3) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 1, zostaje uznane za wypełnione, jeśli zostaną przedstawione dowody, że nadawca telewizyjny podjął wszelkie działania, jakich w uzasadniony sposób można było od niego oczekiwać w normalnych warunkach rynkowych, w celu zapewnienia możliwości oglądania wydarzenia, o którym mowa w pkt 1, na ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Nadawca telewizyjny w celu osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia co do przedmiotu takich warunków może przedłożyć sprawę do Federalnego Senatu ds. Komunikacji (Bundeskommunikationssenat). Federalny Senat ds. Komunikacji zaangażuje wszelkie strony do podjęcia wysiłków w celu osiągnięcia porozumienia i sporządzi pisemny protokół z negocjacji i ich wyniku. (4) W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, Federalny Senat ds. Komunikacji, na wniosek jednego z zainteresowanych nadawców telewizyjnych, podejmuje decyzję, czy dany nadawca w odpowiedni sposób wywiązał się ze zobowiązań określonych w pkt 1 i 3.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 11 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 43 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3413) (1)

 • Dz. U. L180 - 42 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3291) (1)

 • Dz. U. L180 - 38 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Finlandię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 33 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Francję na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 24 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Belgię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 17 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Irlandię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 8 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Niemcy na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 5 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Włochy na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 3 z 200710.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L180 - 1 z 200710.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 0 z 200710.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.