Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 24 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Belgię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

Data ogłoszenia:2007-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 24 - Strona 2

Strona 2 z 7

Komisja została przekonana, że wydarzenia wymienione w środkach przyjętych przez Belgię spełniają przynajmniej dwa z następujących kryteriów uznawanych za rzetelne wskaźniki znaczenia wydarzenia dla społeczeństwa: i) szczególny powszechny oddźwięk w państwie członkowskim, a nie tylko znaczenie dla tych, którzy zazwyczaj śledzą dany sport lub aktywność; ii) ogólnie uznawane, szczególne znaczenie kulturowe dla społeczeństwa państwa członkowskiego, w szczególności jako czynnik wzmacniający tożsamość kulturową; iii)


(10)

(5)

(1) Dz.U. L 298 z 17.10.1989, str. 23. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 97/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 202 z 30.7.1997, str. 60).

10.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/25

(11)

Memoriał Ivo Van Damme’a, należący do Złotej Ligi, ma szczególny powszechny oddźwięk w Belgii z uwagi na to, że są to jedne z najważniejszych międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych, odbywające się w Belgii dla uczczenia pamięci wielkiego belgijskiego lekkoatlety i łączące sport oraz muzykę, a przez to bardzo popularne wśród szerokiej publiczności. Wymienione zawody Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce, w których udział biorą zawodnicy z Belgii, mają szczególny powszechny oddźwięk w Belgii, ponieważ dają one belgijskim lekkoatletom możliwość konkurowania na szczeblu międzynarodowym. Grand Prix Belgii Formuły 1 ma szczególny powszechny oddźwięk, ponieważ promuje szczególnie piękny obszar Belgii, będący przedmiotem dumy narodowej. Wymienione rozgrywki tenisowe, w których udział biorą zawodnicy belgijscy, mają szczególny powszechny oddźwięk w Belgii ze względu na sukcesy tenisistów belgijskich na szczeblu międzynarodowym. Finał Konkursu Muzycznego Królowej Elżbiety ma szczególne znaczenie kulturowe jako czynnik wzmacniający belgijską tożsamość kulturową z uwagi na ważny wkład królowej belgijskiej Elżbiety i jej męża, króla Alberta, w belgijską historię i wyjątkowo wysoki poziom oraz międzynarodowe znaczenie tego wydarzenia kulturalnego. Wymienione wydarzenia, w tym także te, które powinny być brane pod uwagę w całości, a nie jako seria wydarzeń indywidualnych, były tradycyjnie transmitowane w ogólnodostępnej telewizji i przyciągały szeroką widownię telewizyjną. W tych wyjątkowych przypadkach, w których brak konkretnych danych na temat widowni (finały Mistrzostw Europy w piłce nożnej), włączenie wydarzenia jest uzasadnione jego powszechnie uznawanym, wyjątkowym znaczeniem kulturowym dla społeczeństwa belgijskiego, zważywszy na jego ważny wkład w budowanie porozumienia między narodami i znaczenie piłki nożnej dla społeczeństwa belgijskiego jako całości oraz dla dumy narodowej, ponieważ wydarzenie to stanowi okazję do odnoszenia przez czołowych belgijskich sportowców sukcesów w tych najważniejszych międzynarodowych zawodach. Środki przyjęte przez Belgię wydają się być proporcjonalne w stopniu uzasadniającym odstępstwo od fundamentalnej, zapisanej w Traktacie WE zasady swobody świadczenia usług, z uwagi na ważny interes publiczny, jakim jest zapewnienie szerokiego publicznego dostępu do transmisji wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa. Środki przyjęte przez Belgię są zgodne z zasadami WE dotyczącymi konkurencji w tym sensie, że definicja nadawców wyłonionych do transmisji wymienionych wydarzeń jest oparta na obiektywnych kryteriach, które pozwalają na rzeczywistą i potencjalną konkurencję

w zakresie zdobycia praw do transmisji tych wydarzeń. Ponadto, liczba wymienionych wydarzeń nie jest nieproporcjonalna w stopniu, który mógłby zakłócić konkurencję na rynku odbiorców końcowych telewizji ogólnodostępnej i telewizji płatnej.

(19)

(12)

Po powiadomieniu przez Komisję innych państw członkowskich o środkach przyjętych przez Belgię i konsultacji z Komitetem ustanowionym na mocy art. 23a dyrektywy 89/552/EWG, Dyrektor Generalny ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 24 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 43 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3413) (1)

 • Dz. U. L180 - 42 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3291) (1)

 • Dz. U. L180 - 38 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Finlandię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 33 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Francję na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 17 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Irlandię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 11 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Austrię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 8 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Niemcy na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 5 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Włochy na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 3 z 200710.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L180 - 1 z 200710.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 0 z 200710.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.