Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 11 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Austrię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

Data ogłoszenia:2007-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 11 - Strona 5

Strona 5 z 5

10.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/15

(2) W ramach procedury przewidzianej w pkt 1 Federalny Senat ds. Komunikacji przeprowadza przesłuchanie publiczne. (3) Federalny Senat ds. Komunikacji stosuje przepisy ustawy o ogólnych procedurach administracyjnych z 1991 r. (Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991) (BGBl. nr 51) oraz, w przypadkach przewidzianych w pkt 1, ustawy o karach administracyjnych z 1991 r. (Verwaltungsstrafgesetz 1991) (BGBl. nr 52). (4) W przypadku powtarzających się i poważnych naruszeń przepisów niniejszej ustawy przez nadawcę telewizyjnego (§ 2 pkt 1 ustawy o telewizji prywatnej, BGBl. I nr 84/2001), Federalny Senat ds. Komunikacji wszczyna postępowanie o cofnięcie koncesji lub zakaz nadawania za pośrednictwem sieci kablowych, jak przewidziano w § 63 ustawy o telewizji prywatnej. […] Egzekwowanie przepisów § 9. (1) Egzekwowanie przepisów niniejszej ustawy zostaje powierzone Rządowi Federalnemu w zakresie § 4 pkt 1, 2 oraz 3, ostatnie zdanie, Ministrowi Sprawiedliwości w zakresie § 3 pkt 5–7, oraz Kanclerzowi Federalnemu w zakresie wszystkich pozostałych przepisów. (2) Wymogi określone w pierwszym i drugim zdaniu § 4 pkt 3 mogą zostać pominięte w przypadku, gdy zarządzenie zostaje wydane po raz pierwszy po wejściu w życie niniejszej ustawy federalnej, jeśli, w ramach przygotowywania procedury powiadamiania na mocy art. 3a ust. 1 i 2 dyrektywy 89/552/EWG, zmienionej dyrektywą 97/36/WE, już wcześniej przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi stronami, a treść planowanego zarządzenia została ogłoszona publicznie w odpowiedni sposób w ramach tych konsultacji. Nota w sprawie transpozycji § 10. Postanowienia § 1-4, § 6-9 oraz § 11 niniejszej ustawy stanowią transpozycję art. 3a ust. 1 dyrektywy 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Dz.U. L 298 z 17.10.1989, str. 23), zmienionej dyrektywą 97/36/WE (Dz.U. L 202 z 30.7.1997, str. 60). […] Wejście w życie § 11. Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2001 r. KLESTIL SCHÜSSEL”


„305. Zarządzenie w sprawie wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa Na mocy § 4 pkt 1 ustawy federalnej o wykonywaniu wyłącznych praw do nadawania programów telewizyjnych (ustawa o wyłącznych prawach telewizyjnych (Fernseh-Exclusivrechtegesetz – FERG)), BGBl. I nr 85/2001, wydaje się następujące zarządzenie: § 1. Wydarzeniami o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa są: 1. letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie; 2. mecze Mistrzostw Świata Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) w piłce nożnej (drużyny męskie) z udziałem narodowej reprezentacji Austrii, jak również mecz inauguracyjny, finały i półfinały Mistrzostw Świata w piłce nożnej (drużyny męskie); 3. mecze Mistrzostw Europy w piłce nożnej (drużyny męskie) z udziałem narodowej reprezentacji Austrii, jak również mecz inauguracyjny, finały i półfinały Mistrzostw Europy w piłce nożnej (drużyny męskie);

L 180/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2007

4. finały Pucharu Austrii w piłce nożnej; 5. Mistrzostwa Świata FIS w narciarstwie alpejskim; 6. Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym; 7. Koncert Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich; 8. Bal w Operze Wiedeńskiej. § 2. (1) Nadawcy telewizyjni, którzy nabyli wyłączne prawa do nadania transmisji z wydarzeń, o których mowa w § 1, winni zapewnić możliwość oglądania tych wydarzeń bezpośrednio i w całości w ogólnodostępnej telewizji. Dozwolone jest nadanie zarejestrowanej wersji wydarzeń lub nadanie częściowej transmisji z wydarzeń, o których mowa w § 1 pkt 1, 5, 6 oraz 8, jeśli: 1. części jednego z wydarzeń, o których mowa w § 1, lub więcej niż jedno wydarzenie, o którym mowa w § 1, odbywają się w tym samym czasie; lub 2. w przeszłości wydarzenie nie było nadawane w całości ze względu na jego długość. § 3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2001 r.

(2)

SCHÜSSEL – RIESS-PASSER – FERRERO-WALDNER – GEHRER – GRASSER — STRASSER – BÖHMDORFER – MOLTERER – HAUPT – FORSTINGER – BARTENSTEIN.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 11 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 43 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3413) (1)

 • Dz. U. L180 - 42 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3291) (1)

 • Dz. U. L180 - 38 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Finlandię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 33 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Francję na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 24 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Belgię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 17 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Irlandię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 8 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Niemcy na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 5 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Włochy na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 3 z 200710.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L180 - 1 z 200710.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 0 z 200710.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.